Käräjäoikeudet: Kotietsinnöissä menetelty vastoin lakia

15.3.2012

Käräjäoikeuksien käsiteltäväksi on elokuun alusta lähtien tullut kaikkiaan 15 kotietsintätapausta, joista kuudessa on menetelty vastoin lakia, toteaa apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Ne ovat liittyneet joko asunnon haltijan läsnäolo-oikeuteen tai todistajan kutsumisoikeuteen kotietsinnän ajaksi.

– Nämä ovat olleet yleisimmät arvostelun aiheet kotietsintää koskeneissa kantelupäätöksissäkin, kertoo Pajuoja.

Pajuoja on seurannut omasta aloitteestaan viime elokuun alussa voimaan tulleen pakkokeinolain muutoksen soveltamiskäytäntöä. Muutoksen myötä kotietsinnän laillisuuden on voinut saattaa käräjäoikeuden arvioitavaksi.

Viime elokuussa tapahtuneen lainmuutoksen jälkeen kotietsinnän kohteeksi joutuva on voinut vaatia käräjäoikeutta tutkimaan, onko kotietsintä sujunut laillisesti. Vaatimus on saatettava tuomioistuimen käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa siitä, kun kotietsinnästä on saatu tieto.

Lainmuutoksen jälkeen oikeusasiamies ei ole tutkinut kotietsinnästä tehtyjä kanteluja, jos kantelijalla on ollut mahdollisuus saattaa asia tuomioistuimen arvioitavaksi.

Pajuojan mukaan esitutkintaviranomaisten tulisi oma-aloitteisesti ilmoittaa mahdollisuudesta saattaa kotietsinnän laillisuus käräjäoikeuden arvioitavaksi. Ensivaiheessa ilmoitusvelvollisuuden käyttöönotto voitaisiin toteuttaa viranomaisten sisäisellä ohjeistuksella. Jatkossa asiasta tulisi kuitenkin säätää lailla.

Pajuoja pyysi muun muassa oikeusministeriötä ja poliisihallitusta ilmoittamaan toimenpiteistään asiassa.

Oikeusministeriö totesi, että kotietsintää koskevia säännöksiä on syytä täydentää säännöksellä ilmoitusvelvollisuudesta samassa yhteydessä, kun uutta pakkokeinolakia muutoinkin tarkennetaan ennen sen voimaantuloa vuonna 2014.

Poliisihallitus puolestaan ilmoitti antaneensa ohjeistuksen siitä, että mahdollisuudesta saattaa kotietsintä ja takavarikko tuomioistuimen tutkittavaksi, tulee ilmoittaa kirjallisesti.

Apulaisoikeusasiamies kiinnittää jatkossakin huomiota kotietsintöihin muun muassa käräjäoikeuksiin tehdyillä tarkastuksilla.

Turun Sanomat 15.3.2012

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/322816/Karajaoikeudet+Kotietsinnoissa+menetelty+vastoin+lakia

Mainokset
%d bloggers like this: