Arkisto

Aiheesta ‘Suojelupoliisi’ kirjoitetut artikkelit

Supo sai moitteet vakavasta laiminlyönnistä

23.8.2013 Kommentointi on suljettu

suojelupoliisiovi

Suojelupoliisi saa moitteet vakavasta laiminlyönnistä.

Supo toimitti apulaisoikeuskanslerille vain osan yhdysmiestoimintaan liittyvistä asiakirjoista, vaikka perustuslain mukaan laillisuusvalvojalla on pääsy kaikkiin tarvitsemiinsa Supon tietoihin.

Apulaisoikeuskansleri pyysi Supolta tietoja ulkomailla toimivien yhdysmiesten valvonnasta. Kansleri huomasi asiakirjan puuttumisen sattumalta. Puuttuva asiakirja oli päällikön ohje ilman päiväystä ja arkistotunnusta.

Supo pahoitteli tapausta, joka sen mukaan oli puhdas väärinkäsitys. Apulaisoikeuskansleri pitää asiaa joka tapauksessa vakavana ja kehottaa Supoa järjestämään arkistonsa ja parantamaan sisäistä tiedonkulkua.

 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288592348124.html

Suojelupoliisin Breivik-tutkimukseen livahti lapsus

28.8.2012 1 kommentti

Suojelupoliisin elokuussa julkaistu tutkimus suomalaisesta vastajihadismista sisältää kielellisen lapsuksen. Tutkimuksen ”lavea muotoilu” yhdisti suomalaisia yhdistyksiä, ryhmiä ja järjestöjä Norjan joukkomurhaaja Anders Behring Breivikin aatemaailmaan.

Uusi Suomi uutisoi tänään tutkimuksesta, joka käsitteli Breivikin ideologista taustaa ja samankaltaisen ajattelun ilmenemistä Suomessa.

Tutkimuksen mukaan riski yksittäisten vastajihadistien tekemistä väkivallanteoista on olemassa. Järjestäytynyttä islaminvastaista liikehdintää ei ”melko suurella todennäköisyydellä” Suomessa ole.

Tutkija Maria Paaso otti Suomessa esimerkiksi nimimerkki ”Väinämöisen”, jonka ajattelu on yhteneväinen Breivikin julkaiseman manifestin kanssa. Väinämöisen teksti julkaistiin ennen Norjan iskuja.

Suomalaista antijihadismia käsittelevässä kappaleessa Paaso vetää melko suoran yhtäläisyyden myös muun muassa Suomen Sisun, perussuomalaisten ja Suomalaisuuden liiton sekä Breivikin edustaman antijihadismin välille. Tätä yhteyttä ei suojelupoliisin mukaan kuitenkaan ole kuin perussuomalaisten kansanedustajan Jussi Halla-ahon ja Suomen Sisun kohdalla.

Uusi Suomi pyysi tutkija Maria Paasoa tarkentamaan kappaletta, missä yhteydessä Suomalaisuuden liitto ja ”osa perussuomalaisen puolueen aktiiveista” on jakanut vastajihadistisia näkemyksiä.

Suojelupoliisin tiedottaja vastasi tänään iltapäivällä pahoittelevansa tekstin ”epäselvää muotoilua”.

– Muotoilu Hommaforumia ja Halla-ahoa koskevassa lauseessa on hieman lavea; ”osalla perussuomalaisten aktiiveja” Paaso tarkoittaa nimenomaan Halla-ahon näkemyksiä scripta-blogissaan, supo vastasi.

Kaikki Breivikin manifestissaan listaamat tahot eivät ole suojelupoliisin mukaan sittenkään levittäneet vastajihadistista näkemystä Suomessa.

– Kohta viittaa yleisesti edellisessä kappaleessa mainittuihin maahanmuuttokriittisiin keskusteluihin eri keskustelupalstoilla. ”Islamisaation” ja monikulttuurisuuden paheksunta on keskeinen teema vastajihadille ja se saa kannatusta erilaisilla sivustoilla ja palstojen keskusteluissa. Pahoittelemme epäselvää muotoilua, suojelupoliisi vastasi lyhyessä sähköpostissaan.

Muotoilu herätti närää Suomen Sisussa, joka lähestyi toimitusta uutisen julkaisemisen jälkeen. Suomen Sisu on Paason mukaan painattanut tarroja, jossa viitataan nimimerkki Väinämöisen manifestiin.

Sisun edustaja painotti yhteydenotossaan, ettei väkivalta kuulu Suomen Sisun toimintaan. Tämä järjestön kanta mainitaan myös tutkimuksen lyhyessä kuvauksessa yhdistyksen toiminnasta ja aatteellisesta tausta. Suomen Sisun edustaja ei vastannut Uuden Suomen lisäkysymyksiin järjestön poliittisesta aatemaailmasta.

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/53053-suojelupoliisi-selittaa-lapsusta-lavea-muotoilu

 

Näin suojelupoliisin tutkija Maria Paaso kirjoittaa:

”Breivikin manifestissa maahanmuuttovastaisiksi ja nationalistisiksi tahoiksi on Suomen osalta nostettu Perussuomalaiset, Suomen Sisu, Suomalaisuuden liitto, Suomen kansan sinivalkoiset ja Vapaan Suomen liitto.”

”Suomen osalta vastajihad-ideologiaan liittyviä näkemyksiä ovat esittäneet edellä mainittujen tahojen lisäksi Hommaforum -keskustelupalstan keskustelijat sekä osa Perussuomalaisen puolueen aktiiveista, kuten Jussi Halla-aho Scripta-blogissaan.”

Lähde: Maria Paason Vastajihad-raportti

Poliisi epäonnistui seurantalaitteen kehityksessä ja irtisanoi kehittäjän

3.6.2012 1 kommentti

Suo­men po­lii­si on kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa ke­hit­tä­nyt sa­lai­sia tark­kai­lu­lait­tei­ta ri­kos­tut­ki­joi­den apu­vä­li­neik­si.

Muu­ta­ma vuo­si sit­ten po­lii­si yrit­ti teh­dä oman seu­ran­ta­lait­teen, jol­la tut­ki­jat voi­si­vat aiem­paa pa­rem­min seu­ra­ta sa­laa ri­kok­ses­ta epäil­ty­jen ajo­neu­vo­ja ja ta­va­roi­ta.

Han­ke epä­on­nis­tui ja joh­ti tark­kai­lu­lait­tei­ta ke­hit­tä­neen työn­te­ki­jän pot­kui­hin. Po­lii­si vai­ke­nee sii­tä, mi­ten lai­te oli­si poi­ken­nut mark­ki­noil­la ol­leis­ta lait­teis­ta.

Poliisi al­koi ke­hit­tää ky­seis­tä 3M Pro -seu­ran­ta­lai­tet­ta vuon­na 2005. Sa­lai­ses­sa ke­hi­tys­työs­sä oli­vat mu­ka­na kes­kus­ri­kos­po­lii­si (Krp), suo­je­lu­po­lii­si ja Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tos.

Seu­ran­ta­lai­te­oh­jel­man te­ke­mi­ses­tä vas­ta­si al­ku­vai­hees­sa pit­käl­ti yk­si kes­kus­ri­kos­po­lii­sin työn­te­ki­jä. Tä­mä ny­kyi­sin ne­li­kymp­pi­nen mies oli ol­lut 1990-lu­vun lo­pul­ta läh­tien kes­kei­nen te­ki­jä po­lii­sin seu­ran­ta- ja kuun­te­lu­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Tällä ker­taa työ ei eden­nyt kes­kus­ri­kos­po­lii­sin toi­vo­mal­la ta­val­la ja vauh­dil­la.

Erään Krp:n pääl­li­kön mu­kaan mie­hel­le ase­tet­tiin mää­rä­ai­ko­ja ja lu­vat­tiin li­sä­re­surs­se­ja. Hän ei ha­lun­nut apua.

Epä­on­nea­kin oli mu­ka­na, kun suo­je­lu­po­lii­sin oli tar­koi­tus ko­keil­la lai­tet­ta to­del­li­ses­sa seu­ran­ta­ti­lan­tees­sa. Tark­kai­lun koh­tee­na ol­lut au­to va­ras­tet­tiin yl­lät­täen en­nen kuin po­lii­si eh­ti asen­taa lait­teen.

Sen lä­hem­mäs käyt­töön­ot­toa lai­te ei tiet­tä­väs­ti eden­nyt.

Krp al­koi epäil­lä seu­ran­ta­oh­jel­maa teh­neen mie­hen luo­tet­ta­vuut­ta ke­hi­tys­hank­keen ai­ka­na.

Mies toi­mi vir­ka­työn­sä ohel­la yk­si­tyi­ses­sä Tre­voc-yri­tyk­ses­sä asian­tun­ti­ja­na.

Tre­voc kaup­pa­si käyt­tö­val­mis­ta seu­ran­ta­lai­tet­taan sa­maan ai­kaan, kun po­lii­si ei saa­nut ko­vas­ta ha­lus­ta huo­li­mat­ta omaa vas­taa­vaa lai­tet­taan val­miik­si.

Kes­kus­ri­kos­po­lii­sin työn­te­ki­jä osal­lis­tui Tre­vo­cin lait­teen esit­te­ly­ti­lai­suu­teen yri­tyk­sen edus­ta­ja­na si­sä­mi­nis­te­riön po­lii­si­osas­tol­la ke­säl­lä 2008.

Krp pe­rui mie­hel­le Tre­vo­cis­sa työs­ken­te­lyä var­ten myön­ne­tyn si­vu­toi­mi­lu­van, ta­ka­va­ri­koi hä­nen tie­to­ko­neen­sa ja ra­joit­ti hä­nen pää­syään työ­huo­nee­seen.

Työn­an­ta­jan mu­kaan mies rik­koi si­vu­toi­mi­lu­van eh­to­ja, mark­ki­noi ni­men­omai­ses­ta kiel­los­ta huo­li­mat­ta kil­pai­li­jan tuo­tet­ta ja saat­toi hyö­dyn­tää tie­to­jaan po­lii­sin sa­lai­sis­ta me­ne­tel­mis­tä ja lait­teis­ta.

Krp ir­ti­sa­noi mie­hen hel­mi­kuus­sa 2009. Vir­ka­mies­lau­ta­kun­ta to­te­si myö­hem­min, et­tei pot­kuil­le ol­lut riit­tä­viä pe­rus­tei­ta.

Po­lii­si ha­vait­si ir­ti­sa­no­mi­sen ai­koi­hin, et­tä seu­ran­ta­lai­te oli tek­nii­kal­taan van­hen­tu­nut jo en­nen val­mis­tu­mis­taan. Kau­pal­li­set lait­teet oli­vat men­neet ohi.

Hel­sin­gin po­lii­si hank­ki lo­pul­ta seu­raa­vat seu­ran­ta­lait­teen­sa Tre­vo­cil­ta. Krp os­ti lait­tei­ta ai­na­kin Ruot­sis­ta.

Krp:n apu­lais­pääl­lik­kö Te­ro Ku­ren­maa ei kom­men­toi työn­te­ki­jän ir­ti­sa­no­mis­ta ei­kä juu­ri seu­ran­ta­lait­teen ke­hi­ty­sy­ri­tys­tä­kään.

”­Se oli ai­kaan­sa si­dot­tu han­ke. Sil­lä ei ole enää mer­ki­tys­tä”, hän sa­noo.

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si on vä­hen­tä­nyt omaa tark­kai­lu­lait­tei­den ke­hi­tys­työ­tään, kos­ka työ on kal­lis­ta ja tek­niik­ka van­he­nee no­peas­ti.

”O­lem­me huo­man­neet, et­tei mark­ki­noi­den kans­sa kan­na­ta kau­heas­ti kil­pail­la.”

Po­lii­si voi hank­kia lait­tei­ta yk­si­tyis­ten yri­tys­ten li­säk­si myös muil­ta val­tioil­ta.

 

Potkut saanut kiistää poliisin väitteet

Poliisista potkut saanut työntekijä kiistää viivästyttäneensä seurantalaitteen valmistumista ja rikkoneensa sivutoimiluvan ehtoja asiantuntijana Trevoc Oy:ssä. Irtisanomiskiistan asiakirjoista käy ilmi, että miehellä ja keskusrikospoliisilla (Krp) on hyvin erilaiset näkemykset tapahtumista.

Helsingin Sanomat 3.6.2012
 

Supossa on päihdeongelmia

21.3.2012 Kommentointi on suljettu

Suojelupoliisin salaisen ilmapiiritutkimuksen mukaan Supossa on päihdeongelmia. Suomen Kuvalehden haltuunsa saaman sisäisen tutkimuksen mukaan ainakin kolme yksikköä raportoi 2010, että työyhteisön henkilöstöllä on melko varmasti ongelmia päihteiden kanssa.

Johto ja johdon tuki -nimisen yksikön työntekijöistä jopa sata prosenttia oli tätä mieltä. Asian vakavuutta korostaa, että puolet vastanneista kertoi, että työpaikalla ongelmaan suhtaudutaan välinpitämättömästi.

Päihteiden käytöllä oli myös vakavia seurauksia. Puolet johdon tuen henkilökunnasta kertoi havainneensa päihteisiin liittyviä ongelmia, kuten kuukausittaisia krapulapäiviä ja myöhästymisiä.

Vielä huolestuttavammat seuraukset päihteiden käytöstä oli vastavakoiluyksikössä. Vastanneet kertoivat päivittäisistä ja viikoittaisista poissaolo- ja krapulapäivistä sekä myöhästymisistä. 44 prosenttia ilmapiiritutkimukseen osallistuneista vastavakoilun työntekijöistä kertoi, että poissaolopäiviä tapahtui päihteiden käytön vuoksi päivittäin, viikottain ja kuukausittain.

Päihdeongelmien esiintymistä piti melko varmana vajaat kaksi kolmasosaa. Vajaat 40 prosenttia kertoi, että työpaikalla suhtaudutaan kyseisten henkilöiden päihdeongelmaan välinpitämättömästi.

OSAAMATTOMIA ESIMIEHIÄ

Vastausten perusteella Supon työntekijät osoittivat selkeää epäluottamusta esimiehiään kohtaan. Päälliköiden johtamistapaa pidettiin osaamattomana ja epätoivottavana. Vastavakoiluyksikössä tätä mieltä oli 40 prosenttia, tilannekuvayksikössä jopa 43 prosenttia ihmisistä.

Esimiesten toimintaa pidettiin myös epäoikeudenmukaisena. Tätä mieltä oli keskimäärin noin 20 prosenttia vastanneiden yksiköiden työntekijöistä. Keskimäärin 65 prosenttia vastasi, että epäoikeudenmukaista toimintaa esiintyi vähän tai ei lainkaan.

Poikkeuksellisen voimakasta ryöpytystä sai esimiesten toiminta henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämisessä. Jopa puolet kahden yksikön henkilökunnasta katsoi, että tämä toteutuu huonosti tai ei lainkaan. Neljäsosa kuuden yksikön työntekijöistä painotti, että henkilöstön hyvinvointi ei toteudu omassa yksikössä eikä sitä huomioida riittävästi yksikön toiminnassa.

Esimiehien toimintaan kohdistuneesta kritiikistä huolimatta Supon työntekijät olivat tyytyväisiä siihen, miten heidän työtään arvostetaan. Työyhteisöissä ihmiset myös saivat tarvittaessa toistensa tukea ja apua. Työn paine ei aiheuttanut ongelmia läheisissä ihmissuhteissa eikä työ aiheuttanut riittämättömyyden tunteita. Suurin osa kertoi nukkuvansa yönsä hyvin.

Suuri enemmistö oli sitä mieltä, että yksikössä sinänsä vallitsee hyvä ilmapiiri ja yhdessä tekemisen henki. Ammatillista etiikkaa pidettiin horjumattomana.

Johtopäätös ilmapiiritutkimuksen tarpeellisuudesta kävi ilmi, kun työntekijöiltä kysyttiin, onko henkilöstöbarometri-kyselyllä ollut käytännön vaikutuksia. Selvä enemmistö katsoi, että vaikutuksia on ollut melko vähän tai erittäin vähän.

Suomen Kuvalehti 21.3.2012

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/krapulapaivia-vastavakoilussa-salainen-tutkimus-paljastaa-supon-ilmapiiriongelmat

Valtakunnansyyttäjä tutkii Supon toimet

8.9.2011 Kommentointi on suljettu

Sisäministeriö haluaa valtakunnansyyttäjänviraston tutkivan onko suojelupoliisi kohdellut kenttävalvontayksikön päällikköä Paavo Seliniä lainmukaisesti.

Asia käy ilmi Suomen Kuvalehden haltuunsa saamasta sisäasiainministeriön ratkaisusta, joka perustuu Selinin tekemään kanteluun poliisiylijohtaja Mikko Paateron ja Supon menettelystä häntä koskevassa asiassa.

Seliniltä vietiin Supon johdon päätöksellä kulkulupa työpaikalleen, suljettiin työsähköposti sekä yhteydet poliisin tietojärjestelmään.

Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Nelosen uutiset julkaisi syyskuussa 2010 nauhan, jossa Supon silloinen päällikkö Seppo Nevala vuonna 2005 haukkui puhelimessa Paavo Selinin tämän Nato-lausunnoista.

Supossa epäiltiin, että Selin oli vuotanut nauhoituksen julkisuuteen.

Selin epäili kantelussaan, että kyseessä on mahdollinen yhteistoimintalain rikkominen. Häntä ei kuultu missään vaiheessa häneen kohdistettujen poikkeuksellisten toimenpiteiden ja menettelyiden osalta.

Ministeriö totesi, että sen arvion mukaan ”Seliniin kohdistettuja toimenpiteitä ei voitane pitää siinä mielessä olennaisina, että niillä olisi ollut pysyvästi tarkoitus muuttaa Selinin työtä ja tehtäviä.”

Koska Paavo Selin oli kuitenkin nostanut esille poliisirikosasian, ministeriö lähettää asian valtakunnansyyttäjänviraston arvioitavaksi.

jatkoa…

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/valtakunnansyyttaja-tutkii-supon-toimet

Supon nimitys kalvaa poliisijärjestöä

18.3.2011 Kommentointi on suljettu

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen arvostelee poliittisia virkanimityksiä poliisin organisaatiossa.

Suhonen ei henkilökohtaisesti hyväksy poliittisia nimityksiä, koska poliisin pitää palvella kansalaisia hyvin ja tasapuolisesti riippumatta siitä, edustaako poliisimies jotain poliittista näkemystä.

– Kun poliisipomoja nimitetään, siellä ei pitäisi tulla sellainen tunnelma, että tässä on poliittinen tausta tärkein asia ja sen jälkeen tulee vasta pätevyys. Sitä voi tietysti miettiä minkälainen signaali poliittiset virkanimitykset poliisin ammatissa ovat kansalaisten suuntaan, niin kuin tämä viimeisin suojelupoliisin päällikön nimitys, Suhonen toteaa.

 

Valtioneuvosto nimitti sisäministeri Anne Holmlundin (kok.) valtiosihteerinä toimivan Antti Pelttarin (kok.)suojelupoliisin päälliköksi torstaina. Pelttari toimii Supon päällikkönä Ilkka Salmen (kok.) poissaolon ajan. Ensi kuun puolivälissä alkava pesti on määräaikainen. Virka tuli avoimeksi, kun Salmi nimitettiin neljäksi vuodeksi EU:n tilannekeskuksen johtajaksi Brysseliin.

Suhonen vertaa poliisipäälliköiden nimityksiä tasavallan presidentin virkaan. Sen jälkeen kun valinta on tehty, niin silloin pitää muuttua koko kansan presidentiksi ja yhtä lailla pitää olla koko kansan Supon päällikkö.

–  Siellä ei voi enää ajaa minkään oman taustan asiaa.

 

Suhosen johtama SPJL joutuu henkilöasioissa olemaan Supoon yhteydessä, mutta Tehtaankadun yksikön substanssiin liitolla ei ole juurikaan sanomista.

Supo on siitä merkillinen poliisin yksikkö, että siellä on politiikka ollut aina tavalla tai toisella näkyvässä roolissa.

Suhosen näkemyksen mukaan Supon tähänastiset päälliköt ovat poliittisesta väristä riippumatta onnistuneet kohtuullisen hyvin, eivätkä ole välttämättä napsutelleet jäsenkirjansa kansia kovinkaan näkyvästi.

– On historioitsijoiden asia pähkäillä tarkemmin miten politiikka peilautuu Supossa, hän sanoo

 

Suhonen antaa kaikkien kukkien kukkia, mikä näkyy tulevissa eduskuntavaaleissakin.

– SPJL on täysin sitoutumaton järjestö eikä tunnusta minkäänlaista väriä. Arkadianmäelle on hakeutumassa parikymmentä pollaria, jotka edustavat hyvin laajasti suomalaista poliittista värikenttää. Sillä tavalla meillä on katto korkealla ja seinät leveällä, Suhonen sanoo.

Suhonen sanoo ay-satraappina pitävänsä ihan hyvänä sitä, että nykyisessäkin eduskunnassa on aktiiveja poliisimiehiä tärkeissä valiokunnissa.

– Tämä on kuitenkin demokraattinen yhteiskunta. Pitäisin todella pahana sitä, jos virkamiesten poliittinen osallistuminen olisi jollakin tavalla kiellettyä, hän sanoo.

 

Suomenmaa 18.3.2011

 

http://www.suomenmaa.fi/etusivu/supon_nimitys_kalvaa_poliisij%C3%A4rjest%C3%B6%C3%A4_5171715.html

Supo rikkoi lakia tietovuodon selvittämisessä

27.1.2011 Kommentointi on suljettu

Suojelupoliisin päällikkö Ilkka Salmi ja apulaisjohtaja Petri Knape ovat mahdollisesti syyllistyneet virka-aseman väärinkäyttöön. Epäily liittyy tapaan, jolla Paavo Seliniäkoskevia selvittelyjä on tehty. Näin esittää professori Seppo Koskinen Lapin yliopistosta.

Supon johto on epäillyt Selinin vuotaneen julkisuuteen nauhoja, joissa Supon päällikköSeppo Nevala vuonna 2005 haukkui puhelimessa Selinin tämän Nato-lausunnoista.

Nelosen uutiset julkaisi nauhat syyskuussa 2010. Vain muutamia päiviä uutisen jälkeen Selin jäi sairauslomalle.

Tämän aikana häneltä poistettiin Supon johdon päätöksellä kulkulupa työpaikalleen, suljettiin työsähköposti sekä yhteydet poliisin tietojärjestelmään ja estettiin pääsy omalle virkapaikalleen.

Selinille ei ole ilmoitettu missään vaiheessa, mistä häntä mahdollisesti epäillään, mihin perustuen ja miksi vain häneen kohdistetaan poikkeuksellisia toimenpiteitä tapahtuneen uutisvuodon jälkeen.

Hyvään hallintotapaan kuuluen Selinille olisi pitänyt ilmoittaa häneen kohdistettavista toimista etukäteen. Lisäksi kaikki päätökset olisi pitänyt perustella kirjallisesti.

Asiaa ei myöskään käsitelty luottamusmieselimissä.

Lapin yliopiston työ- ja virkamiesoikeuteen erikoistuneen professorin Seppo Koskisen mukaan kyseessä todennäköisesti oli laiton menettely.

”Jos virkamiestä epäillään tietovuodosta, kyseessä on mahdollinen virkarikos. Selinin tapauksessa oikea menettely olisi ollut pidättää hänet virantoimituksesta. Näin työnantajan olisi pitänyt esittää kunnon näyttöä siitä, että vuotaja oli Selin. Nyt asiaa ei päästy selvittämään lainkaan.”

Sen sijaan Paavo Selinin tapausta ryhdyttiin viemään eteenpäin työnjohto-oikeuden perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että tapausta alettiin selvittää työnantajan käskyllä. Tässä ei Koskisen mukaan noudatettu lakia. Selinin kohdalla olisi pitänyt käyttää laissa nimenomaisesti mainittuja keinoja, kuten virantoimituksesta pidättämistä

Virantoimituksesta pidättäminen olisi ollut Selinin oikeusturvan kannalta olennaisen tärkeä asia. Virkamieslaki nimenomaan turvaa yksittäisen virkamiehen asemaa. Asian käsittely on puolueetonta ja henkilöllä on valitusoikeus.

”Se joka on antanut tutkia asiaa työnjohtovaltaan perustuen, on menetellyt virkamieslain vastaisesti”, Koskinen sanoo.

”Seliniin kohdistettiin niin merkittäviä toimenpiteitä, että niihin ei voi ryhtyä vain sen perusteella, että työnantaja niin päättää. Työnjohtovalta ei riitä siihen, tästä ei ole mitään epäselvyyttä.”

Selinin oikeusturvaa loukattiin

Viime viikolla Poliisihallitus kertoi tekemiensä tutkimusten perusteella, että Supon Seliniin kohdistamat turvaamistoimet tietovuototapauksessa olivat perusteltuja.

Päätöksen jälkeen Selin nosti useassa haastattelussa esiin kysymyksen oikeusturvastaan. ”Kun näitä rajuja toimenpiteitä perustellaan työnjohto-oikeudella, niin yksittäisen virkamiehen näkökulmasta voi kysyä, onko se riittävä peruste, onko virkamiehen oikeusturva riittävän hyvä”, Selin sanoi.

Seliniä ei siis pidätetty virantoimituksesta, mutta käytännössä häneen kohdistetut mittavat toimenpiteet vastasivat sitä. Oikeusturvan kannalta toimenpiteistä ei olisi saanut päättää vain työnjohtovaltaa käyttämällä. Työnjohto-oikeus on tarkoitettu lähinnä työnjohtamiseen. Sitä ei saa käyttää merkittävän kurinpitovallan keinona.

”Tässä mentiin liian pitkälle”, Koskinen sanoo.

”Kyse on merkittävästä asiasta, työnantajan harkintavallan väärinkäytöstä. Kyseessä on vakava asia, jos työnantaja unohta,a mitä virkamieslaissa säädetään ja etenee vain oman menettelyn kautta. Selinin oikeusturvaa ei olisi paljon merkittävämmin voinut loukata”, Koskinen sanoo.

Lain mukaan virkamies ei saa käyttää väärin asemaansa välittömässä käskyvallassaan olevaan henkilöön nähden. Koskisen mukaan Selinin tapauksessa saattaa olla kyse jopa virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Asia olisi mahdollista saattaa myös oikeuskanslerinvirastoon tutkittavaksi.

”Jos työnjohtovaltaa sovellettaisiin jatkossa tällä periaatteella, se johtaisi katastrofiin virkamiesoikeudessa murtamalla periaatteen virkamiehen oikeusaseman perustumisesta lainsäädäntöön.”

Koskisen mukaan työnjohto-oikeus kuitenkin oikeuttaa työnantajan tekemään tiettyjä toimenpiteitä määrätyissä tilanteissa.

”Työnantajalla pitää olla mahdollisuus suojata itseään, jos se epäilee joutuneensa rikoksen kohteeksi. Tällainen on esimerkiksi oman aseman turvaaminen tietovuotojen estämiseksi.”

”Mutta keinojen täytyy olla oikeassa suhteessa tekoon nähden. Ei sellaisia, että siirretään yksi henkilö työpaikaltaan pois. Työnjohto-oikeus ei voi tarkoittaa näin täydellistä ja pitkäaikaista erottamista kuin mitä Selinin kohdalla tehtiin.”

Paaterosta tehtiin kantelu

Suojelupoliisi on käyttänyt vastaavia keinoja myös ylitarkastaja Matti Mikkolaan. Yli 40 vuotta Supossa työskennellyt Mikkola kertoi Suomen Kuvalehdelle viime vuoden marraskuussa joutuneensa järjestelmällisen syrjinnän ja kiusaamisen kohteeksi 16 vuoden ajan. Mikkolan mukaan Supossa vallitsee pelon ilmapiiri ja kiusattuja on useita (SK 47/2010).

Tämän jälkeen Supon osastopäällikkö ilmoitti Mikkolalle, että turvaamistoimenpiteenä häneltä on poistettu kaikki käyttöoikeudet Supon ja poliisin tietojärjestelmiin sekä suojelupoliisin toimitiloihin.

Jo tätä aikaisemmin myös Paavo Selin oli arvostellut Supon johtoa epäasiallisesta kohtelusta.

Selinin palattua sairauslomalta työpaikalleen erikoinen käsittely jatkui. Häneltä estettiin pääsy virkapaikalleen: Selinin työhuone oli siirretty vastoin hänen tahtoaan kokonaan toiseen kiinteistöön. Seliniä kiellettiin menemästä tapaamaan alaisiaan työpaikalleen.

Hänelle ei osoitettu mitään työtehtäviä.

Lisäksi Selin määrättiin kirjoittamaan selvitystä suojelupoliisin johdolle. Kirjoitetut selvitykset eivät tyydyttäneet Supon johtoa ja Selin käskettiin kirjoittamaan selvityksiä useita kertoja.

Sähköpostiyhteydet pidettiin edelleen katkaistuina ja kulkuoikeudet olivat rajoitettuja. Omalle virkapaikalleen hänellä ei ollut asiaa.

Viime viikolla Poliisihallitus kuitenkin ilmoitti, että sen tekemässä selvityksessä ei tullut esille epäasiallista toimintaa eikä suojelupoliisin työilmapiirissä havaittu vakavia ongelmia.

Supon päällikkö Ilkka Salmi kertoi, että Poliisihallituksen selvityksen lopputulos ei ollut yllätys.

”Keskusteluissa eri henkilöstöryhmien kanssa on voitu yhteisesti todeta, ettei suojelupoliisissa ole merkkejä laajamittaisesta kiusaamisesta tai epäasiallisesta kohtelusta. Myös työilmapiiri on hyvä”, Salmi kertoi Supon tiedotteessa viime viikolla.

Nelosen uutisen jälkeen syyskuussa Supossa oli kuitenkin ryhdytty tutkimaan Selinin liikkeitä viraston kulunvalvonnan lokitiedoista. Niiden mukaan Selin oli käynyt eräänä päivänä työpaikallaan aamuviideltä. Suomen Kuvalehden tietojen mukaan tämä oli yksi perusteista, joilla Seliniltä otettiin pois kulkuluvat.

Marraskuussa poliisiylijohtaja Mikko Paatero ilmoitti käynnistävänsä selvitykset Selinin Supoon kohdistamista väitteistä, joiden mukaan Supossa on työpaikkakiusaamista.

Helsingin Sanomien haastattelussa Paatero totesi, että asian selvittelyä jo aiemmin olisi edistänyt se, että Selin olisi vastannut hänelle esitettyihin kysymyksiin puhelinnauhoituksen päätymisestä Nelosen uutisten käyttöön.

Kaksi päivää myöhemmin Selin vastasi mielipidekirjoituksessaan, että vastoin Paateron lausumaa hän oli jo ennen sairauslomansa alkua vastannut kaikkiin Supon päällikön esittämiin asiaan liittyviin kysymyksiin. Myös lomansa aikana hän vastasi uusiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin sekä antoi selvityksen tapahtumien kulusta.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan sisäministeriöön on tehty kantelu siitä, oliko Paateron toiminta asiallista, kun hän arvosteli julkisuudessa yksittäistä virkamiestä.

Kansliapäällikkö Ritva Viljanen on määrännyt ministeriön poliisiosaston selvittämään Paateron toimintaa. Vastaus kanteluun on odotettavissa kuukauden sisällä.

 

Suomen Kuvalehti 27.1.2011

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/professori-supo-rikkoi-lakia-tietovuodon-selvittamisessa