Arkisto

Archive for the ‘Huomautukset’ Category

Poliisi käytti katsastamattomia autoja – oikeuskansleri näpäytti

10.2.2014 Kommentointi poissa käytöstä

uusi poliisi maija vauhti kuva
Apulaisoikeuskansleri patistaa poliisilaitoksia tarkkuuteen autojensa vuosikatsastuksissa.

Apulaisoikeuskanslerille oli ilmoitettu kahdesta katsastamattomasta ajoneuvosta. Toinen oli käytössä Helsingin poliisilaitoksella ja toinen silloisen Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksella.

Kumpikin laitos kertoi laillisuusvalvojalle, että syynä oli vahinko.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Risto Hiekkataipale muistuttaa, että kyse on viranomaistoiminnan uskottavuudesta ja liikenneturvallisuudesta. Hän painottaa, että poliisin työsuojelun kannalta on hyvin tärkeää, että poliisilaitokset huolehtivat ajoneuvonsa kunnosta ja katsastuksista.

Lisäksi poliisin tehtävänä on pysäyttää autot, jos ne eivät ole katsastettuja, joten ei ole hyväksyttävää ajella itse katsastamattomilla ajoneuvoilla.

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/poliisi-kaytti-katsastamattomia-autoja—oikeuskansleri-napaytti/2798132

 

KRP:lle huomautus henkilötietojen levittelystä

26.2.2013 2 kommenttia

 

keskusrikospoliisi krp

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Risto Hiekkataipale kehottaa keskusrikospoliisia kiinnittämään huomiota siihen, mitä henkilötietoja se julkaisee poliisin rekisteristä asiakkaille tulostettavissa asiakirjoissaan.

Varkautelainen yksityishenkilö pyysi oikeuskansleria tutkimaan, loukkasiko keskusrikospoliisi kansalaisten oikeusturvaa luovuttaessaan WinCapita -sijoitusklubin esitutkinta-asiakirjoja. Laajan jutun pöytäkirjoissa oli tuhansien ihmisten henkilötunnukset ja muita yksityisyyden piiriin kuuluvia tietoja.

Hiekkataipale on lähettänyt päätöksensä tiedoksi Poliisihallitukselle. Päätöksen mukaan viranomaisten on huolehdittava henkilötietolain vaatimuksista, vaikka käytössä olevat asioiden kirjaamis- tai asiakirjahallinnon tietojärjestelmät eivät vaatimuksia täyttäisikään.

 

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/krplle-huomautus-henkilotietojen-levittelysta/1302456

Poliisin menettely kotietsinnässä

16.8.2012 1 kommentti

Kantelija oli tullessaan kotiin vuokra-asuntoonsa kohdannut asunnossa kahta poliisimiestä, jotka itseään esittelemättä tai mitään asiakirjoja esittämättä olivat ryhtyneet tivaamaan häneltä, asuiko asunnossa hänen lisäkseen muita henkilöitä. Kantelijan kerrottua asuvansa asunnossa yksin, olivat poliisimiehet kertoneet, että heidän tietojensa mukaan asunnossa pitäisi asua eräs toisella paikkakunnalla vangittuna oleva henkilö, joka oli ilmoittanut asunnon osoitteekseen. Poliisimiesten tarkoituksena oli tehdä rikosepäilyihin liittyvä kotietsintä asuntoon, jonne he olivat päässeet huoltomiehen avaimella. Erehdyksensä havaittuaan poliisimiehet olivat poistuneet asunnosta.

Poliisiviranomaiset myönsivät selvityksissään kantelijan ilmoittamat tapahtumatiedot pääosin oikeiksi. Poliisihallitus ja asianomainen poliisilaitos esittivät, että poliisin tulee aiheettomien kotirauhan loukkaamisten estämiseksi ennen henkilön kotirauhan piirin ulottuvan etsinnän suorittamista varmistaa kohdehenkilön antamien osoitetietojen oikeellisuus esimerkiksi rekisteritiedustelulla. Poliisilaitos ilmoitti kiinnittäneensä poliisimiestensä huomion osoitetietojen tarkistamisen tärkeyteen.

Apulaisoikeuskansleri yhtyi Poliisihallituksen ja asianomaisen poliisilaitoksen esittämiin näkemyksiin. Tämän vuoksi ja huomioon ottaen, että poliisilaitos oli jo kiinnittänyt poliisimiestensä huomion osoitetietojen tarkistamisen tärkeyteen, apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi toimenpiteeksi vastaisen varalle kiinnittää kotietsintämääräyksen antaneen rikoskomisarion ja etsinnän toimeenpanneen kahden vanhemman konstaapelin huomion päätöksessä lausumaansa käsitykseen.

Poliisille huomautus virkamerkin esittämättä jättämisestä!

23.5.2012 Kommentointi poissa käytöstä


Oikeuskansleri on huomauttanut joensuulaista liikkuvan poliisin vanhempaa konstaapelia ja hänen esimiestään virkamerkin esittämättä jättämisestä.

Pelkkä virkapuku tai tunnuksellinen poliisiauto ei voi korvata virkamerkkiä, muistuttaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen vanhempaa konstaapelia ja hänen esimiestään poliisiasetuksen 17. pykälän virkamerkkimääräyksistä. Huomautus juontaa puolentoista vuoden takaisen puhallusratsian jälkipuintiin – jopa painiskeluun – huoltoasemalla Joensuun Kiihtelysvaarassa.

Ratsiaan ajanut tohmajärveläismies oli arvostellut ratsian pysäytyspaikkaa huonosti valituksi. Palautteesta kuullut naispuolinen vanhempi konstaapeli lähti ”keskustelemaan” asiasta läheiselle huoltoasemalle poistuneen miehen kanssa. Mies ei näyttänyt ajopapereitaan poliisille, koska tämä ei ollut esittänyt hänelle heti virkamerkkiään.

Vanhempi konstaapeli ja hänen esimiehensä selittivät tapahtunutta sillä, että poliisi oli virkapuvussaan ja liikkeellä tunnuksellisella poliisiautolla. Oikeuskanslerin mielestä virkamerkistä saadaan poliisimiehestä laajempia tietoja kuin virkapuvusta.

Liikkuvan poliisin menettely liikennevalvontatilanteessa

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti liikkuvan poliisin vanhemman konstaapelin ja hänen esimiehensä ylikomisarion huomiota poliisiasetuksen 17 §:n määräykseen, jonka mukaan virkamerkki on tarvittaessa tai vaadittaessa esitettävä, kun se virkatehtävää vaarantamatta on mahdollista.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan poliisimiehet näyttivät myös kantelun johdosta antamissaan selvityksissä arvioineen virkamerkin merkityksen liian suppeasti katsoessaan, että sen pääasiallinen tehtävä olisi osoittaa, että poliisiksi esittäytyvä henkilö todella on poliisimies. Tästä he näyttivät tekevän sen johtopäätöksen, että virkamerkillä ei olisi tosiasiallista lisäarvoa tilanteissa, joissa virkapuku tai poliisin tunnuksellinen virka-auto tarpeeksi hyvin osoittavat niissä liikkuvat henkilöt poliiseiksi. Apulaisoikeuskansleri muistutti kuitenkin, että virkamerkistä käy ilmi ainakin poliisimiehen henkilötiedot, palvelusyksikkö ja virka-asema ja siitä voidaan päätellä, kuinka laajojen pakkokeinojen käytöstä hän voi päättää. Pelkkä virkapuku tai tunnuksellinen poliisiauto ei siten voi korvata virkamerkkiä.

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2012/20121821

Apulaisoikeuskansleri ärähti porilaispoliiseille

29.3.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Apulaisoikeuskansleri on antanut huomautuksen kahdelle Satakunnan poliisilaitoksen poliisille lainvastaisesta menettelystä. Huomautus annettiin tutkinnan viivästymisestä rikosasiassa.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnittää poliisipäällikkö Timo Vuolan ja apulaispoliisipäällikkö Risto Alanteen huomion siihen, että heidän velvollisuuteensa on perehtyä asianmukaisesti asioihin, joista he antavat selvityksiä ja lausuntoja laillisuusvalvojille. Apulaisoikeuskanslerin mukaan vaikuttaa siltä, että poliisipäällystö antoi hänelle vastauksensa ilman riittävää perehtymistä asiaan.

YLE 29.3. klo 14:58

http://yle.fi/alueet/satakunta/2012/03/apulaisoikeuskansleri_arahti_porilaispoliiseille_3370764.html

Syyteoikeus vanheni poliisin laiskuuden takia

10.3.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Esitutkinnan viipyminen

Kantelussa oli muun muassa kysymys siitä, että työsuojelupiirin poliisille ilmoittaman epäillyn työsyrjintärikoksen syyteoikeus oli vanhentunut esitutkinnassa.

Vanhentumiseen olivat johtaneet erityisesti kaksi seikkaa. Rikostutkinnan alkutoimenpiteet olivat viivästyneet ja poliisilaitoksessa oli inhimillisen virheen vuoksi syntynyt sittemmin vääräksi osoittautunut käsitys syyteoikeuden vanhentumisajankohdasta. Tutkinnassa jouduttiin myös turvautumaan toisen poliisilaitoksen virka-apuun asianomistajaa kuulusteltaessa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen yhtyi Poliisihallituksen näkemykseen, jonka mukaan asianomaisen poliisilaitoksen olisi tullut suorittaa esitutkintatoimenpiteet nopeammalla aikataululla ja lähettää virka-apupyyntö toiselle poliisilaitokselle viipymättä. Hän viittasi myös eräisiin joutuisuuteen velvoittaviin lainsäännöksiin, muun muassa esitutkintalain 6 §:n säännökseen, jonka mukaan esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen muistutti vielä poliisiviranomaisia siitä, että rikosasian asianosaisia ei lohduta poliisiviranomaisten esittämät erilaiset vaihtelevat selitykset sille, että esitutkinta on rikosasiassa viivästynyt. Myös kyseisen esitutkinta-asian yhteydessä oli tehtävissä se yleinen havainto, että poliisin henkilöstövoimavarat ovat vähäiset verrattuna poliisille lain mukaan kuuluvien tehtävien määrään. Poliisitehtävien suorittamisen asettaminen kiireellisyysjärjestykseen on kuitenkin olennainen osa päivittäistä poliisityötä. Yksittäisten poliisitehtävien asettamiseen kiireellisyysjärjestykseen liittyy monia, toisiinsa nähden usein ristikkäisiä, näkökohtia ja perusteita. Eräänä perusvaatimuksena voidaan kuitenkin pitää esimerkiksi sitä, että rikosasian tutkintaan liittyvät esitutkintatoimet ajoitetaan niin ja suoritetaan niin joutuisasti, että rikosasian syyteoikeus ei ehdi varsinkaan tämäntyyppisessä tapahtumainkulultaan suhteellisen selkeässä asiassa vanhentua.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi päätöksessä lausumansa käsitykset Poliisihallituksen, tutkintaa suorittaneen poliisilaitoksen ja tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisarion tietoon.

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2012/20121795

Poliisille huomautus lainvastaisesta menettelystä

21.10.2011 Kommentointi poissa käytöstä

Apulaisoikeuskansleri on antanut Pirkanmaan poliisin rikostutkijoille huomautuksen julkisuuslain vastaisesta menettelystä.

Huomautus liittyy tapaukseen, jossa esitutkinnan salassa pidettävässä aineistossa oli puutteellinen salassapitomerkintä, kun se toimitettiin asianosaisille loppulausuntoja varten.

Esitutkintaa tehneen rikoskomisarion mukaan salassapitomerkintä oli jäänyt epähuomiossa tekemättä. Merkintää oli täydennetty jälkeenpäin, mutta rikoskomisario ei osannut kertoa, kuka täydennyksen oli tehnyt ja koska. Salassapitoon liittyvistä epäselvyyksistä aiheutui asianosaisille ongelmia, muun muassa rikosepäilyjä.

Tapauksesta käynnistettiin vuonna 2010 esitutkinta mutta syyttäjä lopetti sen, koska piti virkavelvollisuuden rikkomista niin vähäisenä, että asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta. Myös tutkinnan keskeyttämisestä valitettiin oikeuskanslerille mutta valitus ei johtanut toimiin.

 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011102114617646_uu.shtml

Supo teki virheen viestintäpäällikön valinnassa

22.12.2010 Kommentointi poissa käytöstä

Suojelupoliisi saa moitteita virheestä viestintäpäällikön nimityksessä. Erään hakijan valtiotieteen kandidaatin tutkintoa pidettiin virheellisesti alempana korkeakoulututkintona, vaikka se oli suoritettu jo vuonna 1980 ja oli siten ylempi korkeakoulututkinto.

Lisäksi Supo lähetti kantelijalle nimitysmuistiosta jäljennöksen, josta puuttui yksi olennainen sivu. Apulaisoikeusasiamies katsoi, että kyse oli huolimattomuudesta.

Hänen mielestään kantelija olisi ollut perusteltua kutsua haastatteluun. Supon mukaan tutkinnon virheellinen arviointi ei kuitenkaan vaikuttanut siihen, ettei kantelijaa valittu haastatteluun.

Muilta osin Supo toimi nimitysasiassa harkintavaltansa puitteissa.

Kyse oli määräaikaisen viestintäpäällikön viran täytöstä vuonna 2008.

 

STT 22.12.2010

Poliisi jakoi sakkoja lain vastaisesti!

8.12.2010 Kommentointi poissa käytöstä

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan poliisin automaattisen liikennevalvonnan tuottamat rikesakkomääräykset ovat kielilain vastaisia silloin, kun sakon saavan äidinkieli on ruotsi. Näissä tapauksissa järjestelmä täyttää valmiiseen lomakepohjaan tiedot pääosin suomeksi.

Laillisuusvalvojan ratkaisusta ilmenee, että kielelliset puutteet olivat tiedossa, kun järjestelmä otettiin käyttöön koko maassa toissa vuonna. Puutteita ei ole saatu kuntoon, vaikka on kulunut lähes kolme vuotta.

Sisäministeriö on saanut eduskunnan oikeusasiamieheltä huomautuksen laiminlyönnistä, joka liittyy automaattisen kameravalvonnan perusteella mätkäistyihin sakkoihin.
Sisäministeriö on nyt ilmoittanut oikeusasiamiehelle, että se hoitaa asian kuntoon tämän kuun aikana.

STT

Anastetun auton unohtuminen poliisin haltuun toi huomautuksen kahdelle Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisille.

1.12.2010 Kommentointi poissa käytöstä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Jussi Pajuojan mukaan rikoskomisario ja rikosylikonstaapeli laiminlöivät velvollisuuksiaan, minkä vuoksi omistaja joutui elämään ilman autoaan kymmenen kuukautta.

Omistaja teki ilmoituksen varastetusta autosta Kanta-Hämeen poliisilaitokselle viime vuoden marraskuussa. Poliisi löysi auton kolmen päivän päästä Tuusulasta Keski-Uudeltamaalta.

Keski-Uudenmaan poliisi yritti soittaa omistajalle löydöstä, muttei saanut häntä kiinni. Omistaja sai tiedon vasta tämän vuoden syyskuussa, kun häntä kehotettiin siirtämään auto pois parkkipaikalta, jossa se oli lojunut.

Omistaja vaati korvauksia sekaannuksesta. Oikeusasiamies toteaa, ettei hän jaa korvauksia, vaan niitä on haettava muulta taholta.

HS 1.12.2010

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Anastettu+auto+unohtui+poliisilaitokselle+l%C3%A4hes+vuodeksi/1135262053127?ref=rss