Arkisto

Archive for the ‘Putkakuolemat’ Category

Nuori mies kuoli putkaan Kuopiossa

8.8.2014 Kommentointi poissa käytöstä

putka_poliisivankil

Mies löytyi kuolleena putkasta Kuopiossa torstaiaamuna.

Poliisin mukaan mies on noin 20-vuotias ja kotoisin Kuopiosta. Hänet oli tuotu poliisilaitokselle keskiviikkoiltana päihtymyksen vuoksi.

Kuolemansyyntutkinta on siirretty Hämeen poliisilaitokselle. Tapauksen tutkinnanjohtajaksi on määrätty syyttäjä.

http://www.savonsanomat.fi/savo/nuori-mies-kuoli-putkaan-kuopiossa/1865148

Am­nes­ty ih­met­te­lee syyt­tä­jän tuo­ret­ta pää­tös­tä ol­la syyt­tä­mät­tä po­lii­se­ja kä­rä­jil­lä

8.8.2013 Kommentointi poissa käytöstä
taser22Po­lii­si käyt­ti etä­la­mau­tin­ta kah­dek­san ker­taa run­saan vuo­den ta­kai­sen Van­taan put­ka­kuo­le­man yh­tey­des­sä. Am­nes­ty ih­met­te­lee syyt­tä­jän tuo­ret­ta pää­tös­tä ol­la syyt­tä­mät­tä po­lii­se­ja kä­rä­jil­lä.
 

Suo­men en­sim­mäi­nen etä­la­maut­ti­men käy­tön yh­tey­des­sä ta­pah­tu­nut kuo­le­ma ei joh­da syyt­tei­siin. Ih­mis­oi­keus­jär­jes­tö Am­nes­ty In­ter­na­tio­nal pi­tää häm­men­tä­vä­nä, et­tä po­lii­si sel­viää il­man seu­raa­muk­sia.

Nyt jul­ki­sik­si tul­leet asia­kir­jat pal­jas­ta­vat, et­tä po­lii­si käyt­ti etä­la­mau­tin­ta put­kas­sa ol­lee­seen kol­mi­kymp­pi­seen mie­heen kah­dek­san ker­taa juu­ri en­nen tä­män kuo­le­maa.

Mies kuo­li Van­taan po­lii­si­put­kas­sa ke­vääl­lä 2012.

Esi­tut­kin­ta koh­dis­tui kah­teen po­lii­siin. Heis­tä toi­nen käyt­ti etä­la­mau­tin­ta, ja toi­nen toi­mi kent­tä­joh­ta­ja­na.

Syyt­tä­jä Jukka Haavisto päät­ti vii­me per­jan­tai­na ol­la syyt­tä­mät­tä kak­sik­koa kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta.

Haa­vis­to pi­tää po­lii­sien käyt­tä­miä voi­ma­keinoja pe­rus­tel­tui­na ja asian­mu­kai­si­na. Po­lii­sit ei­vät tien­neet mie­hen mah­dol­li­sis­ta sy­dän­vai­vois­ta, ei­kä hei­dän toi­mien­sa mah­dol­li­ses­ta vai­ku­tuk­ses­ta kuo­le­maan ole näyt­töä.Ri­kos­epäi­lyt kos­ki­vat ti­lan­net­ta, jos­sa nel­jä po­lii­sia ja yk­si var­ti­ja yrit­ti­vät siir­tää mies­tä put­kas­ta am­bu­lans­siin.Mies oli aiem­min käyt­täy­ty­nyt put­kas­sa ag­gres­sii­vi­ses­ti ja pur­rut it­seään sor­meen niin, et­tä sii­tä vuo­ti ver­ta. Osa mie­hen ti­laan liit­ty­vis­tä asiois­ta on ju­lis­tet­tu sa­lai­sek­si.

Hän kiel­täy­tyi läh­te­mäs­tä put­kas­ta käs­ky­tyk­ses­tä ja voi­man­käy­töl­lä uh­kaa­mi­ses­ta huo­li­mat­ta. Po­lii­si am­pui etä­la­maut­ti­mel­la, kun mies oli tu­los­sa koh­ti nyr­kit pys­tys­sä. Nuo­let osui­vat lan­tioon ja so­lis­luun koh­dal­le.

Po­lii­sit ja var­ti­ja ei­vät kui­ten­kaan saa­neet 142-ki­lois­ta mies­tä hal­lin­taan­sa. Hän jat­koi rim­pui­lua he­ti säh­kö­vir­ran lo­put­tua.

Tä­mä tois­tui useas­ti. Po­lii­si käyt­ti la­mau­tin­ta mie­heen kah­dek­sas­ti mi­nuu­tin ai­ka­na, kun­nes mie­hen kä­det ja ja­lat saa­tiin si­dot­tua.

Säh­kö­is­kut kes­ti­vät 1–5 se­kun­tia ker­ral­laan ja nii­den vä­li­set tauot 2–7 se­kun­tia.Kun am­bu­lans­si­hen­ki­lös­tö tu­li sel­liin, yk­si po­lii­seis­ta huo­ma­si mie­hen ole­van elo­ton. Mies­tä ei on­nis­tut­tu el­vyt­tä­mään.

Etä­la­maut­ti­men käy­tös­tä ei ole val­von­ta­ka­me­ran tal­len­net­ta, kos­ka mies oli peit­tä­nyt pai­dal­la sel­lin­sä ka­me­ran.

Oi­keus­lää­kä­rin lau­sun­to­jen mu­kaan mie­hel­lä oli sy­dän­vai­vo­ja. Var­si­nai­nen kuo­lin­syy oli sy­dä­men lii­ka­kas­vu, sy­dän­li­hak­sen lie­vä pai­kal­li­nen si­de­ku­dos­tu­mi­nen ja sy­dä­men kam­mioi­den laa­jen­tu­mi­nen.

Etä­la­maut­ti­men käyt­tö vai­kut­ti oi­keus­lää­kä­rin ar­vion mu­kaan to­den­nä­köi­ses­ti epä­suo­tui­sas­ti mie­hen ti­laan ja saat­toi si­ten myö­tä­vai­kut­taa kuo­le­maan.

Syyt­tä­jä tul­kit­see lau­sun­toa niin, et­tei säh­kö­is­ku­jen vai­ku­tuk­ses­ta ole var­maa näyt­töä. 

Am­nes­ty In­ter­na­tio­nal ar­vos­te­li tuo­reim­mas­sa vuo­si­ra­por­tis­saan po­lii­sin toi­mia. Jär­jes­tön mie­les­tä la­mau­tin­ta ei pi­täi­si käyt­tää sel­lis­sä lain­kaan.Tuo­reet tie­dot häm­men­tä­vät Am­nes­tyn Suo­men-osas­ton toi­min­nan­joh­ta­jaa Frank Johanssonia en­ti­ses­tään.

”Käy­tet­tiin­kö etä­la­mau­tin­ta to­del­la kah­dek­san ker­taa?” Jo­hans­son ih­met­te­lee.

”Yk­si­kin ker­ta voi ol­la hei­kos­sa ti­las­sa ole­val­le hen­gen­vaa­ral­li­nen. Kah­dek­san ker­taa on poik­keuk­sel­lis­ta. Olen hy­vin häm­men­ty­nyt, et­tei po­lii­seil­le tu­le seu­raa­muk­sia.”

Helsingin Sanomat 8.8.2013

Mies kuoli Tampereen poliisiasemalla

26.11.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Noin 40-vuotias mies menehtyi Tampereen poliisiaseman päihtyneiden säilytystiloissa varhain sunnuntaiaamuna.

Elottomalta vaikuttanut mies havaittiin klo 5.40, jonka jälkeen aloitettiin elvytys, mutta elvytys ei tuottanut tulosta. Mies todettiin myöhemmin kuolleeksi.

Elvytystä oli tekemässä sekä poliisi että pelastuslaitoksen henkilökunta.

Mies oli otettu säilöön päihtymyksen vuoksi Tampereen rautatieasemalta kello kahden aikaan yöllä. Samainen mies oli ollut viimeisen viikon aikana useampaan otteeseen samasta syystä säilössä.

Asian tutkinta jatkuu kuolemansyyntutkintana.

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288519384120.html

Etälamauttimesta on tullut virkavallalle unilääkkeen korvike

4.6.2012 1 kommentti

Eilen (2.6.2012) perjantaina Helsingin Sanomat käsitteli etälamauttimen käytön yleistymistä ja Vantaan poliisiputkassa viime lauantaina sattunutta kiinniotetun surmaamista sellaisen avulla.

Hesarin etälamauttimen käyttöä Suomessa koskevan tilaston, ja joidenkin wikipediassa listattujen tutkimusten mukaan  mukaan riski kuolla etälamauttimen käyttöön on suuruusluokkaa yksi tuhannesta. Se on siis varmasti vaarattomampi kuin ampuma-aseet. Jos etälamauttimia käytettäisiin yksinomaan ampuma-aseiden korvikkeena (kuten esimerkiksi Amnesty vaatii), ne eivät olisi mikään erityinen huolenaihe. Ongelma on, että niistä on tullut jonkinlainen yleispätevä väkivalta- ja konfliktitilanteiden ratkaisija. Suomen poliisi käytti etälamautinta viime vuonna 355 kertaa, ampuma-aseita käytetään ja ollaan aina käytetty kertaluokkaa vähemmän.

On itsestään selvää, miksi etälamauttimen käyttö yleistyy. Yhä useammalla poliisilla ja vartijalla on joko omakohtaista tai työtovereilta kuultua kokemusta etälamauttimen käytöstä. Tämä kokemus vahvistaa poliisin virallisen näkemyksen, että etälamautin on vaaraton. Koettu vaarattomuus johtaa siihen, että käytön kynnys on yhä alhaisempi – kukapa haluaisi painia deliriumissa vaahtoavan humalaisen kanssa,  jos on olemassa vaihtoehto.

Poliisin virallinen näkemys, jota Hesarissa toistaa Heikki Asunta poliisiammattikorkeakoulusta, on kuitenkin väärä. On olemassa mahdollisuus, vaikkakin hyvin pieni sellainen, että etälamautin tappaa. Tämä on todettu Pohjois-Amerikassa, ja rapakon takana luonnonlait ovat samat kuin täälläkin. Ja ihmishengen ei pitäisi olla arpapelin varassa.

Täältä voi lukea kattavan suomenkielisen kritiikin etälamauttimen käytöstä toissa vuodelta, täällä taas yksi esimerkki laitteen käytöstä Suomessa viime marraskuulta .

Robert Dziekańskin tapon  jälkeen Kanadan poliisi suositteli, ettei sähköaseita anneta poliiseille ennen kuin heillä on viisi vuotta työkokemusta. On siis aika uskomatonta, että Suomessa niitä annetaan jopa putka- ja vanginvartijoille.

On tietysti vaikea tietää, mitä Vantaalla on tarkalleen tapahtunut. On kuitenkin selvää, että joku on tehnyt vakavan virheen. Jos surmattu mies oli aseistettu, virhe oli hänet kiinniottaneen ja tarkastaneen poliisin. Jos ei ollut, ei tilannetta olisi pitänyt mitenkään päästää niin pitkälle, että etälamautinta piti käyttää. Ei putkassa riehuvia ole ollut tapana pyssyilläkään ampua.
Vaikea sanoa mikä on syyllisyyden aste, mutta jonkun pitäisi joutua ainakin johonkin vastuuseen. Oma veikkaukseni on, ettei kukaan joudu.

http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/107487-et%C3%A4lamauttimesta-on-tullut-virkavallalle-unil%C3%A4kkeen-korvike

Poliisi käytti etälamautinta, epäillään kuolemantuottamuksesta?

1.6.2012 1 kommentti

päivitetty 2.6.2012 14:10 Vantaan po­lii­si­put­kas­sa kuo­li lauan­tai­yö­nä (26.5) mies, jo­ka oli saa­nut is­kun etä­la­maut­ti­mes­ta en­nen kuo­le­maan­sa.


Po­lii­si­par­tio oli siir­tä­mäs­sä mies­tä po­lii­si­van­ki­las­ta am­bu­lans­siin, jol­la hä­net oli tar­koi­tus vie­dä sai­raa­laan lää­kä­rin ar­vioi­ta­vak­si. Mies oli tuo­tu put­kaan lauan­tain vas­tai­se­na yö­nä päih­ty­myk­sen ja ag­gres­sii­vi­suu­den vuok­si. Mie­heen käy­tet­tiin etä­la­mau­tin­ta put­kan si­säl­lä, min­kä jäl­keen hän kuo­li.

Ta­pauk­sen kuo­le­man­syyn­tut­kin­ta on kes­ken. Alus­ta­vas­ti asiaa sel­vi­te­tään kuo­le­man­tuot­ta­muk­se­na. Etä­la­maut­ti­men käy­tös­tä kuo­le­man­ta­pauk­sen yh­tey­des­sä ker­toi en­sim­mäi­se­nä Il­ta­leh­ti. ”­Koska etä­la­mau­tin­ta on käy­tet­ty, nyt tut­ki­taan on­ko täs­sä syy­tä epäil­lä [ri­kos­ta].
Tä­hän to­ki saat­taa tul­la jo­kin muu­kin ri­kos­ni­mi­ke, tai voi ol­la, et­tä mi­tään ri­kos­ta ei ole ta­pah­tu­nut”, sa­noo tut­kin­nan­joh­ta­ja­na toi­mi­va kih­la­kun­nan­syyt­tä­jä Te­ro Kek­ki.

Ta­paus­ta tut­kii Hel­sin­gin po­lii­si. Tut­kin­nal­li­siin syi­hin ve­do­ten Kek­ki ei pal­jas­ta, on­ko etä­la­mau­tin­ta käyt­tä­nyt po­lii­si vai esi­mer­kik­si put­ka­vah­ti.

La­maut­ti­mia on käy­tös­sä kaik­kial­la po­lii­sis­sa ja suu­res­sa osas­sa po­lii­si­van­ki­lois­ta. Vakavimmat ra­por­toi­dut vam­mat ovat Suo­mes­sa ol­leet kaa­tu­mis­ti­lan­teis­sa tul­lei­ta mur­tu­mia. Poliisiylijohtaja Mik­ko Paa­te­ron mu­kaan nyt sat­tu­neen ta­pauk­sen pe­rus­teel­la oh­jeet etä­la­maut­ti­mien käy­tös­tä on käy­tä­vä lä­pi. ”Il­man muu­ta täl­lai­set ta­pauk­set ai­heut­ta­vat poh­din­nan, on­ko ai­het­ta muut­taa oh­jei­ta tai käyt­töä.”

Po­lii­si käyt­tää Suo­mes­sa etä­la­mau­tin­ta sel­väs­ti aiem­paa useam­min. Vii­me vuon­na po­lii­si käyt­ti etä­la­mau­tin­ta uh­kaa­mi­seen ja säh­kö­jän­nit­teen an­ta­mi­seen yli kak­si ker­taa niin usein kuin vuon­na 2009. Suo­mi on ai­noa Poh­jois­maa, jos­sa etä­la­mau­tin on käy­tös­sä. Uu­sia la­maut­ti­mia on han­kit­tu ko­ko ajan li­sää ja myös uu­sia po­lii­se­ja on kou­lu­tet­tu nii­den käyt­tä­mi­seen. Po­lii­sin käy­tös­sä on tä­tä ny­kyä jo yli puo­li tu­hat­ta etä­la­mau­tin­ta.

Helsingin Sanomat 1.6.2012

Ankaraa kritiikkiä Suomen poliisille: ”Uskomatonta”

Bloggaajaa Antti Rautiainen ottaa kantaan eiliseen Helsingin Sanomissa julkaistuun uutiseen, jossa kerrotaan, että poliisi käyttää Suomessa etälamautinta selvästi aiempaa useammin. Vantaan poliisivankilassa kuoli viime viikon lauantaina mies joka sai iskun etälamauttimesta juuri ennen kuolemaansa, HS kertoo.
– Kanadan poliisi suosittelee, ettei sähköaseita anneta poliiseille ennen kuin heillä on viisi vuotta työkokemusta. On siis aika uskomatonta, että Suomessa niitä annetaan jopa putka- ja vanginvartijoille, Rautiainen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.
Rautiaisen mielestä etälamautinta pitäisi käyttää vain ampuma-aseiden korvikkena.
– Ongelma on, että niistä on tullut jonkinlainen yleispätevä väkivalta- ja konfliktitilanteiden ratkaisija, hän kirjoittaa. Poliisi käytti etälamautinta viimeksi viime yönä Vieremällä, jossa otettiin kiinni kolmea ihmistä puukottanut mies.

Uusi Suomi 2.6.2012

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/51013-ankaraa-kritiikkia-etalamauttimen-kaytosta-suomen-poliisille-uskomatonta

Mies kuoli putkaa vantaalla.

26.5.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Kolmekymppinen mies kuoli putkaan Vantaalla lauantaina. Poliisi mukaan mies kuoli voimankäyttötilanteessa. Poliisi kertoi, että mies oli vastustanut voimakkaasti siirtoa ambulanssilla sairaalaan lääkärin arvioitavaksi.

Hänet oli tuotu putkaan lauantain vastaisena yönä voimakkaan päihtymyksen ja aggressiivisuuden takia. Mies oli tuolloin vastustanut ravintolan järjestyksenvalvojaa ja paikalle tulleita poliiseja.

Tapausta tutkii Helsingin poliisilaitos ja tutkintaa johtaa Helsingin kihlakunnan syyttäjä.

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/kolmekymppinen_mies_kuoli_putkaan_vantaalla/

Mies yritti itsemurhaa poliisiautossa – kuoli myöhemmin vammoihinsa

21.5.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Mies yritti itsemurhaa poliisiauton takaosassa Iin ja Oulun välillä torstain vastaisena yönä viime viikolla.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun poliisi meni selvittämään perheväkivaltatilannetta Iihin. Tapauksen yhteydessä mies otettiin kiinni epäiltynä pahoinpitelystä.

Matkalla Iistä Oulun poliisiasemalle mies päätyi epätoivoiseen tekoonsa, joka huomattiin Oulun poliisilaitoksen pihalla. Miestä alettiin elvyttää välittömästi, ja paikalle hälytettiin sairaankuljetus.

Mies vietiin hoitoon Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Hän kuitenkin kuoli vammoihinsa varhain sunnuntaiaamuna.

Tutkinnanjohtaja Erik Kärkkäinen Oulun poliisista kertoo, että tapauksesta on meneillään kolme tutkintaa. Oulun poliisilla on vastuullaan pahoinpitelyn tutkinta ja kuolemansyynselvitys.

”Koska henkilö on kuollut poliisin tiloissa, siitä tehdään poliisirikosilmoitus. Sen seurauksena Lapin poliisi tutkii asiassa virkavelvollisuuden rikkomista. Voi olla, että kuolemansyynselvityskin siirtyy vielä Lapin poliisin tehtäväksi”, Kärkkäinen sanoo.

Kaleva 21.5.2012

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/mies-yritti-itsemurhaa-poliisiautossa-kuoli-myohemmin-vammoihinsa/594050/

Itsemurha yritys, kiinniotettuna, poliisiautossa.

19.5.2012

Epätoivoinen teko poliisiautossa – omaiset järkyttyivät

Iiläismiehen sukulaiset ei voi edelleenkään käsittää kuluneen viikon tapahtumia. He kävivät tänään jättämässä todennäköisesti viimeiset hyvästinsä 37-vuotiaalle miespuoliselle perheenjäsenelleen.

Mies on maannut keskiviikosta lähtien hengityskoneessa Oulun yliopistollisessa sairaalassa yritettyään riistää henkensä poliisiauton takaosassa.

– En voi käsittää, miten tällaista voi tapahtua. Poliisin pitäisi olla se, joka suojelee kaikkia, miehen velipuoli ihmettelee järkyttyneenä.

Oulun poliisin johtokeskuksen yleisjohtaja Ilkka Riikola vahvistaa, että tapaus on kirjattu ja poliisin tutkinnassa. Poliisi ei kuitenkaan aio tiedottaa tapauksesta enempää ennen ensi viikkoa.
Miehen velipuolen mukaan tapahtumat saivat alkunsa, kun miehellä oli ollut riitaa naisystävänsä kanssa. Nainen oli soittanut paikalle poliisit, jotka ottivat miehen mukaansa.

Partio lähti kuljettamaan miestä poliisiauton takaosassa Iistä Ouluun putkaan. Velipuolen mukaan mies oli päätynyt epätoivoiseen ratkaisuunsa jossakin vaiheessa matkan aikana.
Toistaiseksi ei tiedetä, kuinka pian poliisit huomasivat tapahtuneen.

Velipuolen mukaan tapaus tuli perheelle täytenä yllätyksenä.
– Tämä oli meille täysi yllätys ja shokki. Tämä ei jää tähän, aiomme ottaa selvää, mitä tässä oikein on tapahtunut.

Iltalehti 19.5.2012

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012051915596107_uu.shtml

Mies kuoli putkaan Oulussa

8.5.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Poliisi ei epäile rikosta Oulun poliisilaitoksella tapahtuneessa putkakuolemassa. Rikosylikomisario Jarkko Maksniemi Kainuun poliisista kertoo, että tapauksesta tehdään seuraavaksi kuolemansyyn selvitys.

Mies kuoli putkaan Oulun poliisilaitoksella viime viikon lopulla. Kuollutta miestä ei epäilty rikoksesta.

Oulussa tapahtunutta putkakuolemaa tutkii Kainuun poliisi, sillä poliisihallituksen linjauksen mukaan putkakuolemia ei tutkita siinä poliisilaitoksessa, jossa ne ovat tapahtuneet.

Kaleva 8.5.2012

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/mies-kuoli-putkaan-oulussa/592582/

Selviämään tuotu mies menehtyi putkaan Lahdessa

17.4.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Lahden pääpoliisiaseman päihtyneiden säilytystiloissa menehtyi viime yönä 51-vuotias mies. Vahvasti humalassa ollut mies oli tuotu Lahden keskustasta maanantaina iltapäivällä kello 16.15 putkaan selviämään. Vartijat olivat todenneet miehen olevan elossa yöllä.

Tiistaiaamulla kello 05.45 poliisilaitoksen vartija havaitsi miehen elottomaksi. Sairaankuljettajat kävivät toteamassa miehen kuolleeksi.

Poliisin mukaan miehen kuolemaan ei liity rikosta. Miehen kuolinsyy selvitetään oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa. Normaalikäytännön mukaan tällaiset tapaukset tutkii toinen poliisilaitos, joten kuolemansyyn tutkinnan tekee Kanta-Hämeen poliisilaitos.


Turun Sanomat 17.4.2012

 

Kategoriat:Putkakuolemat Avainsanat: , , ,

Mies kuoli putkaan Ylivieskassa

24.3.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Mies kuoli tänä aamuna putkaan Ylivieskan poliisiasemalla.

Vuonna 1967 syntynyt kalajokinen mies kuoli Ylivieskan poliisiaseman säilöönotettujen tiloihin puoli yhdeksän aikoihin aamulla. Häntä yritettiin elvyttää, mutta elvytys ei tuottanut tulosta.

Mies oli otettu aamuyöllä säilöön juopumuksen takia. Sairasauto tarkasti miehen kunnon heti säilöönpanon jälkeen.

Oulun poliisi tutkii kuolemaa normaalina kuolemansyyn selvittämisenä.

MTV3  24.3.2012

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2012/03/1517735/mies-kuoli-putkaan-ylivieskassa

Kategoriat:Putkakuolemat Avainsanat: , , ,