Arkisto

Archive for tammikuu 2014

Huumepoliisin päällikköön kohdistuvat rikosepäilyt tarkentuneet

29.1.2014 Kommentointi poissa käytöstä

aarnio jari

Rikostutkinnassa epäillään nyt Jari Aarnion olleen levittämässä huumeita Suomeen. Yle Uutisten tietojen mukaan hänen epäillään myös saaneen huumekaupasta merkittäviä määriä rahaa. Aarnio kiistää rikosepäilyt jyrkästi. Tässä vaiheessa kyse on rikosepäilyistä. Syyttäjä päättää myöhemmin, päätyykö juttu tuomioistuimeen.

Helsingin huumepoliisin päällikön Jari Aarnioon kohdistuvat rikosepäilyt ovat laajentuneet ja tarkentuneet. Lahjus- ja virkarikosepäilyjen lisäksi Aarniota epäillään törkeistä huumerikoksista. Tähän asti Aarnion on epäilty saaneen virkamiehenä lahjuksia ja jollain tavoin osallistuneen huumerikoksiin.

Aarnioon kohdistuva rikostutkinta on laajentunut ja nyt poliisi epäilee esitutkinnassaan, että Aarnio olisi ollut suoranaisesti levittämässä huumeita Suomeen. Yle Uutisten tietojen mukaan esitutkinnassa epäillään myös sitä, että Aarnio olisi saanut myös huumekaupasta suuret summat rahaa. Nämä ovat äärimmäisen vakavia rikosepäilyitä varsinkin kun ne kohdistuvat Helsingin huumepoliisin päällikköön.

Suuri määrä huumeita kateissa

Aarnion rikostutkinta liittyy muutaman vuoden takaiseen niin sanottuun Tynnyri-huumejuttuun, jossa Suomeen tuotiin 790 kiloa hasista, josta Helsingin huumepoliisi sai takavarikoitua 30 kiloa.

Tynnyri-jutun poliisitutkinta-aineistosta ja tuomioistuinten ratkaisuista selviää, että 760 kiloa huumetta on edelleen kateissa. Yle Uutisten tietojen mukaan Aarnioon kohdistuvassa tutkinnassa selvitetään nyt, mitä huumepäällikkö Aarnio tietää kadoksissa olevasta huumelastista.

– Epäilyt kohdistuvat siihen, että hän (Aarnio) on ollut osallinen näihin huumerikoksiin. Sen tarkemmin, että mihin tämä tutkinta liittyy, en tutkinnan tässä vaiheessa voi ottaa kantaa, sanoo tutkinnanjohtaja Jukka Haavisto Yle Uutisille.

Aarnio kiistää kaikki rikosepäilyt

Jari Aarnio on kiistänyt häneen kohdistuneet rikosepäilyt tutkinnan alusta lähtien.

– Sen epäilyn, että hän (Aarnio) olisi syyllistynyt huumausainerikoksiin, hän ehdottomasti kiistää. Koska hän kiistää syyllistyneensä ylipäätäänsä mihinkään huumausainerikokseen, niin ei hän sen osalta ole tietenkään mitään hyötyäkään saanut, sanoo Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi.

Leppiniemi ei voi ilmaisukiellon takia kertoa, miten Aarnio puolustautuu rikosepäilyihin.

Kovista rikosnimikkeistä huolimatta, kyse on tässä vaiheessa vasta rikosepäilystä. Valtakunnansyyttäjänvirastossa päätetään aikanaan, päätyykö juttu tuomioistuimeen vai ei, ja millaisia mahdollisia syytteitä jutussa mahdollisesti nostetaan. Jos juttu päätyy oikeuteen, tuomioistuin tekee ratkaisun siitä, onko Aarnio syyllistynyt rikoksiin vai ei.

http://yle.fi/uutiset/huumepoliisin_paallikkoon_kohdistuvat_rikosepailyt_tarkentuneet/7059496

Lestadiolaisen poliisin rooli tutkitaan

27.1.2014 Kommentointi poissa käytöstä

Van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­ten Ylö­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ti­lois­sa pi­de­tään ko­kous­ta ke­sä­kuus­sa 2013. Kä­si­tel­tä­vä­nä on ta­paus, jo­hon liit­tyy eräs ul­ko­maa­lai­nen mies.

Joi­den­kin mie­les­tä ul­ko­maa­lai­sen pu­heet ovat epä­luo­tet­ta­via. Jot­kut ovat ym­mär­tä­neet, et­tä mies oli­si väit­tä­nyt ta­van­neen­sa esi­mer­kik­si ta­sa­val­lan pre­si­den­tin ja Hillary Clintonin.

Pu­heet on sel­vi­tet­tä­vä, sil­lä mie­hen kans­sa oli pu­hut­tu va­ka­vas­ta asias­ta, lä­he­tys­työn aloit­ta­mi­ses­ta Tur­kis­sa.

KO­KOUK­SES­SA on pai­kal­la muu­ta­mia kym­me­niä ih­mi­siä. Ul­ko­maa­lai­nen it­se ei ole pai­kal­la.

Suo­men rau­ha­nyh­dis­tys­ten kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) pää­sih­tee­ri Tuomas Hänninen poh­jus­taa ker­to­mal­la, et­tei to­tuu­den sel­vit­tä­mi­nen ole help­poa.

”Tie­ten­kään mi­nä en pys­ty­nyt sel­vit­tä­mään, mut­ta po­lii­sin kaut­ta”, Hän­ni­nen ku­vai­lee sa­laa teh­dyl­lä nau­hoit­teel­la.

Po­lii­si esit­te­lee ly­hyes­ti it­sen­sä ja ker­too kuu­lu­van­sa Van­taan rau­ha­nyh­dis­tyk­seen.

PO­LII­SI­MIES ker­too Hän­ni­sen ky­sel­leen vuot­ta aiem­min, mi­ten ul­ko­maa­lai­sen pu­hei­ta sai­si sel­vi­tet­tyä.

”A­se­ma­ni po­lii­sior­ga­ni­saa­tios­sa on joh­to­teh­tä­vis­sä, jo­ten kuu­lun sem­moi­siin joh­to­ryh­miin ja or­ga­ni­saa­tioi­hin, et­tä pys­tyn sel­vit­tä­mään erit­täin ar­ka­luon­toi­sia­kin asioi­ta – mi­tä en täs­sä kaik­kea tu­le ker­to­maan.”

Po­lii­si ker­too sel­vit­tä­neen­sä, et­tei ul­ko­maa­lai­nen ole ta­van­nut sen enem­pää pre­si­dent­tiä kuin Hil­la­ry Clin­to­nia­kaan. Myös eräi­tä len­to­ja kos­ke­vat pu­heet osoit­tau­tui­vat pe­rät­tö­mik­si.

”O­len nä­mä vir­ka­vas­tuul­li­ses­ti sel­vit­tä­nyt ja si­tä kaut­ta olen saa­nut niin yti­mes­tä nii­hin vas­tauk­set kuin täs­sä val­ta­kun­nas­sa voi saa­da”, po­lii­si­mies to­teaa.

JOI­DEN­KIN mie­les­sä ky­tee ih­met­te­ly: mi­ten po­lii­si on saa­tu sel­vit­tä­mään van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­ten si­säi­siä asioi­ta?

Mis­sä roo­lis­sa po­lii­si­mies it­se ko­kee ol­leen­sa ko­kouk­ses­sa?

”O­lin siel­lä va­paa-ai­ka­na, mut­ta toi­min po­lii­si­na ja vir­ka­vas­tuul­la”, hän sa­noo HS:l­le.

Hän ko­ros­taa aja­tel­leen­sa vain kan­sa­lais­ten hy­vää. Ke­nen­kään etua ei ole ajet­tu ei­kä ke­nen­kään ih­mi­sen elä­mää han­ka­loi­tet­tu.

Po­lii­si­mie­hen mu­kaan mo­net ih­mi­set oli­vat ot­ta­neet hä­neen yh­teyt­tä asian tii­moil­ta. Hän ker­too lä­hes­ty­neen­sä asiaa il­miön kaut­ta mut­tei ha­lua tar­ken­taa, mi­tä hän il­miöl­lä tar­koit­taa.

”Siel­lä on ol­lut huo­lia lä­hei­sis­tä, ter­veys on men­nyt, on tul­lut epä­nor­maa­le­ja käyt­täy­ty­mi­siä ja sai­ras­tu­mi­sia”, hän muo­toi­lee.

PO­LII­SI­MIES ei ha­lua ker­toa, on­ko hän käyt­tä­nyt asian sel­vit­tä­mi­ses­sä po­lii­sin re­kis­te­rei­tä.

”En vir­ka­teh­tä­vii­ni ota täs­sä kan­taa”, hän pe­rus­te­lee.

Po­lii­si­mie­hel­lä on mie­les­tään ol­lut oi­keus ker­toa tie­ton­sa ko­kouk­ses­sa. Hän viit­taa po­lii­si­lain sään­nök­seen, jon­ka mu­kaan vai­tio­lo­vel­vol­li­suus ei si­do po­lii­si­mies­tä, jos esi­mer­kik­si jon­kun ter­veys on vaa­ras­sa.

Ei­kö ole ai­ka pit­käl­le vie­ty tul­kin­ta, et­tä jon­kun ter­veys oli­si ol­lut vaa­ras­sa?

”O­li­han tä­mä il­miö­nä sem­moi­nen, et­tä jo­ku asian­tun­ti­ja jo­pa sa­noi­si, et­tä se po­ruk­ka on psy­koo­sis­sa”, po­lii­si­mies sa­noo.

Hän ei koe, et­tä hän oli­si se­koit­ta­nut po­lii­sin ja yk­si­tyis­hen­ki­lön roo­lit.

”En näe, et­tä ne oli­si­vat se­koit­tu­neet. Sil­le, mi­tä olen teh­nyt tääl­lä [vir­ka­huo­nees­sa], on ol­lut erit­täin hy­vät pe­rus­teet.”

MIK­SI SRK:n pää­sih­tee­ri Tuo­mas Hän­ni­nen sit­ten ot­ti yh­teyt­tä juu­ri hä­neen ei­kä jo­hon­kin toi­seen po­lii­siin?

”Si­tä si­nun täy­tyy ky­syä Hän­ni­sel­tä.”

Hän­ni­nen ei ha­lua sa­noa tä­hän mi­tään.

”En sii­hen ota kan­taa. En kom­men­toi.”

Hän­ni­nen ker­too ol­leen­sa yh­tey­des­sä myös mo­niin mui­hin vir­ka­mie­hiin. Hän pi­tää luon­nol­li­se­na, et­tä kan­sa­lai­set kään­ty­vät vi­ra­no­mais­ten puo­leen, kun oma osaa­mi­nen lop­puu.

”A­vun­tar­vit­si­ja esit­tää ky­sy­myk­sen, jo­hon ha­luaa vas­tauk­sen. Vi­ra­no­mai­nen on sit­ten se, jo­ka mää­rit­tää, mi­hin hän voi vas­ta­ta ja mi­hin ei.”

Hän­ni­nen pyy­si eroa SRK:n pää­sih­tee­rin teh­tä­väs­tä jou­lu­kuun lo­pul­la hen­ki­lö­koh­tai­siin syi­hin ve­do­ten. Uu­si pää­sih­tee­ri va­li­taan maa­lis­kuun lo­pus­sa.

ITÄ-UU­DEN­MAAN po­lii­si­lai­tos ai­koo sel­vit­tää, on­ko po­lii­si­mies toi­mi­nut sään­nös­ten mu­kaan, ker­too po­lii­si­pääl­lik­kö Kari Rantala.

Hän huo­maut­taa, et­tä po­lii­si­mie­hil­lä on vir­kan­sa puo­les­ta pal­jon tie­toa.

”Va­paa-a­jan har­ras­tuk­sis­sa pi­täi­si pi­tää kirk­kaa­na mie­les­sä, mit­kä ovat nii­tä asioi­ta, jot­ka voi va­paas­ti sa­noa ja mit­kä ovat luot­ta­muk­sel­li­sia tai jo­pa sa­las­sa pi­det­tä­viä tie­to­ja.”

Ra­jan pi­täi­si ol­la sel­vä.

”Kun sit­ten ote­taan po­lii­si­hal­lin­non 10 000 ih­mis­tä, ei­hän si­tä voi ol­la va­kuut­tu­nut, et­tä se on kai­kil­le kris­tal­lin­kir­kas.”

Joutsenlahti joutuu oikeuteen virkarikoksesta syytettynä

24.1.2014 Kommentointi poissa käytöstä

juha joutsenlahti

Ulvilan murhan ex-tutkinnanjohtaja joutuu oikeuteen virkarikoksesta syytettynä.

 

Korkein oikeus ei antanut valituslupaa syyteoikeuden vanhentumisasiassa. Vaasan hovioikeus katsoi lokakuussa, että Joutsenlahtea koskevan syyteoikeuden jatkamisella oli perusteet.

Joutsenlahden epäillään toimittaneen Anneli Auerille etukäteen valokuvan miehestä, joka esiintyi myöhemmin poliisin tunnistusrivissä. Joutsenlahti kiistää epäilyt.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014012417972398_uu.shtml

Vartijan ampuneen poliisin tuomio pysyi hovissa

23.1.2014 Kommentointi poissa käytöstä

Rovaniemen hovioikeus on pitänyt ennallaan vartijan ampuneen poliisin saaman tuomion.

Poliisi tuomittiin Oulun käräjäoikeudessa viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä kuolematuottamuksesta.

Konstaapeli ampui joulukuussa 2010 Pudasjärven poliisilaitoksella vartijaa kuolettavasti selkään. Tilannetta edelsi paikalla olleiden kolmen poliisin ja yhden vartijan päätös pitää omatoimiset aseelliset voimakäyttöharjoitukset.

Yhdelläkään paikalla olleista ei ollut voimankäyttökoulutukseen tarvittavaa pätevyyttä.

Henkilöt olivat harjoitelleet erilaisia maalitehtäviä, minkä jälkeen he päättivät lähteä laitoksen kahvioon. Kahvilassa yksi poliiseista ja vartija jatkoivat vielä aseen nopeusvetoa hep-huudon tahtiin, koska esiinvetäminen ei ollut sujunut ohjesäännön mukaan ja riittävän ripeästi. Kaksi muuta paikalla ollutta poliisia seurasivat sivusta.

Jossain vaiheessa harjoituksia tuomittu poliisi oli noussut seisomaan ja oli kuulunut kova laukaus. Vartija kuoli selkään osuneen luodin seurauksena. Poliisi kiistää tähdänneensä mihinkään: hänen mukaansa ase laukesi vahingossa. Tuomittu poliisi oli ladannut aseen ennen kahvioon menoa.

Poliisi valitti tuomiosta hovioikeuteen, koska hän vaati törkeän kuolemantuottamussyytteen ja vaaran aiheuttamissyytteen hylkäämistä ja rangaistuksen lieventämistä sakoksi. Poliisin mukaan kuolemantuottamusta ei voitu pitää törkeänä, koska hän ei ollut ottanut harjoituksessa tietoista riskiä tai osoittanut välinpitämättömyyttä toisen hengestä tai terveydestä. Hän ei myöskään tilanteessa ollut havainnut aseen olleen ladattu. Samalla kyse ei poliisin mukaan ollut vaaran aiheuttamisesta, vaan aseen varomattomasta käsittelystä.

Hovioikeuden mukaan todistelussa ei tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden vuoksi näyttöä tai siitä tehtäviä johtopäätöksiä tulisi arvioida toisin kuin käräjäoikeus oli tehnyt.

http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/vartijan-ampuneen-poliisin-tuomio-pysyi-hovissa/2770076

Aiemmin:

https://poliisirikollisena.wordpress.com/2012/09/12/vartijan-ampunut-poliisi-valitti-tuomiostaan-hovioikeuteen/

https://poliisirikollisena.wordpress.com/2012/06/27/vartijan-ampuneelle-poliisille-vankeutta/

https://poliisirikollisena.wordpress.com/2012/06/06/syyttaja-vaatii-poliisille-ehdollista-tuomiota-vartijakuolemasta/

https://poliisirikollisena.wordpress.com/2012/01/23/poliisille-syyte-torkeasta-kuolemantuottamuksesta/

https://poliisirikollisena.wordpress.com/2012/01/03/poliisi-tuli-kahvioon-aseen-kanssa-vartija-kuoli/

https://poliisirikollisena.wordpress.com/2011/04/29/poliisia-epaillaan-torkeasta-kuolemantuottamuksesta-seka-tuottamuksellisesta-virkavelvollisuuden-rikkomisesta-ja-vaaran-aiheuttamisesta/

https://poliisirikollisena.wordpress.com/2011/01/03/vartijan-kuolema-johtui-vahingonlaukauksesta-kahviossa/

https://poliisirikollisena.wordpress.com/2010/12/18/professori-kummeksuu-poliisiylijohtajan-lausuntoja-pudasjarven-ampumaturmasta/

https://poliisirikollisena.wordpress.com/2010/12/16/asemoka-johtui-unohduksesta/

Huumepoliisit tekivät tutkintapyynnön keskusrikospoliisin iskusta

21.1.2014 1 kommentti

Käräjäoikeutta pyydetään selvittämään, oliko poliisitalossa tehdylle kotietsinnälle lailliset perusteet.

 

lakikirja

 

Helsingin huumerikosyksikkö on tehnyt tutkintapyynnön Helsingin käräjäoikeuteen huumetoimiston tiloihin tehdystä kotietsinnästä. Suomen Kuvalehden tietojen mukaan huumepoliisit pyytävät tuomioistuinta tutkimaan, oliko kotietsinnälle lainmukaiset edellytykset ja perusteet.

Keskusrikospoliisi iski huumepoliisin työtiloihin Helsingin poliisitalossa Pasilassa joulukuussa. Useita tunteja kestäneeseen operaatioon osallistui toistakymmentä aseistautunutta poliisimiestä luotiliivit päällä. Iskun yhteydessä neljä poliisia otettiin kiinni. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Kotietsintä liittyy huumepoliisin päällikön Jari Aarnion juttuun. Aarnion alaisten epäillään osallistuneen samaan törkeään huumausainerikokseen, josta Aarniota epäillään.

Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Pasi Kumpula vahvistaa Suomen Kuvalehdelle, että asia on vireillä tuomioistuimessa. Tutkinnanjohtajille on lähetetty asiasta vastauspyyntö.

”Laki asettaa kotietsinnän kynnyksen melko alhaalle. Siihen riittää pelkästään se, että on syytä epäillä jonkun tehneen tietynlaisen rikoksen”, Kumpula sanoo.

Aarnion tapausta tutkivat Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjät Jukka Haavisto ja Krista Soukola. Haavisto on asiasta vähäsanainen. ”En halua tältä osin kommentoida keskeneräistä tutkintaa.”

Käräjätuomari Kumpulan mukaan tutkinnanjohtajien pitää vastata käräjäoikeuden pyyntöön tammikuun 27. päivään mennessä. Sen jälkeen asialle määrätään käsittelypäivä, ja juttu käsitellään Helsingin käräjäoikeuden istunnossa Kumpulan johdolla.

”Tämäntyyppiset jutut ovat aika tuoreita tuomioistuimissa”, Kumpula sanoo. ”Kotietsintäasioita on ollut Helsingin käräjäoikeudessa, jossa pakkokeinoasioita on paljon, ehkä noin 20 koko sinä aikana kun laki on tällaisen toimenpiteen mahdollistanut.”

Asiaa päästään käsittelemään käräjäoikeuden istuntoon parin viikon sisällä.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi Aarnion 15. marraskuuta epäiltynä törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä, törkeästä lahjuksen ottamisesta ja avunannosta törkeään petokseen. Myöhemmin häntä on epäilty myös törkeistä huumausainerikoksista. Edelleen vangittuna oleva Aarnio on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

 

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/huumepoliisit-tekivat-tutkintapyynnon-krpn-iskusta-oliko-kotietsinta-laillinen/?shared=27797-02a030c9

Poliisin uusi ”ase” on Vitja

20.1.2014 1 kommentti

tablet

Poliisi ottaa ensimmäisen osan Vitja-tietojärjestelmästään käyttöön tämän kuun lopulla.

Alun perin Vitjan oli tarkoitus olla käytössä jo vuoden alussa, mutta tietojärjestelmä viivästyi.

Syynä viivästymiseen oli Poliisin halu varmistaa, että järjestelmä toimii kuten sen pitää. Aikataulutusta katsottiin uudelleen viime vuoden loppupuolella.

”Kyseessä on sellainen järjestelmä, jonka toiminnasta haluamme olla ehdottoman varmoja”, kertoo poliisin tietohallintopäällikkö Janne Suurniemi Tietoviikolle.

Suurniemen mukaan myöhästyminen ei tarkoita, että itse hankkeen kustannukset nousisivat suunnitellusta 25 miljoonasta eurosta.

Lisäkustannuksia kuitenkin syntyy siitä, että tietyt työntekijät joutuvat työskentelemään hankkeen parissa hieman suunniteltua pidempään ja että vanhoja järjestelmiä on ylläpidettävä.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Vitjan piti korvata useita Poliisin järjestelmiä, jotka ajetaan alas vuoden vaihteessa. Vanhoissa järjestelmissä oli lukuisia ongelmia. Ne eivät keskustelleet keskenään ja käyttivät eri teknologioita.

Uusi järjestelmä sisältää vanhojen toiminnallisuudet. Sen on tarkoitus tehostaa poliisin työtä siten, että käytettäväksi jää enemmän aikaa kentälle.

Vitjassa on tarkoitus, että poliisi pääsee kirjautumalla järjestelmään kerran käsiksi sellaisiin rekistereihin, joiden käyttämiseen hänen oikeutensa riittävät.

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä perustuu Oraclen Siebel-asiakkuudenhallintajärjestelmään. Sen järjestelmätoimittajiksi on valittu Tieto, Fujitsu ja Accenture.

Ne rakentavat kokonaisuuden yhdessä poliisihallinnon ja Hallinnon tietotekniikkakeskus Haltikin kanssa.

http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/poliisi+kaynnistaa+vitjan/a960782

Aarnio yhdistetty huumetynnyrijuttuun, miljoonien huumebisnes.

16.1.2014 Kommentointi poissa käytöstä

aarnio jari

Asianajaja Matti Nurmelan mukaan rikosylikomisario Jari Aarnioon yhdistetty huumetynnyrijuttu ja sen näyttö on arvioitava uudelleen.

– Tulemme tottakai vaatimaan selvitystä ja ehkä pyytämään korkeimmalta oikeudelta, että jutun käsittely kokonaan palautetaan alioikeuteen ja aloitetaan alusta, Nurmela sanoo MTV Uutisille.

Nurmela on tynnyrijutussa pitkään vankeusrangaistukseen tuomitun asianajaja.

Helsingin huumepoliisin virasta pidätettyyn päällikköön Jari Aarnioon kohdistuvan rikostutkinnan raskaimmat epäilyt kytkeytyvät juuri huumebisnekseen – niin sanottuun tynnyrivyyhtiin. Siinä liiga salakuljetti Hollannista Suomeen satoja kiloja hasista peltitynnyreissä.

Jutussa tuomittiin kaikkiaan viisi ihmistä. Tuomiot saivat lainvoiman Helsingin hovioikeudessa marraskuussa.

Nyt Aarnion lisäksi vyyhtiin epäillään kytkeytyvän Hollannissa vangittu suomalainen rikollispomo. Huumerikosepäilyt liittyvät Aarnioon teletunnistetietojen kautta.

– Tottakai meitä kiinnostaa, miten se (Aarnio-tutkinta) liittyy tähän tynnyriasiaan, jossa tuomitut ovat jyrkästi kiistäneet syytteet. Näyttö oli huono. Pelkästään televalvontatietoja ja kanssasyytetyn kertomus. Ei mitään muuta, Nurmela sanoi MTV Uutisille.

http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/asianajaja-vaatii–aarnioon-yhdistetty-huumetynnyrijuttu-avattava-uudelleen/2756790

Aarniota epäillään huumebisneksen järjestelystä

Helsingin huumepoliisin virasta pidätetyn päällikön Jari Aarnion epäillään olleen mukana järjestelemässä huumebisnestä, kertoo MTV:n uutiset.

Sen tietojen mukaan tutkinnan keskiössä ovat viestit, joita epäillään liikkuneen ”Pasilan miehen”, erään huumejutussa tuomitun sekä Hollannissa vangitun suomalaisen rikollispomon välillä. Poliisi epäilee ”Pasilan miestä” Aarnioksi.

Aarniota epäillään myös törkeästä virkarikoksesta ja lahjuksen ottamisesta poliisille seurantalaitteita valmistavalta Trevoc-yhtiöltä. MTV:n uutisten tietojen mukaan kotietsinnöissä on löytynyt Aarnion ja Trevocin ex-toimitusjohtajan välinen 50 000 euron velkakirja, jossa olisi kyse Aarnion antamasta lainasta.

Hasiksen tuontiin liittyvässä tynnyrijutussa tuomittiin viisi ihmistä. Jutussa tuomitun asianajaja katsoo MTV:lle, että kokonaisuus olisi avattava uudelleen.

TS-STT

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/584698/MTV+Aarniota+epaillaan+huumebisneksen+jarjestelysta

 

Rikosylikomisario Jari Aarniota epäillään

osallisuudesta satojen kilojen hasisvyyhtiin.

Samaan vyyhtiin epäillään liittyvän Aarnion kontaktiksi väitetyn, Hollannissa vangitun suomalaisen rikollispomon.Tynnyrivyyhdiksi kutsutussa jättimäisen huumebisneksen arvo ehti runsaan vuoden aikana nousta noin kolmeen miljoonaan euroon. Liiga salakuljetti Hollannista Suomeen hasista kaikkiaan viisi kertaa kuudessa eri tynnyrissä. Kun käry kävi Hollannissa, vyyhti lähti purkautumaan.

Tynnyri auki

140 kilon suuruiset hasiserät pakattiin Hollannissa isoihin sinisiin peltitynnyreihin, joissa korkin kohdalle oli asennettu pohjaan asti ulottuva muoviputki. Putki täytettiin nesteellä, jotta mahdollisessa tarkastuksessa sisältö vaikuttaisi rahtikirjaan merkityltä kyllästysaineelta. Lisäpainoksi tynnyreihin laitettiin hiekkaa ja lyijylevyjä.

Vastaanottajaksi merkittiin aina eri suomalaisyritys, joista jokainen oli täysin keksitty. Yrityksen puhelinnumero oli prepaid-liittymä, joka aktivoitiin vähän ennen lähetyksen saapumista. Näin liiga yritti välttää mahdollisen poliisiseurannan.

Hollannin poliisi sai kuitenkin vihiä kuljetuksista ja pysäytti yhden tynnyrin. Poliisi takavarikoi hasispaketit, laittoi tilalle vastaavankokoiset valepaketit, sulki tynnyrin ja antoi sen lähteä Suomeen. Iltalehden tietojen mukaan tynnyriin oli asennettu myös jäljityslaite ja asiasta oltu yhteydessä Keskusrikospoliisiin, jotta lasti voitiin turvallisesti päästää ”valvottuun läpilaskuun”. Kun tynnyri saapui Loviisan Isnäsin satamaan, Keskusrikospoliisi oli jo liigan jäljillä.

Poliisi jäljillä

Keskeisenä tutkintamenetelmänä poliisi käytti televalvontaa ja -kuuntelua. Prepaid-liittymien ja vasta ostettujen puhelinten imei-koodeja seuraten verkosto alkoi paljastua. Poliisi löysi jopa valvontakameran kuvaa, jossa yksi liigan jäsenistä ostaa kaksi puhelinta vantaalaisesta kauppakeskuksesta.

IL:n tietojen mukaan epäilyt törkeistä huumerikoksista liittyvät Jari Aarnioon juuri teletunnistetietojen kautta. Epäilyjen mukaan Aarnio olisi ollut taustalla mukana järjestelemässä hasisbisnestä.

Liigan pitkät, jopa 13 vuoden vankeustuomiot saivat lainvoiman Helsingin hovioikeudessa viime marraskuussa. Yksi viidestä tuomitusta on pahamaineisen rikollisjärjestö United Brotherhoodin (UB) jäsen.

UB mukana

UB liittyy tynnyrivyyhtiin muutoinkin. Järjestön johtaja määrättiin vangittavaksi poissaolevana viime joulukuussa sen jälkeen, kun huumerikosepäilyt olivat kohdistuneet Aarnioon.

Helsingin Sanomien mukaan UB-johtaja ja Aarnio olivat olleet pitkään ja tiiviisti tekemisissä toistensa kanssa. Uutisoinnin jälkeen rikollispomo joutui pakenemaan maasta. Hän on parhaillaan Hollannin poliisin hallussa ja odottaa siirtoa Suomeen.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/201401160212205_uu.shtml