Etusivu > Lain "rajoilla", LAKI JA OIKEUS, MUUT POLIISI ASIAT, Putkakuolemat > Poliisi käytti etälamautinta, epäillään kuolemantuottamuksesta?

Poliisi käytti etälamautinta, epäillään kuolemantuottamuksesta?

1.6.2012

päivitetty 2.6.2012 14:10 Vantaan po­lii­si­put­kas­sa kuo­li lauan­tai­yö­nä (26.5) mies, jo­ka oli saa­nut is­kun etä­la­maut­ti­mes­ta en­nen kuo­le­maan­sa.


Po­lii­si­par­tio oli siir­tä­mäs­sä mies­tä po­lii­si­van­ki­las­ta am­bu­lans­siin, jol­la hä­net oli tar­koi­tus vie­dä sai­raa­laan lää­kä­rin ar­vioi­ta­vak­si. Mies oli tuo­tu put­kaan lauan­tain vas­tai­se­na yö­nä päih­ty­myk­sen ja ag­gres­sii­vi­suu­den vuok­si. Mie­heen käy­tet­tiin etä­la­mau­tin­ta put­kan si­säl­lä, min­kä jäl­keen hän kuo­li.

Ta­pauk­sen kuo­le­man­syyn­tut­kin­ta on kes­ken. Alus­ta­vas­ti asiaa sel­vi­te­tään kuo­le­man­tuot­ta­muk­se­na. Etä­la­maut­ti­men käy­tös­tä kuo­le­man­ta­pauk­sen yh­tey­des­sä ker­toi en­sim­mäi­se­nä Il­ta­leh­ti. ”­Koska etä­la­mau­tin­ta on käy­tet­ty, nyt tut­ki­taan on­ko täs­sä syy­tä epäil­lä [ri­kos­ta].
Tä­hän to­ki saat­taa tul­la jo­kin muu­kin ri­kos­ni­mi­ke, tai voi ol­la, et­tä mi­tään ri­kos­ta ei ole ta­pah­tu­nut”, sa­noo tut­kin­nan­joh­ta­ja­na toi­mi­va kih­la­kun­nan­syyt­tä­jä Te­ro Kek­ki.

Ta­paus­ta tut­kii Hel­sin­gin po­lii­si. Tut­kin­nal­li­siin syi­hin ve­do­ten Kek­ki ei pal­jas­ta, on­ko etä­la­mau­tin­ta käyt­tä­nyt po­lii­si vai esi­mer­kik­si put­ka­vah­ti.

La­maut­ti­mia on käy­tös­sä kaik­kial­la po­lii­sis­sa ja suu­res­sa osas­sa po­lii­si­van­ki­lois­ta. Vakavimmat ra­por­toi­dut vam­mat ovat Suo­mes­sa ol­leet kaa­tu­mis­ti­lan­teis­sa tul­lei­ta mur­tu­mia. Poliisiylijohtaja Mik­ko Paa­te­ron mu­kaan nyt sat­tu­neen ta­pauk­sen pe­rus­teel­la oh­jeet etä­la­maut­ti­mien käy­tös­tä on käy­tä­vä lä­pi. ”Il­man muu­ta täl­lai­set ta­pauk­set ai­heut­ta­vat poh­din­nan, on­ko ai­het­ta muut­taa oh­jei­ta tai käyt­töä.”

Po­lii­si käyt­tää Suo­mes­sa etä­la­mau­tin­ta sel­väs­ti aiem­paa useam­min. Vii­me vuon­na po­lii­si käyt­ti etä­la­mau­tin­ta uh­kaa­mi­seen ja säh­kö­jän­nit­teen an­ta­mi­seen yli kak­si ker­taa niin usein kuin vuon­na 2009. Suo­mi on ai­noa Poh­jois­maa, jos­sa etä­la­mau­tin on käy­tös­sä. Uu­sia la­maut­ti­mia on han­kit­tu ko­ko ajan li­sää ja myös uu­sia po­lii­se­ja on kou­lu­tet­tu nii­den käyt­tä­mi­seen. Po­lii­sin käy­tös­sä on tä­tä ny­kyä jo yli puo­li tu­hat­ta etä­la­mau­tin­ta.

Helsingin Sanomat 1.6.2012

Ankaraa kritiikkiä Suomen poliisille: ”Uskomatonta”

Bloggaajaa Antti Rautiainen ottaa kantaan eiliseen Helsingin Sanomissa julkaistuun uutiseen, jossa kerrotaan, että poliisi käyttää Suomessa etälamautinta selvästi aiempaa useammin. Vantaan poliisivankilassa kuoli viime viikon lauantaina mies joka sai iskun etälamauttimesta juuri ennen kuolemaansa, HS kertoo.
– Kanadan poliisi suosittelee, ettei sähköaseita anneta poliiseille ennen kuin heillä on viisi vuotta työkokemusta. On siis aika uskomatonta, että Suomessa niitä annetaan jopa putka- ja vanginvartijoille, Rautiainen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.
Rautiaisen mielestä etälamautinta pitäisi käyttää vain ampuma-aseiden korvikkena.
– Ongelma on, että niistä on tullut jonkinlainen yleispätevä väkivalta- ja konfliktitilanteiden ratkaisija, hän kirjoittaa. Poliisi käytti etälamautinta viimeksi viime yönä Vieremällä, jossa otettiin kiinni kolmea ihmistä puukottanut mies.

Uusi Suomi 2.6.2012

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/51013-ankaraa-kritiikkia-etalamauttimen-kaytosta-suomen-poliisille-uskomatonta

Mainokset
Kommentointi on suljettu.
%d bloggers like this: