Etusivu > Epäily, POLIISIN TEKEMÄT RIKOKSET > Huumepoliisin päällikkö Jari Aarnio on käyttänyt varoja, joiden alkuperä on hämärä

Huumepoliisin päällikkö Jari Aarnio on käyttänyt varoja, joiden alkuperä on hämärä

4.12.2013

aarnio 
Ja­ri Aar­nio on käyt­tä­nyt ta­lo­hank­kee­seen­sa yli 200 000 eu­roa ra­haa, jon­ka al­ku­pe­rää ei­vät se­li­tä palk­ka­tu­lot, pank­ki­lai­nat tai pe­rin­nöt. Ra­ho­jen al­ku­pe­rää tut­ki­taan. 
Hel­sin­gin huu­me­po­lii­sin pääl­li­kön Jari Aarnion hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa ra­han­käy­tös­sä on sa­to­jen­tu­han­sien eu­ro­jen epä­sel­vyy­det.
Tut­kin­nan­joh­ta­ja Jukka Haavisto ker­too, et­tä Aar­nio on käyt­tä­nyt vii­me vuo­si­na yli 200 000 eu­roa ra­haa, jon­ka al­ku­pe­räs­tä ei ole sel­vyyt­tä.
 
 
”Ra­ho­jen al­ku­pe­rää sel­vi­te­tään ja kaik­ki vaih­toeh­dot tut­ki­taan, mut­ta seu­ran­ta­lai­teyh­tiö Tre­voc on tut­kin­nan koh­tee­na.”
Haa­vis­ton mu­kaan epä­mää­räi­nen ra­han­käyt­tö liit­tyy Aar­nion ta­lo­hank­kee­seen.
Aar­niot ovat ra­ken­ta­neet Por­voo­seen oma­ko­ti­ta­loa, jo­ka on mer­kit­ty per­heen po­jan ni­miin.
 
Po­jal­la ei ole ol­lut ve­ro­tet­ta­via tu­lo­ja. Aar­nion omat net­to­tu­lot ovat vii­me vuo­si­na ol­leet noin 40 000 eu­roa.
Hä­nen vai­mol­laan oli vii­me vuon­na nol­la­tu­lot. Si­tä en­nen hä­nen net­to­tu­lon­sa oli­vat enim­mil­lään run­saat 20 000 eu­roa.
Haa­vis­ton mu­kaan ra­han­käy­tös­tä on to­dis­tee­na eri­lai­sia ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­viä asia­kir­jo­ja, ku­ten kuit­te­ja.
Se­lit­tä­vät­kö palk­ka­tu­lot, pank­ki­lai­nat tai pe­rin­nöt ra­ha­vir­to­ja?
  
”Tä­män­het­kis­ten tie­to­jen va­los­sa ei­vät se­li­tä. Ei­kä ole löy­ty­nyt asia­kir­jo­ja muis­ta­kaan lai­nois­ta”, Haa­vis­to sa­noo.
Haa­vis­ton mu­kaan täs­sä vai­hees­sa tut­kin­taa näyt­tää sil­tä, et­tä ai­na­kin osa ra­has­ta on ol­lut kä­teis­tä.
Aar­nio on kuu­lus­te­luis­sa kiis­tä­nyt syyl­lis­ty­neen­sä ri­kok­seen.
 
Hä­net otet­tiin kiin­ni kol­me viik­koa sit­ten epäil­ty­nä muun muas­sa tör­keäs­tä lah­juk­sen ot­ta­mi­ses­ta ja tör­keäs­tä
vir­ka-a­se­man vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä.Aar­nion vai­moa epäil­lään tör­keäs­tä ra­han­pe­sus­ta.
Myös vai­mo oli van­git­tu­na pa­rin vii­kon ajan, mut­ta hä­net on jo las­ket­tu va­paal­le.
 
Hel­sin­gin kä­rä­jäoi­keus kä­sit­te­li tiis­tai­na Aar­nioon ja Tre­vo­ciin liit­ty­viä va­kuus­ta­ka­va­rik­ko­ja sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na.
Oi­keus an­taa asias­ta pää­tök­sen­sä en­si vii­kon per­jan­tai­na.
Lah­ju­se­päi­ly­jen kes­kiös­sä ole­va seu­ran­ta­lai­teyh­tiö Tre­voc on pe­rus­tet­tu vuon­na 2007.
Mainokset
 1. Jokinen,Kari
  4.12.2013 08:54

  Näen jo valitettavasti oikeudenkäynnin lopputuloksen,tai ainakin pelkään niin käyvän.-Aarnille järjestyy jostain kumman syystä huippuasianajaja,jonka valtio loppukädessä maksaa.-Oikeutta käydään pitkään ja se TODELLA maksaa,muttei Aarniolle itselleen,vaan yhteiskunnalle.

  Poliisit eivät juuri kaiken lisäksi saa milloinkaan yhtä kovia rangaistuksia,kuin ns.tavallinen kansa,vaikka kaiken sen tiedon valossa ,mitä heillä on,pitäisi heidän,jos joidenkin tietää,ettei näin saa missään nimessä toimia.Sen näki jo Helsingin järjestyspoliisina olleen Kari Olavi Kekäläisen tuomiosta.-Hän juotti alaikäisen umpitunneliin,raiskasi tämän ja vielä videoi tekosensa.Sai aluksi olemattoman ehdollisen tuomion,mikä toki korjattiin.

  Aarnion,jos kenen pitäisi tietää,ettei näin sovi toimia,vaan hänen pitäisi toimia esimerkkinä muille kansalaisille.-Minulle riittää jo epäily tällaisesta törkeästä rikoksesta menettämään luottamukseni poliisiin.-Miten sellaisen viranomainen,johon ehdottomasti pitäisi voida luottaa,tekee jotain tällaista.Jos tuomio tulee parin,kolmen vuoden kuluttua olemaan ehdollista,menee kansalta kyllä täysin oikeudentaju ja luottamus poliisiin.-Täytyy sanoa kuin muinoin ”villissä lännessä”,että joku täytyy hirttää malliksi muille.-Ei toki sentään,mutta rangaistuksen tulisi olla ehdottomasti asteikon kovimmasta päästä..malliksi muille ja merkiksi kansalle siitä,että poliisiakin rangaistaan.

  Syvästi ihmettelevä

 1. No trackbacks yet.
Kommentointi on suljettu.
%d bloggers like this: