Etusivu > Lain "rajoilla", LAKI JA OIKEUS > Poliisin laitehankinnat kytkeytyvät rikollisryhmään

Poliisin laitehankinnat kytkeytyvät rikollisryhmään

17.11.2013

poliisi_www

Lah­jus­tut­kin­nan kes­kiös­sä ole­van Tre­vo­cin osa­omis­ta­jiin kuu­luu yri­tys, jo­ta on ol­lut pe­rus­ta­mas­sa ri­kol­lis­po­mon sis­ko. Hel­sin­gin po­lii­si ja tul­li pi­tä­vät uu­sia tie­to­ja huo­les­tut­ta­vi­na.

Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tos ja suo­je­lu­po­lii­si ovat vuo­sien ajan os­ta­neet tark­kai­lu­lait­tei­ta yri­tyk­sel­tä, jol­la on suo­ra yh­teys Suo­men vaa­ral­li­sim­piin lu­keu­tu­van ri­kol­lis­jär­jes­tön joh­ta­jan lä­hi­pii­riin.

Seu­ran­ta­lait­tei­ta val­mis­ta­van Tre­vo­cin osa­omis­ta­ja­na on yh­tiö, jo­ta pe­rus­ta­mas­sa on ol­lut Uni­ted Brot­her­hood -ri­kol­lis­jär­jes­tön joh­ta­jan sis­ko. Sis­ko on myös ol­lut tä­män yh­tiön joh­dos­sa.

Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tos pi­tää esiin tul­lei­ta tie­to­ja huo­les­tut­ta­vi­na.

”Meil­lä ei ole ol­lut mi­tään kä­si­tys­tä täl­lai­sis­ta kyt­kök­sis­tä. Kuu­los­taa erit­täin ikä­väl­tä ja huo­les­tut­ta­val­ta”, sa­noo Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tok­sen vies­tin­tä­joh­ta­ja Juha Hakola.

Hel­sin­gin po­lii­sin ja su­pon li­säk­si ai­na­kin tul­li ja ul­ko­mi­nis­te­riö ovat os­ta­neet tuot­tei­ta Tre­vo­cil­ta.

Useat läh­teet luo­kit­te­le­vat ri­kol­lis­po­mon yh­dek­si Suo­men ala­maail­man joh­ta­jis­ta.

Kes­kus­ri­kos­po­lii­sin mu­kaan Uni­ted Brot­her­hoo­dil­la (UB) on kym­men­kun­ta osas­toa eri puo­lil­la maa­ta.

Jä­se­niä on 70–90, jois­ta noin 50 is­tuu van­ki­las­sa.

Muun muas­sa Hel­sin­gin ja Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­det ovat luo­ki­tel­leet UB:n ryh­mäk­si, jo­ka on jär­jes­täy­ty­nyt va­ka­vien ri­kos­ten te­ke­mis­tä var­ten.

Po­lii­sin mu­kaan tyy­pil­li­siä ri­kok­sia ovat huu­me- ja vä­ki­val­ta­ri­kok­set se­kä lai­ton pe­rin­tä.

UB:n po­mol­la on pit­kä huu­me­ri­kos­taus­ta.

Hän is­tui en­si ker­taa van­ki­las­sa tör­keäs­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta 80-lu­vun puo­li­vä­lis­sä.

Lah­jus­tut­kin­nan kes­kiös­sä ole­van Tre­vo­cin osa­omis­ta­jiin kuu­luu yri­tys, jo­ta on ol­lut pe­rus­ta­mas­sa ri­kol­lis­po­mon sis­ko. Hel­sin­gin po­lii­si ja tul­li pi­tä­vät uu­sia tie­to­ja huo­les­tut­ta­vi­na.Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tos ja suo­je­lu­po­lii­si ovat vuo­sien ajan os­ta­neet tark­kai­lu­lait­tei­ta yri­tyk­sel­tä, jol­la on suo­ra yh­teys Suo­men vaa­ral­li­sim­piin lu­keu­tu­van ri­kol­lis­jär­jes­tön joh­ta­jan lä­hi­pii­riin.Seu­ran­ta­lait­tei­ta val­mis­ta­van Tre­vo­cin osa­omis­ta­ja­na on yh­tiö, jo­ta pe­rus­ta­mas­sa on ol­lut Uni­ted Brot­her­hood -ri­kol­lis­jär­jes­tön joh­ta­jan sis­ko. Sis­ko on myös ol­lut tä­män yh­tiön joh­dos­sa.Myös tul­li kuu­li Tre­vo­cin lin­kit­ty­mi­ses­tä ri­kol­lis­po­mon lä­hi­pii­riin en­sim­mäis­tä ker­taa Hel­sin­gin Sa­no­mil­ta.

”Tä­mä tu­li täy­te­nä yl­lä­tyk­se­nä. Tie­to on hy­vin huo­les­tut­ta­va ot­taen huo­mioon, et­tä yri­tys toi­mit­taa vi­ran­omai­sil­le täl­lais­ta tek­no­lo­giaa”, sa­noi joh­ta­ja, val­von­ta­osas­ton pääl­lik­kö Sami Rakshit tul­lis­ta.

Su­po ei lauan­tai­na ha­lun­nut kom­men­toi­da asiaa.

Tre­voc on kes­kei­ses­sä roo­lis­sa ri­kos­tut­kin­nas­sa, jo­ka koh­dis­tuu Hel­sin­gin huu­me­po­lii­sin pääl­lik­köön Jari Aarnioon.

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus van­git­si per­jan­tai­na Aar­nion epäil­ty­nä muun muas­sa tör­keäs­tä lah­juk­sen ot­ta­mi­ses­ta ja tör­keäs­tä vir­ka-ase­man vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä.

Sa­mal­la van­git­tiin kol­me Tre­vo­ciin liit­ty­vää mies­tä epäil­tyi­nä Aar­nion lah­jo­mi­ses­ta ja muis­ta ri­kok­sis­ta.

Ri­kol­lis­po­mon sis­ko pe­rus­ti si­joi­tus­yri­tyk­sen hei­nä­kuus­sa 2009. Sis­ko oli kaup­pa­re­kis­te­ri­tie­to­jen mu­kaan yh­tiön hal­li­tuk­sen jä­sen ja toi­mi­tus­joh­ta­ja vain re­kis­te­röi­mis­päi­vän.

Sen jäl­keen yri­tys siir­tyi yh­del­le per­jan­tai­na van­gi­tuis­ta mie­his­tä.

Mies­tä epäil­lään tör­keäs­tä lah­juk­sen an­ta­mi­ses­ta, tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta ja avun­an­nos­ta tör­keään vir­ka-ase­man vää­rin­käyt­töön.

Yh­tiöi­den ti­lin­pää­tös­asia­kir­jois­ta käy il­mi, et­tä Tre­voc sai si­joi­tus­yh­tiöl­tä ko­rot­to­man, noin 200 000 eu­ron vaih­to­vel­ka­kir­ja­lai­nan vuon­na 2009.

Kak­si vuot­ta myö­hem­min lai­na muun­net­tiin osak­keik­si, jo­ten si­joi­tus­yh­tiös­tä tu­li Tre­vo­cin osa­kas 30 pro­sen­tin omis­tu­so­suu­del­la.

Asia­kir­jo­jen pe­rus­teel­la näyt­tää sil­tä, et­tä si­joi­tus­yh­tiö pe­rus­tet­tiin vain tä­tä lai­naa var­ten. Sen muu toi­min­ta on ol­lut hy­vin pie­ni­muo­tois­ta.

Tut­kin­nan­joh­ta­jat ei­vät lauan­tai­na suos­tu­neet kom­men­toi­maan asiaa tut­kin­nal­lis­ten syi­den ta­kia.

Useat läh­teet luo­kit­te­le­vat ri­kol­lis­po­mon yh­dek­si Suo­men ala­maail­man joh­ta­jis­ta.

Kes­kus­ri­kos­po­lii­sin mu­kaan Uni­ted Brot­her­hoo­dil­la (UB) on kym­men­kun­ta osas­toa eri puo­lil­la maa­ta.

Jä­se­niä on 70–90, jois­ta noin 50 is­tuu van­ki­las­sa.

Muun muas­sa Hel­sin­gin ja Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­det ovat luo­ki­tel­leet UB:n ryh­mäk­si, jo­ka on jär­jes­täy­ty­nyt va­ka­vien ri­kos­ten te­ke­mis­tä var­ten.

Po­lii­sin mu­kaan tyy­pil­li­siä ri­kok­sia ovat huu­me- ja vä­ki­val­ta­ri­kok­set se­kä lai­ton pe­rin­tä.

 

Mainokset
%d bloggers like this: