Arkisto

Posts Tagged ‘putkakuolema’

Nuori mies kuoli putkaan Kuopiossa

8.8.2014 Kommentointi poissa käytöstä

putka_poliisivankil

Mies löytyi kuolleena putkasta Kuopiossa torstaiaamuna.

Poliisin mukaan mies on noin 20-vuotias ja kotoisin Kuopiosta. Hänet oli tuotu poliisilaitokselle keskiviikkoiltana päihtymyksen vuoksi.

Kuolemansyyntutkinta on siirretty Hämeen poliisilaitokselle. Tapauksen tutkinnanjohtajaksi on määrätty syyttäjä.

http://www.savonsanomat.fi/savo/nuori-mies-kuoli-putkaan-kuopiossa/1865148

Mainokset

Mies kuoli putkaan Kuopiossa

15.12.2013 Kommentointi poissa käytöstä

 

putka_poliisivankil

Mieshenkilö kuoli putkaan perjantain ja lauantain välisenä yönä Kuopiossa.

 

Poliisi oli ottanut kiinni 1985 syntyneen miehen Kuopion keskustasta perjantaina. Kuopiolaismies oli päihtynyt ja hänet kuljetettiin putkaan.

Lauantaiaamuna kello 9.00 jälkeen mies löydettiin putkasta kuolleena.

Koska kuolema tapahtui Pohjois-Savon poliisin tiloissa, suorittaa Kainuun poliisilaitos asian tutkinnan.

Miehen kuolemaa tutkitaan normaalina kuolemansyyn tutkintana, eli tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta.

Am­nes­ty ih­met­te­lee syyt­tä­jän tuo­ret­ta pää­tös­tä ol­la syyt­tä­mät­tä po­lii­se­ja kä­rä­jil­lä

8.8.2013 Kommentointi poissa käytöstä
taser22Po­lii­si käyt­ti etä­la­mau­tin­ta kah­dek­san ker­taa run­saan vuo­den ta­kai­sen Van­taan put­ka­kuo­le­man yh­tey­des­sä. Am­nes­ty ih­met­te­lee syyt­tä­jän tuo­ret­ta pää­tös­tä ol­la syyt­tä­mät­tä po­lii­se­ja kä­rä­jil­lä.
 

Suo­men en­sim­mäi­nen etä­la­maut­ti­men käy­tön yh­tey­des­sä ta­pah­tu­nut kuo­le­ma ei joh­da syyt­tei­siin. Ih­mis­oi­keus­jär­jes­tö Am­nes­ty In­ter­na­tio­nal pi­tää häm­men­tä­vä­nä, et­tä po­lii­si sel­viää il­man seu­raa­muk­sia.

Nyt jul­ki­sik­si tul­leet asia­kir­jat pal­jas­ta­vat, et­tä po­lii­si käyt­ti etä­la­mau­tin­ta put­kas­sa ol­lee­seen kol­mi­kymp­pi­seen mie­heen kah­dek­san ker­taa juu­ri en­nen tä­män kuo­le­maa.

Mies kuo­li Van­taan po­lii­si­put­kas­sa ke­vääl­lä 2012.

Esi­tut­kin­ta koh­dis­tui kah­teen po­lii­siin. Heis­tä toi­nen käyt­ti etä­la­mau­tin­ta, ja toi­nen toi­mi kent­tä­joh­ta­ja­na.

Syyt­tä­jä Jukka Haavisto päät­ti vii­me per­jan­tai­na ol­la syyt­tä­mät­tä kak­sik­koa kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta.

Haa­vis­to pi­tää po­lii­sien käyt­tä­miä voi­ma­keinoja pe­rus­tel­tui­na ja asian­mu­kai­si­na. Po­lii­sit ei­vät tien­neet mie­hen mah­dol­li­sis­ta sy­dän­vai­vois­ta, ei­kä hei­dän toi­mien­sa mah­dol­li­ses­ta vai­ku­tuk­ses­ta kuo­le­maan ole näyt­töä.Ri­kos­epäi­lyt kos­ki­vat ti­lan­net­ta, jos­sa nel­jä po­lii­sia ja yk­si var­ti­ja yrit­ti­vät siir­tää mies­tä put­kas­ta am­bu­lans­siin.Mies oli aiem­min käyt­täy­ty­nyt put­kas­sa ag­gres­sii­vi­ses­ti ja pur­rut it­seään sor­meen niin, et­tä sii­tä vuo­ti ver­ta. Osa mie­hen ti­laan liit­ty­vis­tä asiois­ta on ju­lis­tet­tu sa­lai­sek­si.

Hän kiel­täy­tyi läh­te­mäs­tä put­kas­ta käs­ky­tyk­ses­tä ja voi­man­käy­töl­lä uh­kaa­mi­ses­ta huo­li­mat­ta. Po­lii­si am­pui etä­la­maut­ti­mel­la, kun mies oli tu­los­sa koh­ti nyr­kit pys­tys­sä. Nuo­let osui­vat lan­tioon ja so­lis­luun koh­dal­le.

Po­lii­sit ja var­ti­ja ei­vät kui­ten­kaan saa­neet 142-ki­lois­ta mies­tä hal­lin­taan­sa. Hän jat­koi rim­pui­lua he­ti säh­kö­vir­ran lo­put­tua.

Tä­mä tois­tui useas­ti. Po­lii­si käyt­ti la­mau­tin­ta mie­heen kah­dek­sas­ti mi­nuu­tin ai­ka­na, kun­nes mie­hen kä­det ja ja­lat saa­tiin si­dot­tua.

Säh­kö­is­kut kes­ti­vät 1–5 se­kun­tia ker­ral­laan ja nii­den vä­li­set tauot 2–7 se­kun­tia.Kun am­bu­lans­si­hen­ki­lös­tö tu­li sel­liin, yk­si po­lii­seis­ta huo­ma­si mie­hen ole­van elo­ton. Mies­tä ei on­nis­tut­tu el­vyt­tä­mään.

Etä­la­maut­ti­men käy­tös­tä ei ole val­von­ta­ka­me­ran tal­len­net­ta, kos­ka mies oli peit­tä­nyt pai­dal­la sel­lin­sä ka­me­ran.

Oi­keus­lää­kä­rin lau­sun­to­jen mu­kaan mie­hel­lä oli sy­dän­vai­vo­ja. Var­si­nai­nen kuo­lin­syy oli sy­dä­men lii­ka­kas­vu, sy­dän­li­hak­sen lie­vä pai­kal­li­nen si­de­ku­dos­tu­mi­nen ja sy­dä­men kam­mioi­den laa­jen­tu­mi­nen.

Etä­la­maut­ti­men käyt­tö vai­kut­ti oi­keus­lää­kä­rin ar­vion mu­kaan to­den­nä­köi­ses­ti epä­suo­tui­sas­ti mie­hen ti­laan ja saat­toi si­ten myö­tä­vai­kut­taa kuo­le­maan.

Syyt­tä­jä tul­kit­see lau­sun­toa niin, et­tei säh­kö­is­ku­jen vai­ku­tuk­ses­ta ole var­maa näyt­töä. 

Am­nes­ty In­ter­na­tio­nal ar­vos­te­li tuo­reim­mas­sa vuo­si­ra­por­tis­saan po­lii­sin toi­mia. Jär­jes­tön mie­les­tä la­mau­tin­ta ei pi­täi­si käyt­tää sel­lis­sä lain­kaan.Tuo­reet tie­dot häm­men­tä­vät Am­nes­tyn Suo­men-osas­ton toi­min­nan­joh­ta­jaa Frank Johanssonia en­ti­ses­tään.

”Käy­tet­tiin­kö etä­la­mau­tin­ta to­del­la kah­dek­san ker­taa?” Jo­hans­son ih­met­te­lee.

”Yk­si­kin ker­ta voi ol­la hei­kos­sa ti­las­sa ole­val­le hen­gen­vaa­ral­li­nen. Kah­dek­san ker­taa on poik­keuk­sel­lis­ta. Olen hy­vin häm­men­ty­nyt, et­tei po­lii­seil­le tu­le seu­raa­muk­sia.”

Helsingin Sanomat 8.8.2013

Mies kuoli Tampereen poliisiasemalla

26.11.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Noin 40-vuotias mies menehtyi Tampereen poliisiaseman päihtyneiden säilytystiloissa varhain sunnuntaiaamuna.

Elottomalta vaikuttanut mies havaittiin klo 5.40, jonka jälkeen aloitettiin elvytys, mutta elvytys ei tuottanut tulosta. Mies todettiin myöhemmin kuolleeksi.

Elvytystä oli tekemässä sekä poliisi että pelastuslaitoksen henkilökunta.

Mies oli otettu säilöön päihtymyksen vuoksi Tampereen rautatieasemalta kello kahden aikaan yöllä. Samainen mies oli ollut viimeisen viikon aikana useampaan otteeseen samasta syystä säilössä.

Asian tutkinta jatkuu kuolemansyyntutkintana.

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288519384120.html

Näin paljon Suomen putkiin kuolee ihmisiä

8.8.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Putkakuolemien määrä laski rajusti viime vuonna. Vuonna 2011 Suomen putkiin kuoli kahdeksan ihmistä, mikä on noin puolet keskimääräistä vähemmän.

Poliisiammattikorkeakoulusta saatujen tietojen mukaan 2000-luvulla putkiin on kuollut vuosittain keskimäärin 20 ihmistä. Selvää laskua tapahtui viime vuoden lisäksi vuonna 2009, jolloin putkaan kuoli 12 ihmistä.

Määrän ei odoteta pysyvän yhtä alhaisena tänä vuonna, sillä heinäkuun loppuun mennessä poliisilaitosten putkiin oli kuollut jo yhdeksän ihmistä.

Ylikomisario Raimo Lemmetti Poliisiammattikorkeakoulusta kertoo, että pitkällä aikavälillä putkakuolemien määrä on kuitenkin vähentynyt selvästi.

– 1990-luvulla putkiin saattoi kuolla jopa 30 ihmistä vuosittain. Tässä on syytä mainita, että poliisien ja poliisivartijoiden koulutuksessa korostetaan ensiarvion merkitystä ja ensiaputaitoja. Niitä on kehitetty jatkuvasti, jotta esimerkiksi sydänsairasta juopunutta ei viedä putkaan, vaan suoraan ensihoidon ammattilaisen hoidettavaksi, Lemmetti havainnollisti.

Selviytymisasemat apuun

Lemmetin mukaan myös juopuneiden kiinniotot ovat vähentyneet, vaikka putkakuolemien määrä ei ole pystytty vähentämään samassa suhteessa.

– Viime vuonna kiinniottoja oli noin 78 000, kun taas vielä muutama vuosikymmen sitten niitä saattoi olla jopa 300 000. Juopuneiden selviämisasemilla on ollut merkittävä vaikutus siihen, että kiinniottoja pystytty vähentämään. Putkaa pidetään viimeisenä vaihtoehtona, Lemmetti toteaa.

Lemmetti sanoo, että usein putkaan kuolee alkoholiongelmainen keski-ikäinen mies. Tyypillistä on myös se, että moni heistä on ollut poliisille entuudestaan tuttu.

– Jotkut heistä ovat saattaneet käydä putkassa kymmeniä, ellei yli sata kertaa ennen kuolemaa. Naisia putkaan kuolee hyvin harvoin, joinakin vuosina ei ollenkaan, Lemmetti sanoo.

Yleisin kuolinsyy on erilaiset myrkytykset.

– Alkoholi- ja huumemyrkytykset ovat yleisimpiä . Yksittäisiä kuolinsyitä ovat ne, jolloin henkilö on kuollut sairaskohtauksen tai tapaturman seurauksena.

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2012/08/1593241/nain-paljon-suomen-putkiin-kuolee-ihmisia

Poliisi käytti etälamautinta, epäillään kuolemantuottamuksesta?

1.6.2012 1 kommentti

päivitetty 2.6.2012 14:10 Vantaan po­lii­si­put­kas­sa kuo­li lauan­tai­yö­nä (26.5) mies, jo­ka oli saa­nut is­kun etä­la­maut­ti­mes­ta en­nen kuo­le­maan­sa.


Po­lii­si­par­tio oli siir­tä­mäs­sä mies­tä po­lii­si­van­ki­las­ta am­bu­lans­siin, jol­la hä­net oli tar­koi­tus vie­dä sai­raa­laan lää­kä­rin ar­vioi­ta­vak­si. Mies oli tuo­tu put­kaan lauan­tain vas­tai­se­na yö­nä päih­ty­myk­sen ja ag­gres­sii­vi­suu­den vuok­si. Mie­heen käy­tet­tiin etä­la­mau­tin­ta put­kan si­säl­lä, min­kä jäl­keen hän kuo­li.

Ta­pauk­sen kuo­le­man­syyn­tut­kin­ta on kes­ken. Alus­ta­vas­ti asiaa sel­vi­te­tään kuo­le­man­tuot­ta­muk­se­na. Etä­la­maut­ti­men käy­tös­tä kuo­le­man­ta­pauk­sen yh­tey­des­sä ker­toi en­sim­mäi­se­nä Il­ta­leh­ti. ”­Koska etä­la­mau­tin­ta on käy­tet­ty, nyt tut­ki­taan on­ko täs­sä syy­tä epäil­lä [ri­kos­ta].
Tä­hän to­ki saat­taa tul­la jo­kin muu­kin ri­kos­ni­mi­ke, tai voi ol­la, et­tä mi­tään ri­kos­ta ei ole ta­pah­tu­nut”, sa­noo tut­kin­nan­joh­ta­ja­na toi­mi­va kih­la­kun­nan­syyt­tä­jä Te­ro Kek­ki.

Ta­paus­ta tut­kii Hel­sin­gin po­lii­si. Tut­kin­nal­li­siin syi­hin ve­do­ten Kek­ki ei pal­jas­ta, on­ko etä­la­mau­tin­ta käyt­tä­nyt po­lii­si vai esi­mer­kik­si put­ka­vah­ti.

La­maut­ti­mia on käy­tös­sä kaik­kial­la po­lii­sis­sa ja suu­res­sa osas­sa po­lii­si­van­ki­lois­ta. Vakavimmat ra­por­toi­dut vam­mat ovat Suo­mes­sa ol­leet kaa­tu­mis­ti­lan­teis­sa tul­lei­ta mur­tu­mia. Poliisiylijohtaja Mik­ko Paa­te­ron mu­kaan nyt sat­tu­neen ta­pauk­sen pe­rus­teel­la oh­jeet etä­la­maut­ti­mien käy­tös­tä on käy­tä­vä lä­pi. ”Il­man muu­ta täl­lai­set ta­pauk­set ai­heut­ta­vat poh­din­nan, on­ko ai­het­ta muut­taa oh­jei­ta tai käyt­töä.”

Po­lii­si käyt­tää Suo­mes­sa etä­la­mau­tin­ta sel­väs­ti aiem­paa useam­min. Vii­me vuon­na po­lii­si käyt­ti etä­la­mau­tin­ta uh­kaa­mi­seen ja säh­kö­jän­nit­teen an­ta­mi­seen yli kak­si ker­taa niin usein kuin vuon­na 2009. Suo­mi on ai­noa Poh­jois­maa, jos­sa etä­la­mau­tin on käy­tös­sä. Uu­sia la­maut­ti­mia on han­kit­tu ko­ko ajan li­sää ja myös uu­sia po­lii­se­ja on kou­lu­tet­tu nii­den käyt­tä­mi­seen. Po­lii­sin käy­tös­sä on tä­tä ny­kyä jo yli puo­li tu­hat­ta etä­la­mau­tin­ta.

Helsingin Sanomat 1.6.2012

Ankaraa kritiikkiä Suomen poliisille: ”Uskomatonta”

Bloggaajaa Antti Rautiainen ottaa kantaan eiliseen Helsingin Sanomissa julkaistuun uutiseen, jossa kerrotaan, että poliisi käyttää Suomessa etälamautinta selvästi aiempaa useammin. Vantaan poliisivankilassa kuoli viime viikon lauantaina mies joka sai iskun etälamauttimesta juuri ennen kuolemaansa, HS kertoo.
– Kanadan poliisi suosittelee, ettei sähköaseita anneta poliiseille ennen kuin heillä on viisi vuotta työkokemusta. On siis aika uskomatonta, että Suomessa niitä annetaan jopa putka- ja vanginvartijoille, Rautiainen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.
Rautiaisen mielestä etälamautinta pitäisi käyttää vain ampuma-aseiden korvikkena.
– Ongelma on, että niistä on tullut jonkinlainen yleispätevä väkivalta- ja konfliktitilanteiden ratkaisija, hän kirjoittaa. Poliisi käytti etälamautinta viimeksi viime yönä Vieremällä, jossa otettiin kiinni kolmea ihmistä puukottanut mies.

Uusi Suomi 2.6.2012

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/51013-ankaraa-kritiikkia-etalamauttimen-kaytosta-suomen-poliisille-uskomatonta

Mies kuoli putkaa vantaalla.

26.5.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Kolmekymppinen mies kuoli putkaan Vantaalla lauantaina. Poliisi mukaan mies kuoli voimankäyttötilanteessa. Poliisi kertoi, että mies oli vastustanut voimakkaasti siirtoa ambulanssilla sairaalaan lääkärin arvioitavaksi.

Hänet oli tuotu putkaan lauantain vastaisena yönä voimakkaan päihtymyksen ja aggressiivisuuden takia. Mies oli tuolloin vastustanut ravintolan järjestyksenvalvojaa ja paikalle tulleita poliiseja.

Tapausta tutkii Helsingin poliisilaitos ja tutkintaa johtaa Helsingin kihlakunnan syyttäjä.

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/kolmekymppinen_mies_kuoli_putkaan_vantaalla/