Arkisto

Archive for maaliskuu 2013

Poliisi tuhlasi surutta lähes 500.000 € täysin tyhjään

15.3.2013 1 kommentti
poliisi auto KYLKI 2012
Po­lii­si os­ti Ja­pa­nis­ta kak­si au­toa ja pans­sa­roi ne Du­bais­sa. Suo­meen saa­pues­saan ne oli­vat mak­sa­neet li­ki 400 000 eu­roa ja osoit­tau­tui­vat käyt­tö­kel­vot­to­mik­si.
Kes­kus­ri­kos­po­lii­si (krp) ja val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän­vi­ras­to sel­vit­tä­vät pans­sa­roi­tu­jen ajo­neu­vo­jen han­kin­taa po­lii­sin eri­kois­yk­sik­kö Kar­hul­le. Han­ke nie­li sa­to­ja­tu­han­sia eu­ro­ja.Asiaa on sel­vi­tel­ty po­lii­si­hal­li­tuk­sen si­säi­ses­sä tar­kas­tuk­ses­sa, ja nyt se on pää­tet­ty siir­tää ul­ko­puo­lis­ten ar­vioi­ta­vak­si. Krp ja val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän­vi­ras­to päät­tä­vät, on­ko asias­sa syy­tä aloit­taa esi­tut­kin­ta.

KAR­HUL­LE alet­tiin hank­kia en­sim­mäi­siä pans­sa­roi­tu­ja ajo­neu­vo­ja vuon­na 2009. Ja­pa­nis­ta ti­lat­tiin kak­si Toyo­ta Land Crui­ser -maas­tu­ria, jot­ka vie­tiin Ja­pa­nis­ta suo­raan Du­bai­hin pans­sa­roi­ta­vik­si. On­gel­mat al­koi­vat, kun au­tot tuo­tiin lo­pul­ta Suo­meen vuon­na 2010.

”Pit­kän vään­nön jäl­keen nii­tä ei saa­tu re­kis­te­röi­tyä”, ker­too po­lii­si­yli­joh­ta­ja Mikko Paatero. Au­tot osoit­tau­tui­vat käyt­tö­kel­vot­to­mik­si.

”Kyl­lä me kai­kin kei­noin ky­syim­me (lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­tol­ta) Tra­fil­ta, mil­lä kei­noil­la ne au­tot saa­tai­siin sii­hen kun­toon, et­tä ne voi­tai­siin kat­sas­taa, mut­ta ei sii­hen löy­ty­nyt kei­no­ja.”

Po­lii­si­hal­li­tuk­sen oman sel­vi­tyk­sen mu­kaan au­tot oli­vat jo alun pe­rin sel­lai­sia, et­tei­vät ne täyt­tä­neet EU-kri­tee­re­jä. Au­to­jen pans­sa­roin­ti ai­heut­ti myös toi­sen on­gel­man: kun au­toon li­sä­tään 2 000 ki­loa pans­sa­ri­le­vyä, au­ton alus­ta ei vält­tä­mät­tä kes­tä. Myös­kään jar­ru­ja ei ole suun­ni­tel­tu sel­lai­sil­le pai­noil­le.

Po­lii­si­hal­li­tuk­sen ar­vion mu­kaan hank­kee­seen up­po­si 362 000 eu­roa. Po­lii­si­au­to­jen han­kin­nas­ta vas­taa po­lii­sin tek­niik­ka­kes­kus.

Po­lii­si ti­la­si au­tot suo­ma­lai­sel­ta, tur­val­li­suus­lait­tei­siin eri­kois­tu­neel­ta yh­tiöl­tä.

Po­lii­si­hal­li­tuk­sen kä­si­tyk­sen mu­kaan yh­tiö toi­mi täy­sin oi­kein ja toi­mit­ti au­tot ti­lauk­sen mu­kai­ses­ti.

Po­lii­si ei ole teh­nyt au­tois­ta rek­la­maa­tio­ta yh­tiöl­le.

PO­LII­SI­YLI­JOH­TA­JA Paa­te­ro ha­luaa nyt sel­vit­tää, on­ko kaik­kia sään­nök­siä nou­da­tet­tu.

”Jos sem­moi­nen au­to on vas­taa­no­tet­tu, jo­ta ei voi käyt­tää Suo­mes­sa, niin jon­kin­lai­nen vir­heel­li­nen pää­tös jos­sain vai­hees­sa on teh­ty.”

Jäl­ki­pu­hei­den vält­tä­mi­sek­si po­lii­si­hal­li­tus ha­lu­si siir­tää asian ul­ko­puo­lis­ten ar­vioi­ta­vak­si. Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän­vi­ras­to ar­vioi asian hank­kee­seen osal­lis­tu­nei­den po­lii­sien osal­ta. Si­vii­lien vas­tuu­ta tut­kii krp.

Po­lii­sin au­to­tal­lis­sa pö­lyt­ty­neet au­tot on nyt lah­joi­tet­tu ul­ko­mi­nis­te­riöl­le. Ne ovat käy­tös­sä jos­sain päin maail­maa, mut­ta ul­ko­mi­nis­te­riö ei ha­lua ker­toa, mis­sä ne ovat.

”Pit­kän vään­nön jäl­keen nii­tä ei saa­tu re­kis­te­röi­tyä”, ker­too po­lii­si­yli­joh­ta­ja Mikko Paatero. Au­tot osoit­tau­tui­vat käyt­tö­kel­vot­to­mik­si.”Kyl­lä me kai­kin kei­noin ky­syim­me (lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­tol­ta) Tra­fil­ta, mil­lä kei­noil­la ne au­tot saa­tai­siin sii­hen kun­toon, et­tä ne voi­tai­siin kat­sas­taa, mut­ta ei sii­hen löy­ty­nyt kei­no­ja.”

Po­lii­si­hal­li­tuk­sen oman sel­vi­tyk­sen mu­kaan au­tot oli­vat jo alun pe­rin sel­lai­sia, et­tei­vät ne täyt­tä­neet EU-kri­tee­re­jä. Au­to­jen pans­sa­roin­ti ai­heut­ti myös toi­sen on­gel­man: kun au­toon li­sä­tään 2 000 ki­loa pans­sa­ri­le­vyä, au­ton alus­ta ei vält­tä­mät­tä kes­tä. Myös­kään jar­ru­ja ei ole suun­ni­tel­tu sel­lai­sil­le pai­noil­le.

Po­lii­si­hal­li­tuk­sen ar­vion mu­kaan hank­kee­seen up­po­si 362 000 eu­roa. Po­lii­si­au­to­jen han­kin­nas­ta vas­taa po­lii­sin tek­niik­ka­kes­kus.

Po­lii­si ti­la­si au­tot suo­ma­lai­sel­ta, tur­val­li­suus­lait­tei­siin eri­kois­tu­neel­ta yh­tiöl­tä.

Po­lii­si­hal­li­tuk­sen kä­si­tyk­sen mu­kaan yh­tiö toi­mi täy­sin oi­kein ja toi­mit­ti au­tot ti­lauk­sen mu­kai­ses­ti.

Po­lii­si ei ole teh­nyt au­tois­ta rek­la­maa­tio­ta yh­tiöl­le.

PO­LII­SI­YLI­JOH­TA­JA Paa­te­ro ha­luaa nyt sel­vit­tää, on­ko kaik­kia sään­nök­siä nou­da­tet­tu.

”Jos sem­moi­nen au­to on vas­taa­no­tet­tu, jo­ta ei voi käyt­tää Suo­mes­sa, niin jon­kin­lai­nen vir­heel­li­nen pää­tös jos­sain vai­hees­sa on teh­ty.”

Jäl­ki­pu­hei­den vält­tä­mi­sek­si po­lii­si­hal­li­tus ha­lu­si siir­tää asian ul­ko­puo­lis­ten ar­vioi­ta­vak­si. Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän­vi­ras­to ar­vioi asian hank­kee­seen osal­lis­tu­nei­den po­lii­sien osal­ta. Si­vii­lien vas­tuu­ta tut­kii krp.

Po­lii­sin au­to­tal­lis­sa pö­lyt­ty­neet au­tot on nyt lah­joi­tet­tu ul­ko­mi­nis­te­riöl­le. Ne ovat käy­tös­sä jos­sain päin maail­maa, mut­ta ul­ko­mi­nis­te­riö ei ha­lua ker­toa, mis­sä ne ovat.

http://www.hs.fi/paivanlehti/15032013/kotimaa/Poliisi+panssaroi+autonsa+pilalle/a1363243785927

Pohjalaisten susijahdista kaksi kantelua oikeusasiamiehelle – toimiko poliisi oikein?

15.3.2013 Kommentointi poissa käytöstä

uusi poliisi maija vauhti kuva

 

Viranomaisten toiminnasta Perhon ja Halsuan tammikuisen susijahdin yhteydessä on tehty kaksi kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle.

 

Molemmat ovat niin sanottuja hallintokanteluja. Hallintokantelulla tarkoitetaan valvontaviranomaiselle tehtyä ilmoitus epäilystä, että poliisi tai muu viranomainen on syyllistynyt virheelliseen, lainvastaiseen tai epäasianmukaiseen virkatoimeen tai laiminlyönyt virkatoimeaan.

Hollolalainen yksityishenkilö pyytää helmikuussa tekemässään kantelussa oikeusasiamiestä tutkimaan poliisin ja muiden viranomaisten toiminnan laillisuuden susijahdin aikana.

Susijahti tapahtui viikonloppuna 19.-20.1.2013, jolloin parikymmentä kokenutta metsästäjää lähti yhteistuumin laittomaan susijahtiin Halsualla ja sen naapuripitäjässä Perhossa. Paikallisten asukkaiden ja tiedotusvälineiden mukaan poliisi ja rajavartiosto tarkkailivat jahtia alusta alkaen ja lopettivat sen sunnuntai-iltana 20.1. voimakkain ottein. Sunnuntain ja alkuviikon aikana he pidättivät kuusi metsästäjää törkeästä metsästysrikoksesta epäiltyinä. Sitä ennen metsästäjät olivat surmanneet kolme sutta.

Kantelija pyytää oikeusasiamiestä tutkimaan erityisesti, miksi poliisi ei keskeyttänyt susijahtia jo ennen sen alkua. Jahdin ennaltaehkäisy olisi kantelijan mukaan ollut täysin mahdollista, koska poliisilla oli etukäteen tieto tapahtumasta. Puuttumalla asioihin heti poliisi olisi siten voinut estää kolmen suden ampumisen.

Tällä viikolla jätetty kantelu pyytää oikeusasiamiestä selvittämään, toimivatko pidätettyjä metsästäjiä kuulustelleet Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksen poliisit esitutkintalain mukaisesti.

Pidätettyjä kuulusteltiin Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksen pääpoliisiaseman tiloissa Kokkolassa. Yksi pidätetyistä metsästäjistä teki itsemurhan seuraavana viikonloppuna lauantain 26.1. ja sunnuntain 27.1. vastaisena yönä. Hänen omaistensa ja ystäviensä mielestä mies muuttui kolmen päivän pidätysajan aikana täysin ja oli kotiin palatessaan fyysisesti ja henkisesti täysin murtunut mies.

Metsästäjien ja lesken edusmiehenä julkisuudessa toiminut yksityishenkilö pyytää erityisesti tutkimaan toimivatko kuulusteluja suorittaneet poliisit esitutkintalain 24 pykälän mukaisesti. Pykälä edellyttää, että kuulusteltavaa on kohdeltava rauhallisesti ja asiallisesti. Siinä todetaan muun muassa ettei kuulustelija saa käyttää uuvuttamista, uhkausta, pakkoa taikka muita kuulusteltavan ratkaisuvapauteen, tahdonvoimaan, muistiin tai arvostelukykyyn vaikuttavia sopimattomia keinoja tai menettelytapoja.

Kantelussa pyydetään oikeusasiamiestä selvittämään, ovatko kuulustelijat syyllistyneet myös rikoslain 11 luvun 9a pykälän momenteissa 1 ja 3 mainittuihin tekoihin. Kyseisissä kidutusta käsittelevissä lainkohdissa säädetään rangaistaviksi teoiksi se, että virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja tai pelotellakseen tai pakottaakseen häntä. Myös yritys on rangaistava teko, samoin esimiesasemassa olevan virkamiehen nimenomainen tai hiljainen hyväksyntä alaisensa tekoihin.

Yksi pidätetyistä metsästäjistä kuvaili SK:n haastattelussa poliisin käyttäneen kovia kuulustelukeinoja. Itsemurhan tehneen metsästäjän ystäviä on mietityttänyt myös, toimiko poliisi oikein päästämällä selvästi järkkyneen miehen lähtemään, vai olisiko heidän pitänyt ensin pitää huolta, että hänen mielentilansa tarkistetaan asianmukaisesti.

 

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/pohjalaisten-susijahdista-kaksi-kantelua-oikeusasiamiehelle-toimiko-poliisi-oikein