Etusivu > Epäily, LAKI JA OIKEUS, MUUT POLIISI ASIAT, POLIISIN TEKEMÄT RIKOKSET, Putkakuolemat > Am­nes­ty ih­met­te­lee syyt­tä­jän tuo­ret­ta pää­tös­tä ol­la syyt­tä­mät­tä po­lii­se­ja kä­rä­jil­lä

Am­nes­ty ih­met­te­lee syyt­tä­jän tuo­ret­ta pää­tös­tä ol­la syyt­tä­mät­tä po­lii­se­ja kä­rä­jil­lä

8.8.2013

taser22Po­lii­si käyt­ti etä­la­mau­tin­ta kah­dek­san ker­taa run­saan vuo­den ta­kai­sen Van­taan put­ka­kuo­le­man yh­tey­des­sä. Am­nes­ty ih­met­te­lee syyt­tä­jän tuo­ret­ta pää­tös­tä ol­la syyt­tä­mät­tä po­lii­se­ja kä­rä­jil­lä.
 

Suo­men en­sim­mäi­nen etä­la­maut­ti­men käy­tön yh­tey­des­sä ta­pah­tu­nut kuo­le­ma ei joh­da syyt­tei­siin. Ih­mis­oi­keus­jär­jes­tö Am­nes­ty In­ter­na­tio­nal pi­tää häm­men­tä­vä­nä, et­tä po­lii­si sel­viää il­man seu­raa­muk­sia.

Nyt jul­ki­sik­si tul­leet asia­kir­jat pal­jas­ta­vat, et­tä po­lii­si käyt­ti etä­la­mau­tin­ta put­kas­sa ol­lee­seen kol­mi­kymp­pi­seen mie­heen kah­dek­san ker­taa juu­ri en­nen tä­män kuo­le­maa.

Mies kuo­li Van­taan po­lii­si­put­kas­sa ke­vääl­lä 2012.

Esi­tut­kin­ta koh­dis­tui kah­teen po­lii­siin. Heis­tä toi­nen käyt­ti etä­la­mau­tin­ta, ja toi­nen toi­mi kent­tä­joh­ta­ja­na.

Syyt­tä­jä Jukka Haavisto päät­ti vii­me per­jan­tai­na ol­la syyt­tä­mät­tä kak­sik­koa kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta.

Haa­vis­to pi­tää po­lii­sien käyt­tä­miä voi­ma­keinoja pe­rus­tel­tui­na ja asian­mu­kai­si­na. Po­lii­sit ei­vät tien­neet mie­hen mah­dol­li­sis­ta sy­dän­vai­vois­ta, ei­kä hei­dän toi­mien­sa mah­dol­li­ses­ta vai­ku­tuk­ses­ta kuo­le­maan ole näyt­töä.Ri­kos­epäi­lyt kos­ki­vat ti­lan­net­ta, jos­sa nel­jä po­lii­sia ja yk­si var­ti­ja yrit­ti­vät siir­tää mies­tä put­kas­ta am­bu­lans­siin.Mies oli aiem­min käyt­täy­ty­nyt put­kas­sa ag­gres­sii­vi­ses­ti ja pur­rut it­seään sor­meen niin, et­tä sii­tä vuo­ti ver­ta. Osa mie­hen ti­laan liit­ty­vis­tä asiois­ta on ju­lis­tet­tu sa­lai­sek­si.

Hän kiel­täy­tyi läh­te­mäs­tä put­kas­ta käs­ky­tyk­ses­tä ja voi­man­käy­töl­lä uh­kaa­mi­ses­ta huo­li­mat­ta. Po­lii­si am­pui etä­la­maut­ti­mel­la, kun mies oli tu­los­sa koh­ti nyr­kit pys­tys­sä. Nuo­let osui­vat lan­tioon ja so­lis­luun koh­dal­le.

Po­lii­sit ja var­ti­ja ei­vät kui­ten­kaan saa­neet 142-ki­lois­ta mies­tä hal­lin­taan­sa. Hän jat­koi rim­pui­lua he­ti säh­kö­vir­ran lo­put­tua.

Tä­mä tois­tui useas­ti. Po­lii­si käyt­ti la­mau­tin­ta mie­heen kah­dek­sas­ti mi­nuu­tin ai­ka­na, kun­nes mie­hen kä­det ja ja­lat saa­tiin si­dot­tua.

Säh­kö­is­kut kes­ti­vät 1–5 se­kun­tia ker­ral­laan ja nii­den vä­li­set tauot 2–7 se­kun­tia.Kun am­bu­lans­si­hen­ki­lös­tö tu­li sel­liin, yk­si po­lii­seis­ta huo­ma­si mie­hen ole­van elo­ton. Mies­tä ei on­nis­tut­tu el­vyt­tä­mään.

Etä­la­maut­ti­men käy­tös­tä ei ole val­von­ta­ka­me­ran tal­len­net­ta, kos­ka mies oli peit­tä­nyt pai­dal­la sel­lin­sä ka­me­ran.

Oi­keus­lää­kä­rin lau­sun­to­jen mu­kaan mie­hel­lä oli sy­dän­vai­vo­ja. Var­si­nai­nen kuo­lin­syy oli sy­dä­men lii­ka­kas­vu, sy­dän­li­hak­sen lie­vä pai­kal­li­nen si­de­ku­dos­tu­mi­nen ja sy­dä­men kam­mioi­den laa­jen­tu­mi­nen.

Etä­la­maut­ti­men käyt­tö vai­kut­ti oi­keus­lää­kä­rin ar­vion mu­kaan to­den­nä­köi­ses­ti epä­suo­tui­sas­ti mie­hen ti­laan ja saat­toi si­ten myö­tä­vai­kut­taa kuo­le­maan.

Syyt­tä­jä tul­kit­see lau­sun­toa niin, et­tei säh­kö­is­ku­jen vai­ku­tuk­ses­ta ole var­maa näyt­töä. 

Am­nes­ty In­ter­na­tio­nal ar­vos­te­li tuo­reim­mas­sa vuo­si­ra­por­tis­saan po­lii­sin toi­mia. Jär­jes­tön mie­les­tä la­mau­tin­ta ei pi­täi­si käyt­tää sel­lis­sä lain­kaan.Tuo­reet tie­dot häm­men­tä­vät Am­nes­tyn Suo­men-osas­ton toi­min­nan­joh­ta­jaa Frank Johanssonia en­ti­ses­tään.

”Käy­tet­tiin­kö etä­la­mau­tin­ta to­del­la kah­dek­san ker­taa?” Jo­hans­son ih­met­te­lee.

”Yk­si­kin ker­ta voi ol­la hei­kos­sa ti­las­sa ole­val­le hen­gen­vaa­ral­li­nen. Kah­dek­san ker­taa on poik­keuk­sel­lis­ta. Olen hy­vin häm­men­ty­nyt, et­tei po­lii­seil­le tu­le seu­raa­muk­sia.”

Helsingin Sanomat 8.8.2013
Mainokset
%d bloggers like this: