Etusivu > Kotietsintä, Muu hölmöily, MUUT POLIISI ASIAT, POLIISIN PAKKOKEINOT, POLIISIN TEKEMÄT RIKOKSET > Miestä epäillään poliisin salakatselusta, kun partio kävi hänen kotonaan

Miestä epäillään poliisin salakatselusta, kun partio kävi hänen kotonaan

10.8.2012

Päivitetty 13:46

Poliisi: Varoituskyltti puuttui asunnosta. Oikeusoppineet: Poliisilla ei suojaa.

Voi­ko mies syyl­lis­tyä sa­la­kat­se­luun, kun hä­nen ko­to­naan käy po­lii­si­par­tio ja se tal­len­tuu sa­mal­la si­sä­ti­lo­ja ku­vaa­vaan vi­deo­val­von­ta­jär­jes­tel­mään?

Val­kea­kos­kel­la näin kä­vi vii­me lauan­tai­na.

Sak­sa­lai­nen lin­tu­har­ras­ta­ja Ste­fan Gof­fer­je on ih­meis­sään lin­tu­epi­so­din­sa uu­des­ta kään­tees­tä, jon­ka jäl­keen hä­nes­tä tu­li sa­la­kat­se­lus­ta epäil­ty.

Aiem­min tiis­tai­na Gof­fer­jen ko­to­na kä­vi po­lii­si­par­tio yh­des­sä pai­kal­li­sen eläin­suo­je­lu­val­vo­jan kans­sa. Par­tio tal­len­tui vi­deo­jär­jes­tel­mään, jo­ka ku­vaa asun­toa mur­to­var­kai­den va­ral­ta ja asun­nos­sa ole­vien koi­rien etä­val­von­nan vuok­si.

Gof­fer­jen mu­kaan po­lii­sit toi­mi­vat uh­kaa­vas­ti ja epä­asial­li­ses­ti ei­vät­kä suos­tu­neet pu­hu­maan eng­lan­tia tai ker­to­maan ni­miään.

Kai­ken li­säk­si heil­tä puut­tui­vat haa­la­rei­den ni­mi­kyl­tit, mi­kä on vas­toin ase­tus­ta. Si­sä­mi­nis­te­riön mu­kaan ko­ti­käyn­ti ei ole sel­lai­nen eri­tyis­teh­tä­vä, jon­ka vuok­si tar­ra­kiin­nit­tei­sen lät­kän voi­si pois­taa.

Mies me­ni po­lii­si­ase­mal­le te­ke­mään il­moi­tuk­sen par­tios­ta ja liit­ti mu­kaan kak­si still-ku­vaa vi­deos­ta, jos­ta käy il­mi ni­mi­lät­kien puu­te. Asia pää­tyi val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän­vi­ras­toon.

Jat­koa seu­ra­si lauan­tai­na. Kak­si si­vii­lia­suis­ta, Gof­fer­jen mu­kaan täl­lä ker­taa ys­tä­väl­lis­tä, po­lii­sia tu­li käy­mään ja ha­lu­si ot­taa ku­via ka­me­ra­val­von­nas­ta ja sii­tä va­roit­ta­vis­ta kyl­teis­tä.

He myös esit­ti­vät ko­tiet­sin­tä­lu­van, jon­ka mu­kaan mies­tä epäil­lään sa­la­kat­se­lus­ta, kos­ka par­tio tal­len­tui näi­den tie­tä­mät­tä jär­jes­tel­mään.

”­Luu­len, et­tä po­lii­si ha­lu­si vä­hän an­taa ta­kai­sin mi­nul­le”, Gof­fer­je sa­noo.

Tä­män po­lii­si kiis­tää eh­dot­to­mas­ti. Ri­kos­ko­mi­sa­rio Jo­ni Län­si­pu­ron mu­kaan nyt tut­ki­taan, oli­ko riit­tä­vän sel­väs­ti ja mo­nis­sa pai­koin il­moi­tet­tu ka­me­ra­val­von­nas­ta.

”­Se täy­tyy ta­val­la tai toi­sel­la il­moit­taa sel­väs­ti, et­tä jo­ka kyn­nyk­sel­tä si­sään as­tuu, hä­nen tu­lee tie­tää, et­tä siel­lä on ka­me­ra­val­von­ta”, Län­si­pu­ro sa­noo.

Gof­fer­je sa­noo, et­tä it­se teh­dyt kyl­tit ovat ol­leet pai­kal­laan jo ai­ko­ja ul­koai­das­sa, te­ras­sin oven vie­res­sä ja si­säo­ves­sa. Ne myös näyt­tä­vät van­hoil­ta.

”­Fak­ta on se, et­tä nä­mä hen­ki­löt, jot­ka siel­lä oli­vat, ei­vät ole tien­neet”, Län­si­pu­ro sa­noo.

http://www.hs.fi/kotimaa/Miest%C3%A4+ep%C3%A4ill%C3%A4%C3%A4n+poliisin+salakatselusta+kun+partio+k%C3%A4vi+h%C3%A4nen+kotonaan/a1344446805635

Poliisi tutkii: Syyllistyikö poliisipartiota kotonaan kuvannut mies salakatseluun?

Tutkinnanjohtaja Joni Länsipuron mukaan tutkinnalla selvitetään nyt, missä menevät salakatselun rajat.

Tapahtumavyyhti alkoi saksalaisen lintuharrastajan kotoa Valkeakoskella, jonne poliisipartio lähti mukaan virka-avuksi paikallisen eläinsuojeluvalvojan mukaan. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat.

Visiitin jälkeen lintuharrastaja marssi poliisiasemalle, koska hän piti eläinsuojeluilmoitusta laittomana. Mies teki tutkintapyynnön myös poliisista, koska hänelle ei ollut selvinnut paikalla käyneiden poliisien henkilöllisyys. Poliisin nimi käy normaalisti ilmi haalarin virkamerkistä.

Asiaa käsitellään nyt valtakunnansyyttäjänvirastossa.

Kritisoidessaan poliisin toimintaa lintuharrastaja lätkäisi pöytään myös kaksi värillistä A4-kokoista still-kuvaa poliisipartiosta. Tässä vaiheessa poliisille kävi ilmi, että miehellä oli ollut kotonaan nauhoittava videovalvontajärjestelmä.

Still-kuvat aiheuttivat näin myös toisen tutkinnan, johon oli rikoskomisario Joni Länsipuron mukaan pakko tarttua. Poliisi tutkii nyt, toimiko mies laillisesti, kun hänen kotonaan vieraillut poliisipartio tallentui tietämättään sisätiloja kuvanneelle kameralle.

– Jos poliisi epäilee jotain rikollista tapahtuneen, niin asiasta on virkavelvollisuuden nimissä tehtävä ilmoitus. Sitä ei voi sivuuttaa, hän sanoo.

Hyvin valitettava tapaus

Länsipuro kertoo, että kuvattavan kohteen täytyy aina olla tietoinen asiasta.

– Kyse ei ole siitä, että kuvauksen kohteena oli juuri poliisi vaan kyseessä olisi saattanut olla vaikkapa huoltomies. Asia ydin on siinä, että tässä halutaan suojella ihmisen yksityisyyttä. Haluamme selvittää yleisellä tasolla, onko tällainen sallittua, Länsipuro sanoo.

Hän vertaa tapausta marjastajaan, joka tallentuu tietämättään riistakameran kuvaan.

– Mies olisi voinut kuvata poliisipartiotaan vaikka koko vierailun ajan kädessään olevalla videokameralla. Kuvauksen kohteelle täytyy vain olla selvää, että häntä kuvataan.

Salakatselu on asianomistajarikos, joten asia ei etene syyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta. Länsipuro harmittelee, että asiasta on noussut julkisuudessa kova poru.

– Nyt on keskitytty vain siihen, että paikan päällä olevat henkilöt sattuivat olemaan poliiseja. Laki ei kuitenkaan selvästi tee eroa sen välille, kuka kuvauksen kohteena voi olla.

”Ei ajojahti”

Asiasta ei Länsipuron käsityksen mukaan ole olemassa ennakkotapausta.

Rikoskomisario ymmärtää, että kysymys poliisin salakatselusta asukkaan kotona herättää kuitenkin kummastusta.

– Onhan se myös niin, että poliisi oli asunnossa virkatehtävissä ja poliisin toiminnan täytyy kestää päivänvaloa, hän myöntää.

Länsipuro kiistää, että tutkinta mahdollisesta salakatselusta liittyisi lintuharrastajan ilmoitukseen poliisin nimikylttien puuttumisesta.

– Tässä ei ole kyse mistään ajojahdista. On kuitenkin hyvin valitettavaa, että epäilty toi tämän asian näin voimakkaasti julkisuuteen. Poliisi olisi halunnut suorittaa rauhassa tutkimuksensa loppuun. On hyvin epätavallista, että näin keskeneräisestä tutkinnasta keskustellaan näin paljon näin varhaisessa vaiheessa.

– Tässä tapauksessa punnitaan nyt se, missä menee ihmisen yksityisyyden raja, hän vielä lisää.

Poliisi selvittää nyt, oliko mies ilmoittanut valvonnasta riittävän selkeästi kylteillä.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012080915935395_uu.shtml

OLEN tottunut ja kasvanut siihen, että tässä maassa poliisiin voi luottaa. Saksalaismiehen salakatseluepäily on kuitenkin niin absurdi, että uutista lukiessani mietin, oliko tapahtumapaikka sittenkin DDR:ssä.

Poliisi epäilee miestä salakatselusta, sillä hänen valvontakameransa kuvasivat poliiseja heidän käydessään miehen kotona. Epäilty ”rikos” kävi ilmi, kun mies meni asemalle tekemään valitusta epäasiallisesti käyttäytyneiden viranomaisten toimista ja esitti todistusaineistona kuvia.

Tässä tapauksessa on kaikki väärin. Kuten oikeusoppineiden kommenteista ilmenee, salakatselupykälän tarkoitus ei taatusti ole suojata virkatehtävissä toimivan poliisin yksityisyydensuojaa. Eikö Suomen poliisin toiminta kestä päivänvaloa?

Poliisin selittelyt vain pahentavat asiaa. Rikoskomisario väittää, etteivät poliisit tienneet, että heitä kuvataan. Helsingin Sanomilla on kuva kyltistä, jossa miehen kiinteistön kameravalvonta tuodaan ilmi. Rikoskomisarion mukaan kameravalvonnasta olisi pitänyt kertoa suullisesti. Eikö Suomen poliisi osaa lukea?

Vielä sokerina pohjalla rikoskomisario valittelee tapauksen saamaa julkisuutta, sillä asia on keskeneräinen. Eikö Suomen poliisin toimia saa arvostella?

Jotta luottamus poliisiin säilyy verrattain huikaisevan korkealla tasolla, johon meillä on totuttu, ei tällaisilla ylireagoinneilla kannattaisi nakertaa arvovaltaa. Saati arvostella niiden päätymistä julkisuuteen.

Siteeraan yhtä nettikeskustelijaa: Kun poliisi käyttää Suomessa valtaansa väärin, siihen on puututtava heti ja tehokkaasti.

JAAKKO ISONIEMI

Iltalehdessä Länsipuro panee vielä paremmaksi: ”Hän vertaa tapausta marjastajaan, joka tallentuu tietämättään riistakameran kuvaan.” (IL verkkolehti 9.8.2012).

Länsipuro tietenkin kiistää, että kyseessä olisi poliisin kosto, ja väittää: ”Tässä tapauksessa punnitaan nyt se, missä menee ihmisen yksityisyyden raja” (IL).

Tämä kaikki on humpuukia.

Rikoslain 24 luvun 6 § säätää salakatselusta:
”Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa
1) kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä taikka
2) yleisöltä suljetussa 3 §:ssä tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten,
on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.”

Avainasioita tässä pykälässä ja tämän tapauksen osalta ovat ”kotirauhan suojaamassa paikassa” ja ”tämän yksityisyyttä loukaten”.

Paikka johon talitiaisten vapautusrintama tunkeutui, oli kiistatta kotirauhan suojaama, mutta oliko se poliisien kotirauhaa? Tietenkään ei. Kysymys oli miehen kotirauhasta.

Tunkeutuivatko poliisit asuntoon yksityishenkilöinä? Jos tunkeutuivat, he syyllistyivät kotirauhan rikkomiseen ja mahdollisesti muihinkin rikoksiin.

Olivatko poliisit paikalla virkamiehinä? Oletettavasti olivat. Kuinka kuvaaminen on siinä tapauksessa voinut loukata heidän yksityisyyttään?

Oikeuskirjallisuudessa todetaan salakatselusta muun muassa näin: ”Katseleminen ja kuvaaminen on kotirauhan piirin ja edellä mainittujen intiimien tilojen [esim. WC, puhuhuone – MN] rangaistavaa vain, jos se tapahtuu ”yksityisyyttä loukaten”. Merkitystä ei ole sillä, onko tarkkailu avointa vai salaista, koska tarkkailtava ei voi useissa tapauksissa välttää kuvatuksi tulemista ja siten yksityisyytensä loukkaamista, vaikka kuvaaja ei yrittäisikään toimia salaa”. (Rikosoikeus. WSOYpro 2009, s. 654).

Siinä se on. Rikoskomisario Länsipuron selittelyt ilmoituspakosta ovat poliisiaseman kahvihuoneessa virkattuja omatekoisia oppeja.

Entäpä riistakamera-vertaus? Tämä on kyllä itsestään selvyys, mutta lainataan vielä hiukka oikeuskirjallisuutta (emt. s. 652):
”Salakatselun suoja on siten suppeampi kuin salakuuntelussa. Suoja ei ulotu milloinkaan yleisille paikoille, kuten kaduille ja toreille, eikä myöskään kauppoihin, pankkeihin ja muihin paikkoihin, joihin yleisöllä on vapaa pääsy”.

Kuten metsään, jossa riistakamerat yleensä ovat.

Poliisin virkavelvollisuus on tuntea laki, jota se väittää rikotun. Koska lain ilmeisen vilpillisen tulkinnan perusteella on tehty laiton kotietsintä (kameroiden tutkiminen), on asia perin vakava. Poliiseja, myös rikoskomisario Joni Länsipuroa on siis syytä epäillä varsin monista rikoksista. Odotan suurella mielenkiinnolla, millä hassunhauskoilla perusteilla valtakunnansyyttäjänviraston valehtelee nämäkin rikokset moitteettomaksi poliisityöksi.

Lopuksi: muistakaa tämäkin tapaus, kun poliisijohto seuraavan kerran valittaa rerusssipulaansa. Kostoon poliisilla on aina rajattomasti resursseja.

http://mikkoniskasaari.fi/node/141

Mainokset
%d bloggers like this: