Etusivu > MUUT POLIISI ASIAT > Poliisi varustautuu tabletilla

Poliisi varustautuu tabletilla

20.1.2013

tablet

Po­lii­si­par­tiot ovat saa­mas­sa tab­let­ti­lait­teet, joil­la voi hoi­taa toi­mis­to­työt tien pääl­lä. Sen myö­tä pik­ku­ri­kol­lis­ten­kin sor­men­jäl­jet voi­daan tal­tioi­da.

Po­lii­si­par­tiot voi­vat lä­hi­vuo­si­na tal­tioi­da ri­kok­ses­ta epäil­ty­jen tun­to­mer­kit, sor­men­jäl­jet ja muut tun­nis­teet ri­kos­pai­kal­ta suo­raan val­ta­kun­nal­li­siin re­kis­te­rei­hin, jos suun­ni­tel­tu mo­bii­li­so­vel­lus osoit­tau­tuu toi­mi­vak­si.

Par­tiot voi­si­vat käyt­tää uut­ta työ­ka­luaan esi­mer­kik­si tab­le­til­la tai äly­pu­he­li­mel­la. To­den­nä­köis­tä on, et­tä täl­löin po­lii­si al­kai­si re­kis­te­röi­dä ri­kok­ses­ta epäil­ty­jen tun­nis­te­tie­to­ja sel­väs­ti ny­kyis­tä kat­ta­vam­min myös var­sin vä­häi­sis­sä ri­kos­ta­pauk­sis­sa.

NY­KYI­SIN kent­tä­po­lii­sit jou­tu­vat kes­ken par­tioin­nin vie­mään epäil­lyt po­lii­si­lai­tok­sel­le tie­to­jen ja tun­nis­tei­den re­kis­te­röi­mis­tä var­ten. Sii­hen voi ku­lua jo­pa tun­te­ja, jos par­tio on kau­ka­na lai­tok­sel­ta.Par­tiot jät­tä­vät­kin usein vä­häi­sis­tä ri­kok­sis­ta epäil­ty­jen sor­men­jäl­jet ja muut tun­nis­teet ko­ko­naan re­kis­te­röi­mät­tä, kos­ka lai­tok­sel­la käyn­ti vei­si lii­kaa ai­kaa.

TAB­LE­TIN ja tiet­ty­jen li­sä­lait­tei­den avul­la par­tioi­den on mää­rä pys­tyä tal­tioi­maan epäil­lyn sor­men­jäl­kien ja dna:n li­säk­si myös ää­ni­näy­te ja ken­gän­jäl­ki se­kä ot­ta­maan hä­nes­tä kas­vo­ku­via.

”Re­kis­te­röi­tä­vien hen­ki­löi­den mää­rä voi mo­nin­ker­tais­tua, kun kai­ken voi hoi­taa ri­kos­pai­kal­la. Sil­loin pi­tää rat­kais­ta, ale­taan­ko re­kis­te­riin ke­rä­tä tun­nis­tei­ta pie­niin­kin rik­ko­muk­siin syyl­lis­ty­neil­tä. Pak­ko­kei­no­la­ki mah­dol­lis­tai­si sen”, sa­noo Po­lii­si­hal­li­tuk­sen yli­ko­mi­sa­rio Ti­mo Vä­li­mä­ki.

Hä­nen mu­kaan­sa esi­mer­kik­si nä­pis­tyk­set, pa­hoin­pi­te­lyt ja lii­ken­ne­ri­kok­set ovat sel­lai­sia ri­kok­sia, joi­hin syyl­lis­ty­nei­den tie­dot ja tun­nis­teet po­lii­si voi­si uu­den tek­nii­kan an­sios­ta re­kis­te­röi­dä ny­kyis­tä useam­min.PO­LII­SI­HAL­LI­TUK­SEN on mää­rä päät­tää ke­vääl­lä, mi­ten se ai­koo hank­kia tu­le­van työ­ka­lun­sa. Val­mis­ta tuo­tet­ta ei ole myyn­nis­sä mark­ki­noil­la. Po­lii­si on jo teh­nyt yh­den de­mo­ver­sion tu­le­vas­ta so­vel­luk­ses­ta yh­des­sä Tie­don ja Mic­ro­sof­tin Suo­men-yk­si­kön kans­sa. Seu­raa­vak­si työ­pöy­däl­lä on to­del­li­seen po­lii­si­käyt­töön tu­le­va so­vel­lus.Po­lii­si yrit­tää löy­tää lai­te- ja oh­jel­mis­to­val­mis­ta­jis­ta kump­pa­nei­ta, jot­ka voi­si­vat osal­lis­tua pait­si ke­hi­tys­työ­hön myös ku­lu­jen kat­ta­mi­seen.

”Voi­si ku­vi­tel­la, et­tä kiin­nos­tu­nei­ta löy­tyy, kos­ka vas­taa­via tuot­tei­ta voi myö­hem­min myy­dä mui­hin­kin mai­hin. Poh­jois­mai­den ja Kes­ki-Eu­roo­pan kol­le­gat seu­raa­vat tä­tä pro­jek­tia kiin­nos­tu­nei­na”, sa­noo Po­lii­si­hal­li­tuk­sen po­lii­si­tar­kas­ta­ja Mi­ka Pa­sa­nen.

PO­LII­SI­HAL­LI­TUK­SEN tar­koi­tuk­se­na on, et­tä uu­si so­vel­lus val­mis­tui­si en­si vuo­den ai­ka­na. Vie­lä on kui­ten­kin rat­kai­se­mat­ta, mil­loin po­lii­si­par­tiot al­ka­vat käyt­tää si­tä to­si­toi­mis­sa.

Sii­hen vai­kut­ta­vat ra­hoi­tuk­sen ja lai­te­han­kin­to­jen ai­ka­tau­lun li­säk­si tes­ti­käy­tös­tä saa­ta­vat ko­ke­muk­set.

”Voi­si ku­vi­tel­la, et­tä kiin­nos­tu­nei­ta löy­tyy, kos­ka vas­taa­via tuot­tei­ta voi myö­hem­min myy­dä mui­hin­kin mai­hin. Poh­jois­mai­den ja Kes­ki-Eu­roo­pan kol­le­gat seu­raa­vat tä­tä pro­jek­tia kiin­nos­tu­nei­na”, sa­noo Po­lii­si­hal­li­tuk­sen po­lii­si­tar­kas­ta­ja Mi­ka Pa­sa­nen.

Microsoft vahvoilla, Apple heikoilla

Po­lii­sil­la on kol­me pää­vaih­to­eh­toa tu­le­vien kent­tä­re­kis­te­röin­ti­so­vel­lus­ten­sa käyt­tö­jär­jes­tel­mäk­si: Mic­ro­sof­tin Win­dows, Goog­len And­roid ja App­len IOS.

Po­lii­si­hal­li­tuk­sen mu­kaan kaik­ki tu­le­vat lai­te­han­kin­nat kil­pai­lu­te­taan. Va­lin­ta­pro­ses­sis­sa vah­voil­la on Mic­ro­soft ja sen Win­dows-jär­jes­tel­mä.

Win­dows on jo käy­tös­sä po­lii­sin toi­mis­to­tie­to­ko­neis­sa ym­pä­ri maan, min­kä vuok­si myös tab­le­tit tai muut uu­det mo­bii­li­lait­teet oli­si tek­ni­ses­ti luon­te­vin­ta liit­tää sa­maan ”e­ko­sys­tee­miin”.

”Sel­vi­täm­me kui­ten­kin myös mui­ta vaih­toeh­to­ja”, sa­noo han­ke­joh­ta­ja Mi­ka Pa­sa­nen Po­lii­si­hal­li­tuk­ses­ta.

http://www.hs.fi/paivanlehti/19012013/kotimaa/Poliisi+varustautuu+tabletilla/a1358495919527

Mainokset
%d bloggers like this: