Etusivu > MUUT POLIISI ASIAT, Suojelupoliisi, Vitsit > Poliisi epäonnistui seurantalaitteen kehityksessä ja irtisanoi kehittäjän

Poliisi epäonnistui seurantalaitteen kehityksessä ja irtisanoi kehittäjän

3.6.2012

Suo­men po­lii­si on kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa ke­hit­tä­nyt sa­lai­sia tark­kai­lu­lait­tei­ta ri­kos­tut­ki­joi­den apu­vä­li­neik­si.

Muu­ta­ma vuo­si sit­ten po­lii­si yrit­ti teh­dä oman seu­ran­ta­lait­teen, jol­la tut­ki­jat voi­si­vat aiem­paa pa­rem­min seu­ra­ta sa­laa ri­kok­ses­ta epäil­ty­jen ajo­neu­vo­ja ja ta­va­roi­ta.

Han­ke epä­on­nis­tui ja joh­ti tark­kai­lu­lait­tei­ta ke­hit­tä­neen työn­te­ki­jän pot­kui­hin. Po­lii­si vai­ke­nee sii­tä, mi­ten lai­te oli­si poi­ken­nut mark­ki­noil­la ol­leis­ta lait­teis­ta.

Poliisi al­koi ke­hit­tää ky­seis­tä 3M Pro -seu­ran­ta­lai­tet­ta vuon­na 2005. Sa­lai­ses­sa ke­hi­tys­työs­sä oli­vat mu­ka­na kes­kus­ri­kos­po­lii­si (Krp), suo­je­lu­po­lii­si ja Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tos.

Seu­ran­ta­lai­te­oh­jel­man te­ke­mi­ses­tä vas­ta­si al­ku­vai­hees­sa pit­käl­ti yk­si kes­kus­ri­kos­po­lii­sin työn­te­ki­jä. Tä­mä ny­kyi­sin ne­li­kymp­pi­nen mies oli ol­lut 1990-lu­vun lo­pul­ta läh­tien kes­kei­nen te­ki­jä po­lii­sin seu­ran­ta- ja kuun­te­lu­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Tällä ker­taa työ ei eden­nyt kes­kus­ri­kos­po­lii­sin toi­vo­mal­la ta­val­la ja vauh­dil­la.

Erään Krp:n pääl­li­kön mu­kaan mie­hel­le ase­tet­tiin mää­rä­ai­ko­ja ja lu­vat­tiin li­sä­re­surs­se­ja. Hän ei ha­lun­nut apua.

Epä­on­nea­kin oli mu­ka­na, kun suo­je­lu­po­lii­sin oli tar­koi­tus ko­keil­la lai­tet­ta to­del­li­ses­sa seu­ran­ta­ti­lan­tees­sa. Tark­kai­lun koh­tee­na ol­lut au­to va­ras­tet­tiin yl­lät­täen en­nen kuin po­lii­si eh­ti asen­taa lait­teen.

Sen lä­hem­mäs käyt­töön­ot­toa lai­te ei tiet­tä­väs­ti eden­nyt.

Krp al­koi epäil­lä seu­ran­ta­oh­jel­maa teh­neen mie­hen luo­tet­ta­vuut­ta ke­hi­tys­hank­keen ai­ka­na.

Mies toi­mi vir­ka­työn­sä ohel­la yk­si­tyi­ses­sä Tre­voc-yri­tyk­ses­sä asian­tun­ti­ja­na.

Tre­voc kaup­pa­si käyt­tö­val­mis­ta seu­ran­ta­lai­tet­taan sa­maan ai­kaan, kun po­lii­si ei saa­nut ko­vas­ta ha­lus­ta huo­li­mat­ta omaa vas­taa­vaa lai­tet­taan val­miik­si.

Kes­kus­ri­kos­po­lii­sin työn­te­ki­jä osal­lis­tui Tre­vo­cin lait­teen esit­te­ly­ti­lai­suu­teen yri­tyk­sen edus­ta­ja­na si­sä­mi­nis­te­riön po­lii­si­osas­tol­la ke­säl­lä 2008.

Krp pe­rui mie­hel­le Tre­vo­cis­sa työs­ken­te­lyä var­ten myön­ne­tyn si­vu­toi­mi­lu­van, ta­ka­va­ri­koi hä­nen tie­to­ko­neen­sa ja ra­joit­ti hä­nen pää­syään työ­huo­nee­seen.

Työn­an­ta­jan mu­kaan mies rik­koi si­vu­toi­mi­lu­van eh­to­ja, mark­ki­noi ni­men­omai­ses­ta kiel­los­ta huo­li­mat­ta kil­pai­li­jan tuo­tet­ta ja saat­toi hyö­dyn­tää tie­to­jaan po­lii­sin sa­lai­sis­ta me­ne­tel­mis­tä ja lait­teis­ta.

Krp ir­ti­sa­noi mie­hen hel­mi­kuus­sa 2009. Vir­ka­mies­lau­ta­kun­ta to­te­si myö­hem­min, et­tei pot­kuil­le ol­lut riit­tä­viä pe­rus­tei­ta.

Po­lii­si ha­vait­si ir­ti­sa­no­mi­sen ai­koi­hin, et­tä seu­ran­ta­lai­te oli tek­nii­kal­taan van­hen­tu­nut jo en­nen val­mis­tu­mis­taan. Kau­pal­li­set lait­teet oli­vat men­neet ohi.

Hel­sin­gin po­lii­si hank­ki lo­pul­ta seu­raa­vat seu­ran­ta­lait­teen­sa Tre­vo­cil­ta. Krp os­ti lait­tei­ta ai­na­kin Ruot­sis­ta.

Krp:n apu­lais­pääl­lik­kö Te­ro Ku­ren­maa ei kom­men­toi työn­te­ki­jän ir­ti­sa­no­mis­ta ei­kä juu­ri seu­ran­ta­lait­teen ke­hi­ty­sy­ri­tys­tä­kään.

”­Se oli ai­kaan­sa si­dot­tu han­ke. Sil­lä ei ole enää mer­ki­tys­tä”, hän sa­noo.

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si on vä­hen­tä­nyt omaa tark­kai­lu­lait­tei­den ke­hi­tys­työ­tään, kos­ka työ on kal­lis­ta ja tek­niik­ka van­he­nee no­peas­ti.

”O­lem­me huo­man­neet, et­tei mark­ki­noi­den kans­sa kan­na­ta kau­heas­ti kil­pail­la.”

Po­lii­si voi hank­kia lait­tei­ta yk­si­tyis­ten yri­tys­ten li­säk­si myös muil­ta val­tioil­ta.

 

Potkut saanut kiistää poliisin väitteet

Poliisista potkut saanut työntekijä kiistää viivästyttäneensä seurantalaitteen valmistumista ja rikkoneensa sivutoimiluvan ehtoja asiantuntijana Trevoc Oy:ssä. Irtisanomiskiistan asiakirjoista käy ilmi, että miehellä ja keskusrikospoliisilla (Krp) on hyvin erilaiset näkemykset tapahtumista.

Helsingin Sanomat 3.6.2012
 
Mainokset
%d bloggers like this: