Etusivu > MUUT POLIISI ASIAT > Valtion salainen tietoverkko myöhästyy lisää

Valtion salainen tietoverkko myöhästyy lisää

13.10.2012

Suo­meen ra­ken­teil­la ole­van huip­pu­tur­val­li­sen vi­ran­omais­ver­kon käyt­töön­ot­to vii­väs­tyy jäl­leen. Nyt syy­nä on tie­to­verk­koa kos­ke­va la­ki, jon­ka val­mis­te­lu on yl­lät­täen mut­kis­tu­nut.

Uut­ta hal­lin­non tur­val­li­suus­verk­koa eli niin sa­not­tua tu­ve-verk­koa ei voi­da ot­taa käyt­töön, en­nen kuin edus­kun­ta hy­väk­syy si­tä sään­te­le­vän uu­den lain.

Lain pi­ti tul­la voi­maan tam­mi­kuun alus­sa, jol­loin myös uu­si tur­val­li­suus­verk­ko oli­si aloit­ta­nut toi­min­tan­sa.

VIE­LÄ ke­vääl­lä näyt­ti sil­tä, et­tä la­ki jul­ki­sen hal­lin­non tur­val­li­suus­verk­ko­toi­min­nas­ta hy­väk­sy­tään edus­kun­nas­sa lop­pu­vuo­des­ta. Ke­säl­lä jär­jes­tet­tiin lau­sun­to­kier­ros, jon­ka jäl­keen ai­ka­tau­lu ru­kat­tiin uu­sik­si.

Neu­vot­te­le­va vir­ka­mies Sa­mi Ki­vi­va­sa­ra val­tio­va­rain­mi­nis­te­riös­tä sa­noi per­jan­tai­na HS:l­le, et­tei on­gel­ma­na ole mi­kään yk­sit­täi­nen asia, vaan lain­val­mis­te­lu on osoit­tau­tu­nut odo­tet­tua mut­kik­kaam­mak­si.

Ta­voit­tee­na on nyt, et­tä la­ki saa­daan edus­kun­nan kä­sit­te­lyyn en­si ke­vää­nä. Lais­sa on muun muas­sa mää­räyk­siä sii­tä, kei­den on pak­ko käyt­tää uut­ta verk­koa ja mi­ten sen toi­min­ta ra­hoi­te­taan.

Ra­hoi­tus tu­lee val­tion bud­je­tin li­säk­si ver­kon käyt­tä­jil­tä pe­rit­tä­vis­tä mak­suis­ta.

ERI­TYI­SES­TI mi­nis­te­riöi­den, ar­mei­jan, po­lii­sin, pe­las­tus­lai­tos­ten ja ra­ja­var­tios­ton käyt­töön suun­ni­tel­lun tur­val­li­sen tie­to­ver­kon pi­ti val­mis­tua jo vii­me vuon­na.

Han­ke osoit­tau­tui kui­ten­kin tek­ni­ses­ti odo­tet­tua vaa­ti­vam­mak­si, jo­ten aloi­tus­ta siir­ret­tiin vuo­den 2013 al­kuun.

Ver­kon suun­nit­te­luun ja ra­ken­ta­mi­seen on käy­tet­ty 199 mil­joo­naa eu­roa.

Tur­val­li­suus­ver­kon pe­rus­ta­na on Puo­lus­tus­voi­mien vies­tin­tä­verk­ko, jo­hon mui­ta val­tio­val­lan verk­ko­ja su­lau­te­taan. Ar­mei­jan verk­koon kuu­luu muun muas­sa kaa­pe­li­verk­ko­ja, lai­te­ti­lo­ja se­kä ver­kon oh­jaus- ja val­von­ta­lait­tei­ta.

Uu­den tur­val­li­suus­ver­kon toi­min­taa ryh­tyy pyö­rit­tä­mään val­tion omis­ta­ma Suo­men eril­lis­ver­kot, jo­ka on pe­rus­ta­nut eril­li­sen yh­tiön ope­roin­tia var­ten.

Tur­val­li­suus­ver­kon pe­rus­ta­na on Puo­lus­tus­voi­mien vies­tin­tä­verk­ko, jo­hon mui­ta val­tio­val­lan verk­ko­ja su­lau­te­taan. Ar­mei­jan verk­koon kuu­luu muun muas­sa kaa­pe­li­verk­ko­ja, lai­te­ti­lo­ja se­kä ver­kon oh­jaus- ja val­von­ta­lait­tei­ta.

Uu­den tur­val­li­suus­ver­kon toi­min­taa ryh­tyy pyö­rit­tä­mään val­tion omis­ta­ma Suo­men eril­lis­ver­kot, jo­ka on pe­rus­ta­nut eril­li­sen yh­tiön ope­roin­tia var­ten.

 

http://www.hs.fi/paivanlehti/kotimaa/Valtion+salainen+tietoverkko+my%C3%B6h%C3%A4styy+lis%C3%A4%C3%A4/a1350010723237

Mainokset
%d bloggers like this: