Arkisto

Posts Tagged ‘vainaja’

Näin paljon Suomen putkiin kuolee ihmisiä

8.8.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Putkakuolemien määrä laski rajusti viime vuonna. Vuonna 2011 Suomen putkiin kuoli kahdeksan ihmistä, mikä on noin puolet keskimääräistä vähemmän.

Poliisiammattikorkeakoulusta saatujen tietojen mukaan 2000-luvulla putkiin on kuollut vuosittain keskimäärin 20 ihmistä. Selvää laskua tapahtui viime vuoden lisäksi vuonna 2009, jolloin putkaan kuoli 12 ihmistä.

Määrän ei odoteta pysyvän yhtä alhaisena tänä vuonna, sillä heinäkuun loppuun mennessä poliisilaitosten putkiin oli kuollut jo yhdeksän ihmistä.

Ylikomisario Raimo Lemmetti Poliisiammattikorkeakoulusta kertoo, että pitkällä aikavälillä putkakuolemien määrä on kuitenkin vähentynyt selvästi.

– 1990-luvulla putkiin saattoi kuolla jopa 30 ihmistä vuosittain. Tässä on syytä mainita, että poliisien ja poliisivartijoiden koulutuksessa korostetaan ensiarvion merkitystä ja ensiaputaitoja. Niitä on kehitetty jatkuvasti, jotta esimerkiksi sydänsairasta juopunutta ei viedä putkaan, vaan suoraan ensihoidon ammattilaisen hoidettavaksi, Lemmetti havainnollisti.

Selviytymisasemat apuun

Lemmetin mukaan myös juopuneiden kiinniotot ovat vähentyneet, vaikka putkakuolemien määrä ei ole pystytty vähentämään samassa suhteessa.

– Viime vuonna kiinniottoja oli noin 78 000, kun taas vielä muutama vuosikymmen sitten niitä saattoi olla jopa 300 000. Juopuneiden selviämisasemilla on ollut merkittävä vaikutus siihen, että kiinniottoja pystytty vähentämään. Putkaa pidetään viimeisenä vaihtoehtona, Lemmetti toteaa.

Lemmetti sanoo, että usein putkaan kuolee alkoholiongelmainen keski-ikäinen mies. Tyypillistä on myös se, että moni heistä on ollut poliisille entuudestaan tuttu.

– Jotkut heistä ovat saattaneet käydä putkassa kymmeniä, ellei yli sata kertaa ennen kuolemaa. Naisia putkaan kuolee hyvin harvoin, joinakin vuosina ei ollenkaan, Lemmetti sanoo.

Yleisin kuolinsyy on erilaiset myrkytykset.

– Alkoholi- ja huumemyrkytykset ovat yleisimpiä . Yksittäisiä kuolinsyitä ovat ne, jolloin henkilö on kuollut sairaskohtauksen tai tapaturman seurauksena.

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2012/08/1593241/nain-paljon-suomen-putkiin-kuolee-ihmisia

Poliisi käytti etälamautinta, epäillään kuolemantuottamuksesta?

1.6.2012 1 kommentti

päivitetty 2.6.2012 14:10 Vantaan po­lii­si­put­kas­sa kuo­li lauan­tai­yö­nä (26.5) mies, jo­ka oli saa­nut is­kun etä­la­maut­ti­mes­ta en­nen kuo­le­maan­sa.


Po­lii­si­par­tio oli siir­tä­mäs­sä mies­tä po­lii­si­van­ki­las­ta am­bu­lans­siin, jol­la hä­net oli tar­koi­tus vie­dä sai­raa­laan lää­kä­rin ar­vioi­ta­vak­si. Mies oli tuo­tu put­kaan lauan­tain vas­tai­se­na yö­nä päih­ty­myk­sen ja ag­gres­sii­vi­suu­den vuok­si. Mie­heen käy­tet­tiin etä­la­mau­tin­ta put­kan si­säl­lä, min­kä jäl­keen hän kuo­li.

Ta­pauk­sen kuo­le­man­syyn­tut­kin­ta on kes­ken. Alus­ta­vas­ti asiaa sel­vi­te­tään kuo­le­man­tuot­ta­muk­se­na. Etä­la­maut­ti­men käy­tös­tä kuo­le­man­ta­pauk­sen yh­tey­des­sä ker­toi en­sim­mäi­se­nä Il­ta­leh­ti. ”­Koska etä­la­mau­tin­ta on käy­tet­ty, nyt tut­ki­taan on­ko täs­sä syy­tä epäil­lä [ri­kos­ta].
Tä­hän to­ki saat­taa tul­la jo­kin muu­kin ri­kos­ni­mi­ke, tai voi ol­la, et­tä mi­tään ri­kos­ta ei ole ta­pah­tu­nut”, sa­noo tut­kin­nan­joh­ta­ja­na toi­mi­va kih­la­kun­nan­syyt­tä­jä Te­ro Kek­ki.

Ta­paus­ta tut­kii Hel­sin­gin po­lii­si. Tut­kin­nal­li­siin syi­hin ve­do­ten Kek­ki ei pal­jas­ta, on­ko etä­la­mau­tin­ta käyt­tä­nyt po­lii­si vai esi­mer­kik­si put­ka­vah­ti.

La­maut­ti­mia on käy­tös­sä kaik­kial­la po­lii­sis­sa ja suu­res­sa osas­sa po­lii­si­van­ki­lois­ta. Vakavimmat ra­por­toi­dut vam­mat ovat Suo­mes­sa ol­leet kaa­tu­mis­ti­lan­teis­sa tul­lei­ta mur­tu­mia. Poliisiylijohtaja Mik­ko Paa­te­ron mu­kaan nyt sat­tu­neen ta­pauk­sen pe­rus­teel­la oh­jeet etä­la­maut­ti­mien käy­tös­tä on käy­tä­vä lä­pi. ”Il­man muu­ta täl­lai­set ta­pauk­set ai­heut­ta­vat poh­din­nan, on­ko ai­het­ta muut­taa oh­jei­ta tai käyt­töä.”

Po­lii­si käyt­tää Suo­mes­sa etä­la­mau­tin­ta sel­väs­ti aiem­paa useam­min. Vii­me vuon­na po­lii­si käyt­ti etä­la­mau­tin­ta uh­kaa­mi­seen ja säh­kö­jän­nit­teen an­ta­mi­seen yli kak­si ker­taa niin usein kuin vuon­na 2009. Suo­mi on ai­noa Poh­jois­maa, jos­sa etä­la­mau­tin on käy­tös­sä. Uu­sia la­maut­ti­mia on han­kit­tu ko­ko ajan li­sää ja myös uu­sia po­lii­se­ja on kou­lu­tet­tu nii­den käyt­tä­mi­seen. Po­lii­sin käy­tös­sä on tä­tä ny­kyä jo yli puo­li tu­hat­ta etä­la­mau­tin­ta.

Helsingin Sanomat 1.6.2012

Ankaraa kritiikkiä Suomen poliisille: ”Uskomatonta”

Bloggaajaa Antti Rautiainen ottaa kantaan eiliseen Helsingin Sanomissa julkaistuun uutiseen, jossa kerrotaan, että poliisi käyttää Suomessa etälamautinta selvästi aiempaa useammin. Vantaan poliisivankilassa kuoli viime viikon lauantaina mies joka sai iskun etälamauttimesta juuri ennen kuolemaansa, HS kertoo.
– Kanadan poliisi suosittelee, ettei sähköaseita anneta poliiseille ennen kuin heillä on viisi vuotta työkokemusta. On siis aika uskomatonta, että Suomessa niitä annetaan jopa putka- ja vanginvartijoille, Rautiainen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.
Rautiaisen mielestä etälamautinta pitäisi käyttää vain ampuma-aseiden korvikkena.
– Ongelma on, että niistä on tullut jonkinlainen yleispätevä väkivalta- ja konfliktitilanteiden ratkaisija, hän kirjoittaa. Poliisi käytti etälamautinta viimeksi viime yönä Vieremällä, jossa otettiin kiinni kolmea ihmistä puukottanut mies.

Uusi Suomi 2.6.2012

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/51013-ankaraa-kritiikkia-etalamauttimen-kaytosta-suomen-poliisille-uskomatonta

Ammutuksi tuleminen on ’luonnollinen kuolinsyy’ Poliisin selitys ihmetyttää

27.5.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Ruumishuoneelle tuotiin vainaja, joka oli poliisien mukaan kokenut luonnollisen kuoleman. Ihmetys olikin siis suuri, kun ruumishuoneen hoitajat huomasivat, että vainajaa oli ammuttu rintaan.

Amerikkalaispoliisit löysivät kotinsa lattialle kuolleen miehen ja kuolinpaikkatutkinnan jälkeen päättelivät, että kuolemaan ei liittynyt rikosta, vaan kuolinsyy oli luonnollinen.

Vainaja vietiin ruumishuoneelle, jossa hänet oli tarkoitus pestä ja valmistella hautausta varten. Siellä ruumishuoneen hoitaja huomasi kuolleen miehen sydämen yläpuolella tumman palojäljen, jossa oli reikä. Kävikin ilmi, että jälki oli luodinreikä. Pienikaliiperisen aseen luoti oli mennyt rinnasta sisään ja tappanut miehen. Ulosmenoreikää ei näkynyt, koska luoti oli jäänyt ruumiin sisään.

Miehen omaiset ovat nyt raivoissaan. Koska poliisit päättelivät kuoleman olleen luonnollinen, ei rikospaikalla suoritettu mitään tutkintaa ja jälkikäteen se on mahdotonta, koska paikalla on kulkenut useita ihmisiä sen jälkeen.

Surmatun miehen perheenjäseniä suututtaa se, että he kyselivät heti kuolinpaikalla, miten poliisit voivat olla niin varmoja, että kuolemaan ei liity rikosta. Poliisit perustelivat asiaa sillä, että eivät nähneet miehessä ulkoisia vammoja.

Jos poliisit haluavat selittää virhettään jollain hätäisesti keksityllä selityksellä, voivat he toki sanoa, että koska ruumis löytyi Detroitista, on ampumalla kuoleminen luonnollinen kuolinsyy. Detroit on nimittäin USA:n väkivaltaisin kaupunki, sillä vuoden 2010 tilastojen mukaan kaupungissa tapahtuu keskimäärin 1887 väkivaltarikosta vuodessa 100 000 asukasta kohden, mikä on enemmän kuin missään muussa USA:n suuressa kaupungissa.

http://www.voice.fi/uutiset/hullu-maailma/poliisin-selitys-ihmetyttaa-ammutuksi-tuleminen-on-luonnollinen-kuolinsyy/6/38927

Mies kuoli putkaa vantaalla.

26.5.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Kolmekymppinen mies kuoli putkaan Vantaalla lauantaina. Poliisi mukaan mies kuoli voimankäyttötilanteessa. Poliisi kertoi, että mies oli vastustanut voimakkaasti siirtoa ambulanssilla sairaalaan lääkärin arvioitavaksi.

Hänet oli tuotu putkaan lauantain vastaisena yönä voimakkaan päihtymyksen ja aggressiivisuuden takia. Mies oli tuolloin vastustanut ravintolan järjestyksenvalvojaa ja paikalle tulleita poliiseja.

Tapausta tutkii Helsingin poliisilaitos ja tutkintaa johtaa Helsingin kihlakunnan syyttäjä.

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/kolmekymppinen_mies_kuoli_putkaan_vantaalla/

Mies yritti itsemurhaa poliisiautossa – kuoli myöhemmin vammoihinsa

21.5.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Mies yritti itsemurhaa poliisiauton takaosassa Iin ja Oulun välillä torstain vastaisena yönä viime viikolla.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun poliisi meni selvittämään perheväkivaltatilannetta Iihin. Tapauksen yhteydessä mies otettiin kiinni epäiltynä pahoinpitelystä.

Matkalla Iistä Oulun poliisiasemalle mies päätyi epätoivoiseen tekoonsa, joka huomattiin Oulun poliisilaitoksen pihalla. Miestä alettiin elvyttää välittömästi, ja paikalle hälytettiin sairaankuljetus.

Mies vietiin hoitoon Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Hän kuitenkin kuoli vammoihinsa varhain sunnuntaiaamuna.

Tutkinnanjohtaja Erik Kärkkäinen Oulun poliisista kertoo, että tapauksesta on meneillään kolme tutkintaa. Oulun poliisilla on vastuullaan pahoinpitelyn tutkinta ja kuolemansyynselvitys.

”Koska henkilö on kuollut poliisin tiloissa, siitä tehdään poliisirikosilmoitus. Sen seurauksena Lapin poliisi tutkii asiassa virkavelvollisuuden rikkomista. Voi olla, että kuolemansyynselvityskin siirtyy vielä Lapin poliisin tehtäväksi”, Kärkkäinen sanoo.

Kaleva 21.5.2012

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/mies-yritti-itsemurhaa-poliisiautossa-kuoli-myohemmin-vammoihinsa/594050/

Itsemurha yritys, kiinniotettuna, poliisiautossa.

19.5.2012

Epätoivoinen teko poliisiautossa – omaiset järkyttyivät

Iiläismiehen sukulaiset ei voi edelleenkään käsittää kuluneen viikon tapahtumia. He kävivät tänään jättämässä todennäköisesti viimeiset hyvästinsä 37-vuotiaalle miespuoliselle perheenjäsenelleen.

Mies on maannut keskiviikosta lähtien hengityskoneessa Oulun yliopistollisessa sairaalassa yritettyään riistää henkensä poliisiauton takaosassa.

– En voi käsittää, miten tällaista voi tapahtua. Poliisin pitäisi olla se, joka suojelee kaikkia, miehen velipuoli ihmettelee järkyttyneenä.

Oulun poliisin johtokeskuksen yleisjohtaja Ilkka Riikola vahvistaa, että tapaus on kirjattu ja poliisin tutkinnassa. Poliisi ei kuitenkaan aio tiedottaa tapauksesta enempää ennen ensi viikkoa.
Miehen velipuolen mukaan tapahtumat saivat alkunsa, kun miehellä oli ollut riitaa naisystävänsä kanssa. Nainen oli soittanut paikalle poliisit, jotka ottivat miehen mukaansa.

Partio lähti kuljettamaan miestä poliisiauton takaosassa Iistä Ouluun putkaan. Velipuolen mukaan mies oli päätynyt epätoivoiseen ratkaisuunsa jossakin vaiheessa matkan aikana.
Toistaiseksi ei tiedetä, kuinka pian poliisit huomasivat tapahtuneen.

Velipuolen mukaan tapaus tuli perheelle täytenä yllätyksenä.
– Tämä oli meille täysi yllätys ja shokki. Tämä ei jää tähän, aiomme ottaa selvää, mitä tässä oikein on tapahtunut.

Iltalehti 19.5.2012

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012051915596107_uu.shtml

Mies kuoli putkaan Oulussa

8.5.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Poliisi ei epäile rikosta Oulun poliisilaitoksella tapahtuneessa putkakuolemassa. Rikosylikomisario Jarkko Maksniemi Kainuun poliisista kertoo, että tapauksesta tehdään seuraavaksi kuolemansyyn selvitys.

Mies kuoli putkaan Oulun poliisilaitoksella viime viikon lopulla. Kuollutta miestä ei epäilty rikoksesta.

Oulussa tapahtunutta putkakuolemaa tutkii Kainuun poliisi, sillä poliisihallituksen linjauksen mukaan putkakuolemia ei tutkita siinä poliisilaitoksessa, jossa ne ovat tapahtuneet.

Kaleva 8.5.2012

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/mies-kuoli-putkaan-oulussa/592582/

Mies kuoli poliisiputkaan

9.6.2011 Kommentointi poissa käytöstä

Mies kuoli Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Vantaan pääpoliisiaseman päihtyneiden säilöön torstaina aamupäivällä.

Hänet oli otettu päihtymyksen vuoksi säilöön aamuyöllä Tikkurilasta kello neljän aikaan aamuyöllä. Elvytysyrityksestä huolimatta mies menehtyi aamupäivällä kello yhdentoista aikoihin.

Helsingin poliisi tutkii asiaan.

 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011060913867186_uu.shtml

Vuonna 1957 syntynyt mies kuoli poliisin putkaan Porissa.

15.1.2011 Kommentointi poissa käytöstä

Vuonna 1957 syntynyt mies kuoli poliisin putkaan Porissa.

Mies oli otettu säilöön perjantaina illalla kuuden aikaan ja hänet vietiin päihtyneitten säilytystiloihin viime yönä.

Aamuyöllä puoli viiden aikaan huomattiin, että mies oli kuollut.

Kuolemaan ei alustavasti epäillä liittyvän rikosta, vaan tapausta selvitetään kuolemansyyn tutkintana.

Tutkinnan suorittaa Varsinais-Suomen poliisi.

 

Aamulehti 15.1.2011

http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Kotimaa/1194662423877/artikkeli/keski-ikainen+mies+kuoli+poliisin+putkaan.html

Professori kummeksuu poliisiylijohtajan lausuntoja Pudasjärven ampumaturmasta

18.12.2010 1 kommentti

Lapin yliopiston lainkäytön professori Jyrki Virolainen ihmettelee poliisiylijohtaja Mikko Paateron tiedottamista Pudasjärven ampumaturmasta, jossa poliisivankilan vartija kuoli poliisin virka-aseen laukaukseen aseenkäsittelyharjoituksen yhteydessä.

 

Lapin yliopiston lainkäytön professori Jyrki Virolainen ihmettelee poliisiylijohtaja Mikko Paateron tiedottamista Pudasjärven ampumaturmasta, jossa poliisivankilan vartija kuoli poliisin virka-aseen laukaukseen aseenkäsittelyharjoituksen yhteydessä.

Virolainen paheksuu blogissaan sitä, että Paatero luonnehti useille tiedotusvälineille tapausta vahingonlaukaukseksi jo ennen tutkinnan aloittamista, ”vaikka kysymyksessä saattaa olla kuolemantuottamus”.

Torstain vastaisena yönä sattunutta vartijan kuolemaa tutkitaan kuolemantuottamuksena sekä virkavelvollisuuden rikkomisena.

Virolainen katsoo myös, että poliisiylijohtajan olisi ennen poliisirikostutkinnan aloittamista pitänyt pidättäytyä lausunnoista, jotka koskevat tapahtumiin liittyvien poliisien tai heidän esimiestensä menettelyä tilanteessa.

”Sellaiset lausunnot voidaan helposti nähdä epäasiallisena puuttumisena tutkintaan”, Virolainen kirjoittaa.

Professorin mukaan Paatero on tapauksesta lausuntoja antaessaan ohittanut lainkohdan, jonka mukaan poliisia koskevissa rikosasioissa tiedottaminen kuuluu vain tutkinnanjohtajaksi määrätylle syyttäjälle.

 

Kaleva 18.12.2010

 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/professori-kummeksuu-poliisiylijohtajan-lausuntoja-pudasjarven-ampumaturmasta/191691/

Asemoka johtui unohduksesta

16.12.2010 1 kommentti

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero kertoo, että kuolemaan johtanut vahingonlaukaus johtui unohduksesta.

Kyseessä oli Paateron mukaan niin kutsuttu tavallinen omaehtoinen harjoitustilanne.

Harjoitukseen osallistui neljä henkilöä. Mukana olivat 49-vuotias vartija-vahtimestari, joka kuoli, partio, johon kuului kaksi konstaapelia sekä yksi poliisiharjoittelija.

Poliisiylijohtaja kertoo, että kyseessä oli kylmäharjoitus, eli ase ei ollut toimintakunnossa vaan varustettu latauksenestopuikolla.

Paateron mukaan ampumisesta ei ollut kyse, vaan muusta aseen käyttöharjoituksesta, kuten esimerkiksi aseen ottamisesta kotelosta. Hänen mukaansa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden mukaan olisi harjoiteltu varsinaisesti ampumista.

– Harjoittelun päätyttyä virka-ase pantiin toimintakuntoon. Jostain syystä harjoitusta oli kuitenkin päätetty jatkaa, Paatero kertoo.

Aseen oli unohdettu olevan toimintakunnossa, ja vartija kuoli vahingonlaukaukseen.

Harjoittelu tapahtui poliisipartion tauolla. Paatero sanoo, että vartijoiden osallistuminen vastaaviin harjoittelutilanteisiin on tapauskohtaista.

Kyseisellä vartijalla oli aseenkäyttöoikeudet ja asianmukaiset testit käytynä.

– Kyse on pienemmästä työyhteisöstä, jossa vartija joutuu tekemään enemmän, Paatero sanoo.

Kuollut vartija oli syntynyt vuonna 1965. Vahingonlaukauksen ampunut on Paateron mukaan nuori vanhempi konstaapeli.

Äärimmäisen harvinaista

Paatero esittää osanottonsa vahingonlaukauksessa menehtyneen vartijan omaisille ja läheisille.

Paateron mukaan koko Koillismaan poliisilaitoksen henkilökunta tarvitsee tukea tapahtuman johdosta.

Poliisiylijohtaja sanoo, että vahingonlaukaukset poliisissa asetta käsiteltäessä ovat harvinaisia aseidenkäsittelyn määriin suhteutettuna.

Vahingonlaukauksia sattuu vuosittain Paateron mukaan joitakin esimerkiksi asehuoltotiloissa.

– Yleensä ne eivät johda loukkaantumisiin, Paatero sanoo.

Vakavat loukkaantumiset ovat äärimmäisen harvinaisia. Edellinen kuolemantapaus sattui vuonna 1995.

– Sen jälkeen on ollut muutamia vakavia tapauksia.

Turvallisuusmääräyksiä aseiden käsittelystä on viime vuosina tiukennettu. Esimerkiksi latauksenestopuikot ovat tulleet käyttöön.

Pudasjärven tapaus ei näillä näkymin muuta poliisin aseharjoitteluun liittyvää ohjeistusta.

Poliisilaki edellyttää, että poliisimies ylläpitää työtehtäviensä edellyttämää kuntoa ja ammattitaitoa. Voimankäyttöön liittyvää koulutusta on mahdollista antaa työvuorojen lomassa.

 

Harjoituksia myös yöaikaan

Pudasjärven onnettomuus sattui epävirallisessa aseenkäsittelyharjoituksessa, johon partiossa olleet kolme poliisia ja vartija osallistuivat omasta aloitteestaan.

Poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan poliisin omatoimisia aseenkäyttöharjoituksia järjestetään työvuorojen mukaan myös yöaikaan.

 

Iltalehti 16.12.2010

 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010121612875493_uu.shtml